An­ta­let co­rona­fall mins­ka­de

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT

En änd­ring i In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färds bok­fö­rings­sy­stem le­der till att 27 be­kräf­ta­de co­rona­fall stryks från re­gist­ret över smitt­sam­ma sjuk­do­mar. Sam­ti­digt ad­de­ras 21 nya fall.

In­sti­tu­tet rap­por­te­ra­de på ons­da­gen att sam­man­lagt 7 296 per­so­ner i Fin­land kon­sta­te­rats smit­ta­de av co­ro­na­vi­ru­set, vil­ket är 5 fär­re än da­gen in­nan.

Från och med nu räk­nas en co­ro­na­vi­rus­in­fek­tion som en och sam­ma i de fall där det hand­lar om sam­ma mi­krob el­ler smit­ta och sam­ma per­son in­om ett år. Ti­di­ga­re var tids­pe­ri­o­den tre må­na­der.

Från re­gist­ret över smitt­sam­ma sjuk­do­mar har där­med 27 be­kräf­ta­de fall stru­kits ef­tersom de var bok­för­da två gång­er. Un­der det se­nas­te dyg­net har 21 nya fall in­förts i re­gist­ret, och av dem är 7 nya fall som be­kräf­tats un­der de två se­nas­te vec­kor­na.

In­sti­tu­tet upp­da­te­rar siff­ror­na för an­ta­let sjuk­huspa­ti­en­ter och an­ta­let döds­fall en­dast på mån­da­gar, ons­da­gar och fre­da­gar.

Även be­träf­fan­de döds­fal­len har en minsk­ning skett se­dan den se­nas­te upp­da­te­ring­en. Det to­ta­la an­ta­let per­so­ner som mist li­vet på grund av co­vid-19 i Fin­land är 328, vil­ken är 1 fär­re än i mån­dags. Det be­ror på att döds­or­sa­ken för en av de av­lid­na har pre­ci­se­rats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.