Ma­ka­bert döds­fall un­der Sov­jet­ti­den för­kla­ras med la­vin

Året var 1959 och nio sov­je­tis­ka al­pi­nis­ter dog un­der en ex­pe­di­tion i Ural­ber­gen. Många de­tal­jer kring fal­let är bå­de un­der­li­ga och otäc­ka. Rys­ka myn­dig­he­ter öpp­na­de ut­red­ning­en på nytt i fjol och har kon­sta­te­rat att off­ren dog i en la­vin.

Hufvudstadsbladet - - Front Page - DANN PET­TERS­SON dann.pet­ters­son@ksf­me­dia.fi

I feb­ru­a­ri år 1959 dog nio al­pi­nis­ter i Ural­ber­gen. Fal­let har väckt för­skräc­kel­se och för­und­ran i sex­tio år, men nu läg­ger rys­ka myn­dig­he­ter på loc­ket. För­kla­ring­en är en­kel, men huruvi­da den god­tas åter­står att se.

I feb­ru­a­ri 1959 ger sig en de­le­ga­tion på tio per­so­ner ut på en skid­tur i Sverd­lovsk oblast som lig­ger vid Ural­ber­gen. Pla­nen är att ge­nom­fö­ra en 300 kilo­me­ter lång rutt i myc­ket svår ter­räng och slut­li­gen be­sti­ga ber­get Otor­ten. Samt­li­ga del­ta­ga­re är va­na al­pi­nis­ter, ex­pe­di­tio­nens le­da­re Igor Djat­lov be­trak­tas som myc­ket er­fa­ren. Ef­ter ex­pe­di­tio­nen ska samt­li­ga del­ta­ga­re få den högs­ta ac­kre­di­te­ring­en för ter­räng­vand­ring.

Sex av de tio ex­pe­di­tions­del­ta­gar­na stu­de­rar vid Po­ly­tek­nis­ka in­sti­tu­tet i Sverd­lovsk, me­dan de öv­ri­ga är utex

ami­ne­ra­de och ar­be­tar. Ex­pe­di­tio­nen krä­ver till­stånd av myn­dig­he­ter och ar­bets­gi­va­re. För att un­der­lät­ta med by­rå­kra­ti pro­kla­me­rar Djat­lov att ex­pe­di­tio­nen ge­nom­förs för att hed­ra den 21:a par­ti­kon­gres­sen, som skul­le in­le­das un­ge­fär sam­ti­digt som ex­pe­di­tio­nen.

Hän­del­se­för­lop­pet

Ex­pe­di­tions­le­da­ren Djat­lov lo­var med­de­la uni­ver­si­te­tets sport­klubb då ex­pe­di­tio­nen är ge­nom­förd. En­ligt be­räk­ning­ar­na ska tu­ren av­slu­tas den 12 feb­ru­a­ri, men med­de­lan­det ute­blir.

Att med­de­lan­det in­te kom­mer på utsatt da­tum le­der in­te di­rekt till nå­gon oro. Men då ing­en hör nå­got på tre vec­kor lar­mar del­ta­gar­nas för­äld­rar uni­ver­si­te­tet. Sport­klub­ben vid Po­ly­tek­nis­ka in­sti­tu­tet i Sverd­lovsk skic­kar ut en grupp fri­vil­li­ga stu­den­ter för att sö­ka ef­ter de för­svun­na.

En­dast en av de tio per­so­ner­na över­le­ver. Det är Ju­rij Ju­din som av­bry­ter ex­pe­di­tio­nen till följd av sjuk­dom. Han vän­der om den 27 ja­nu­a­ri ef­ter att hans reu­ma­tism åter flam­mat upp.

Vad ex­akt som hän­der i de urals­ka ber­gen mel­lan den förs­ta och and­ra feb­ru­a­ri går det in­te att sva­ra på. Men den 26 feb­ru­a­ri hit­tar den ut­skic­ka­de stu­dent­patrul­len Djat­lo­v­ex­pe­di­tio­nens sista lä­ger­plats. Sökin­sat­sen in­ten­si­fie­ras på plats med fler fri­vil­li­ga och mi­li­tär in­bland­ning.

Täl­tet är kros­sat un­der snö och tält­du­ken är upp­sku­ren in­i­från. Näs­ta dag hit­tas Yu­ra Do­ros­hen­ko och Yu­ri Kri­vo­ni­schen­ko, män­nen har dött ute i snön en­dast iför­da un­der­klä­der. In­till krop­par­na finns res­ter­na av en bra­sa och en av män­nen har bi­tit av en del av sin hand.

