Pre­si­dent Ni­i­ni­stö till MTV: ”Jag tys­tas ner”

Pre­si­dent Sau­li Ni­i­ni­stö sä­ger att han all­tid följt grund­la­gen be­träf­fan­de pre­si­den­tens makt­be­fo­gen­he­ter. Trots det upp­le­ver han att han tys­tas ner.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT

Pre­si­dent Sau­li Ni­i­ni­stö är för­und­rad över den kri­tik som rik­tats mot ho­nom be­träf­fan­de hans makt­be­fo­gen­he­ter och rätt att ut­ta­la sig of­fent­ligt.

Ni­i­ni­stö kom­men­te­ra­de frå­gan då han på tis­dags­kväl­len med­ver­ka­de i en in­ter­vju för MTV Uu­ti­set. In­ter­vjun ar­ran­ge­ra­des som en er­sätt­ning för den tra­di­tio­nel­la de­batt­vec­kan Fin­land­sa­re­nan, ef­tersom den i år ställts in på grund av co­ro­na­vi­ru­set.

I in­ter­vjun kom­men­te­ra­de Ni­i­ni­stö co­ro­na­vi­ru­se­pi­de­min, och upp­ma­na­de fin­län­dar­na att re­sa i hem­lan­det i år. Han sa­de ock­så att han är oro­ad över de eko­no­mis­ka följ­der som kvar­står då själ­va epi­de­min är för­bi.

I dis­kus­sio­nen kring pre­si­den­tens makt­be­fo­gen­he­ter sa­de Ni­i­ni­stö att han själv all­tid följt grund­la­gen. Trots det upp­le­ver han att han tys­tas ner i of­fent­lig­he­ten.

Dis­kus­sio­nen om pre­si­den­tens makt­be­fo­gen­he­ter blev ak­tu­ell först i sam­band med att Ni­i­ni­stö i vå­ras fö­reslog att en co­ro­nakri­s­grupp skul­le grun­das in­om re­ge­ring­en. Frå­gan om hans makt­be­fo­gen­he­ter ak­tu­a­li­se­ra­des på nytt då Helsingin Sa­no­mat i sön­dags pub­li­ce­ra­de en ar­ti­kel om Ni­i­ni­stös be­fo­gen­he­ter. Ex­per­ter in­om stats­ve­ten­skap kom­men­te­ra­de Ni­i­ni­stös ar­be­te och an­såg att han är ute och prö­var grän­ser­na och sna­ra­re bor­de hål­la sig mer till ut­ri­ke­soch sä­ker­hets­po­li­ti­ken.

– Om nu de klo­ka är av den åsik­ten så får de va­ra det. Visst föl­jer jag grund­la­gen, sa­de Ni­i­ni­stö.

Ni­i­ni­stö fick då den di­rek­ta frå­gan om han upp­le­ver att han cen­su­re­ras.

– Man för­sö­ker tyd­ligt tys­ta ner mig, sva­ra­de han.

FO­TO: LINNEA DE LA CHAPELLE/SPT

Pre­si­dent Sau­li Ni­i­ni­stö är för­und­rad över den kri­tik som rik­tats mot ho­nom be­träf­fan­de hans makt­be­fo­gen­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.