Ing­en co­ro­nain­fo på svens­ka i Fin­nairs flyg

Fin­nair för­säk­rar att al­la pas­sa­ge­ra­re på för­hand får ta del av co­ro­na­re­la­te­rad häl­so­in­for­ma­tion ock­så på svens­ka. Men om­bord på pla­nen är in­for­ma­tio­nen en­bart på fins­ka och eng­els­ka.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

På Fin­nairs flyg mel­lan ex­em­pel­vis Fin­land och Sve­ri­ge de­las det ut bro­schy­rer med in­for­ma­tion om co­ro­na­vi­ru­set. Bro­schy­rer­na är skriv­na på två språk: fins­ka och eng­els­ka. Vill man lä­sa bro­schy­ren på svens­ka får man gö­ra det in­nan el­ler ef­ter flyg­ning­en via In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färds webb­plats.

Fin­nairs kom­mu­ni­ka­tions­chef Pä­i­vyt Tallqvist sä­ger att ing­en re­se­när än­då blir ut­an häl­so­in­for­ma­tio­nen. Fö­re re­san får al­la re­se­nä­rer sms el­ler e-post med en länk till In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färds webb­plats där in­for­ma­tio­nen finns på fle­ra oli­ka språk, där­ibland även på svens­ka.

– Det vik­ti­gas­te är att al­la pas­sa­ge­ra­re får ta till sig in­for­ma­tio­nen in­nan det är dags att re­sa, och det lyc­kas på det­ta vis, sä­ger Tallqvist.

Or­sa­ken till att inga svens­ka bro­schy­rer finns på pla­nen är brist på ut­rym­me.

– I pla­nen finns be­grän­sat ut­rym­me att lag­ra ma­te­ri­a­let. Vi ha­de plats för bro­schy­rer på två oli­ka språk och då blev fins­ka och eng­els­ka de språk som be­tjä­nar störs­ta de­len av vå­ra pas­sa­ge­ra­re, sä­ger Tallqvist.

Bro­schy­rer­na de­las in­te ut på al­la flyg, ut­an en­bart un­der flyg­ning­ar till län­der som Fin­land än­nu in­te öpp­nat upp si­na grän­ser för, ex­em­pel­vis Sve­ri­ge.

Svens­ka Yle var först med ny­he­ten om bris­ten på svensk­språ­ki­ga bro­schy­rer.

Mun­skydd på pla­nen

Tallqvist sä­ger att co­ro­na­vi­ru­set in­ver­kar märk­bart på vad som sker om­bord på pla­net. Det mest cen­tra­la är att det för al­la över 7 år rå­der mun­skydds­tvång på al­la Fin­nairs plan åt­minsto­ne till slu­tet av au­gusti.

– Pas­sa­ge­ra­re ska själ­va ha med sig mun­skydd och de ska bä­ras un­der he­la flyg­ning­en, bort­sett från då man äter, sä­ger hon.

Mat och dryck ser­ve­ras på pla­nen, men mål­ti­den är av­ska­lad och ätan­det ska ske så snabbt som möj­ligt.

– Om man har en kort flyg­ning kan det va­ra lönt att fun­de­ra om man i stäl­let kan äta fö­re el­ler ef­ter flyg­ning­en för att und­vi­ka onö­di­ga ris­ker, sä­ger Tallqvist.

Fin­nair kom­mer un­der som­ma­rens gång att upp­da­te­ra lä­get och då av­gö­ra om mun­skydds­tvång­et för­längs än­nu ef­ter au­gusti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.