Igor Djat­lov är näs­tan fullt på­klädd men han har läm­nat täl­tet i strumpläs­ten, han hit­tas död med an­sik­tet be­gra­vet i snön. Zi­nai­da Kol­mo­go­ro­va hit­tas i när­he­ten, lig­gan­de i en po­si­tion som ty­der på att hon despe­rat för­sökt kom­ma till­ba­ka till lä­ger­plat­sen. Hon har ett långt rött mär­ke på hö­ger si­da av bå­len.

Den fem­te mars åter­finns Ru­s­tem Slo­bo­din med skall­frak­tur. Han är me­ra på­klädd än de öv­ri­ga per­so­ner­na som hit­tats och hans kloc­ka har stan­nat på 08:45.

Fler frå­ge­tec­ken upp­står då de fy­ra res­te­ran­de krop­par­na hit­tas, näs­tan tre må­na­der se­na­re. Niko­laj Thi­be­u­ax-Brig­nol­les har en skall­frak­tur och Alek­sandr Ko­le­va­tov ett märk­ligt sår bakom ena örat och hans nac­ke är un­der­ligt vri­den.

Lyud­mi­la Du­bi­ni­na och Se­myon Zo­lo­ta­ry­ov hit­tas med brut­na rev­ben och Zo­lo­ta­ry­ov har ett öp­pet sår i hu­vu­det, jac­ket är så djupt att man ser be­net. Den ma­kab­ras­te de­tal­jen är tom­ma ögon­hålor och att Du­bi­ni­nas tunga sak­nas.

Ra­di­o­ak­ti­va klä­der

Te­o­ri­er­na om ex­pe­di­tio­nens slut är många, dess­utom är be­vis­ma­te­ri­a­let snå­rigt. Till grund för många av te­o­ri­er­na lig­ger bil­der som de bort­gång­na har ta­git. På någ­ra ne­ga­tiv ska man kun­na se ljus­fe­no­men som in­te fått en för­kla­ring.

Vis­sa rap­por­ter ty­der på att klä­des­plag­gen på plat­sen var ra­di­o­ak­ti­va, vil­ket bland an­nat har för­stärkt te­o­ri­er om mi­li­tär in­bland­ning. En an­nan, vild te­o­ri, häv­dar att det var ut­omjording­ar som låg bakom de be­syn­ner­li­ga döds­fal­len, nå­got som sam­ti­digt skul­le för­kla­ra den på­ståd­da ra­di­o­ak­ti­vi­te­ten.

Rys­ka myn­dig­he­ter öpp­na­de upp fal­let i fjol och sä­ger nu att det är löst. Ex­pe­di­tions­med­lem­mar­na för­o­lyc­ka­des i en la­vin som till­sam­mans med då­lig sikt och lå­ga tem­pe­ra­tu­rer slu­ta­de i tra­ge­di, slår myn­dig­he­ter­na fast. De lem­läs­ta­de krop­par­na för­kla­rar de rys­ka myn­dig­he­ter­na med vild­djur.

En­ligt An­drej Kur­ja­kov, bi­trä­dan­de chef för den re­gi­o­na­la åklagar­myn­dig­he­ten, ska de nio per­so­ner­na ha sku­rit sön­der täl­tet och be­gett sig ut i mörk­ret för att sö­ka skydd. Kur­ja­kov sä­ger att off­ren be­fann sig un­der 50 me­ter från täl­tet men att sik­ten en­dast var 16 me­ter. Slut­li­gen ska de ha fru­sit ihjäl i tem­pe­ra­tu­rer på mi­nus 45 gra­der, skri­ver Reu­ters den 11 ju­li.

”Det var en he­ro­isk kamp. Det greps in­te av pa­nik. Men de ha­de ing­en chans att räd­da sig un­der de rå­dan­de om­stän­dig­he­ter­na”, sä­ger Kur­ja­kov till den rys­ka ny­hets­by­rån RIA No­vosti.

FO­TO: DJAT­LOV

De nio del­ta­gar­na un­der de­ras sista dygn i li­vet, fo­tad med Kri­vo­nisjtjen­kos ka­me­ra den 1 feb­ru­a­ri 1959.

I bör­jan av ex­pe­di­tio­nen fick grup­pen trans­port­hjälp av bland an­nat häs­tar. Un­der den tyng­re de­len ha­de del­ta­gar­na al­la för­nö­den­he­ter i ryggsäck.

FO­TO: DJAT­LOV FO­TO: DJAT­LOV

Igor Djat­lov var 23 år gam­mal då han led­de ex­pe­di­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.