EU mås­te gö­ra mer för pol­li­ne­rar­na

Hufvudstadsbladet - - Front Page -

EU-kom­mis­sio­nens åt­gär­der för att för­hind­ra minsk­ning­en av pol­li­ne­ra­re på uni­o­nens om­rå­de har miss­lyc­kats, be­kräf­tar en ny rap­port av Eu­ro­pe­is­ka re­vi­sions­rät­ten. ”Ett stort hot mot mil­jön, jord­bru­ket och till­gång­en till livs­me­del av hög kva­li­tet”, sä­ger Sa­mo Je­reb, le­da­mot av re­vi­sions­rät­ten.

●●Pol­li­ne­ra­re som bin, ge­ting­ar, blom­flu­gor, dag­fjä­ri­lar, natt­fjä­ri­lar och skal­bag­gar är nöd­vän­di­ga för en kva­li­ta­tiv livs­me­dels­pro­duk­tion. Som följd av in­ten­sivt jord­bruk och an­vänd­ning av be­kämp­nings­me­del har mång­fal­den och fö­re­koms­ten av vil­da pol­li­ne­ra­re mins­kat un­der de se­nas­te år­tion­de­na.

●●Li­te mer än 90 pro­cent av värl­dens vil­da växtar­ter och 75 pro­cent av grö­dor­na får hjälp med sin frö­sätt­ning av pol­li­na­tö­rer.

●●I ju­ni 2018 of­fent­lig­gjor­de EU-kom­mis­sio­nen ett ini­ti­a­tiv om pol­li­ne­ra­re, som in­ne­hål­ler åt­gär­der för skyd­da vil­da pol­li­ne­ra­re.

Fo­to: moStp­ho­toS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.