Många vill hjäl­pa bran­dof­fer

Vil­jan att hjäl­pa de 168 per­so­ner som eva­ku­e­ra­des i am­band med bran­den i Jy­vä­skylä, är stor. Un­der de se­nas­te da­gar­na har ti­o­tals pri­vat­per­so­ner ta­git kon­takt och er­bju­dit hy­reslä­gen­he­ter.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SO­FIA WES­TER­HOLM/SPT

Hel­gens för­ödan­de brand på ett se­ni­or­bo­en­de i Jy­vä­skylä har vänt upp och ned på li­vet för in­vå­nar­na.

På ons­dags­ef­ter­mid­da­gen sam­la­des bo­en­de och re­pre­sen­tan­ter från de oli­ka hus­bo­la­gen, rädd­nings­ver­ket, Rö­da Kor­set, Jy­vä­skylä stad, kri­s­cent­ret Mo­bi­le och Jy­vä­skylä för­sam­ling för att dis­ku­te­ra si­tu­a­tio­nen med de nu hem­lö­sa pen­sio­nä­rer­na.

Maiju Lu­ukko­la, kundser­vice­di­rek­tör på de äl­dres bo­stads­rätts­för­e­ning Ja­so, sä­ger att ing­en av dem som bor i hus­kom­plex­et än­nu fått åter­vän­da till sitt hem.

Hus­kom­plex­et med bo­stä­der för sam­man­lagt 200 äld­re har drab­bats väl­digt oli­ka av elds­vå­dan. Ska­dor­na för C- och D-trap­por­na i kom­plex­et var all­ra värst, och dit har man in­te ens fått gå för att häm­ta mind­re fö­re­mål.

– De de­lar­na av hu­set har rentav klas­sats som häl­so­far­li­ga och där­för har ing­en fått gå dit än­nu, sä­ger Lu­ukko­la.

Po­li­sen miss­tän­ker brott

Bran­den star­ta­de nat­ten mel­lan fre­da­gen och lör­da­gen. Ut­i­från po­li­sens för­un­der­sök­ning miss­tän­ker man att bran­den bör­ja­de med ett ljus som stod ute på en bal­kong på övers­ta vå­ning­en. Lju­set ha­de pla­ce­rats på ett un­der­lag som in­te var brand­sä­kert.

El­den spred sig först till bal­kong­ens yt­struk­tur, och där­i­från vi­da­re upp till hu­sets tak­kon­struk­tion.

En po­li­san­mä­lan har gjorts och ären­det ut­reds som vål­lan­de av all­män fa­ra. Po­li­sen an­ser att det finns or­sak att miss­tän­ka att per­so­nen som tänt lju­set in­te till­räck­ligt väl har för­säk­rat sig om att lju­set stod på ett tryggt stäl­le.

Olycks­ut­red­nings­cen­tra­len har på­bör­jat den egent­li­ga ut­red­ning­en och i den tar man fas­ta på om ex­em­pel­vis bygg­nads­tek­nis­ka fel på­ver­ka­de sprid­ning­en av bran­den.

Lu­ukko­la är tack­sam över den grund­li­ga ut­red­ning­en.

– Det känns åt­minsto­ne bra att det nu grund­ligt ut­reds hur bran­den kun­de få så­dan sprid­ning.

Krishjälp via fle­ra ka­na­ler

Sam­man­lagt eva­ku­e­ra­des 168 per­so­ner från hu­set i sam­band med bran­den. De är al­la över 55 år och har nu bott på ho­tell el­ler hos släk­ting­ar. En del har re­dan lyc­kats ord­na med nytt bo­en­de, men in­te al­la.

Un­der mö­tet i går ut­red­de man vil­ka som be­hö­ver hjälp med att hit­ta bo­en­de.

– För­e­ning­en Ja­so har en del le­di­ga lä­gen­he­ter i and­ra hus. Utö­ver det har ti­o­tals pri­vat­per­so­ner va­rit i kon­takt och er­bju­dit hy­reslä­gen­he­ter för att un­der­lät­ta si­tu­a­tio­nen.

De som bor i hu­set har er­bju­dits krishjälp via ett fler­tal oli­ka ka­na­ler. Lu­ukko­la var själv in­te på plats då hu­set brann, men hon har fått hö­ra att al­la tog det väl­digt lugnt och att eva­ku­e­ring­en löp­te smi­digt.

– I det ske­det för­stod sä­kert ing­en hur all­var­lig bran­den var. Det är väl nå­got som bör­jar sjun­ka in för oss al­la först nu.

RAINAMO/LEHTIKUVA FO­TO: HANNU

Mer­ja Pau­ka­ma bod­de i det brand­här­ja­de hu­set. Hon tac­kar så­väl rädd­nings­ar­be­ta­re som fri­vil­li­ga – det känns bra att så många har ställt upp.

FO­TO: HANNU RAINAMO/LEHTIKUVA

168 per­so­ner mås­te eva­kue­ras i sam­band med bran­den i ett se­ni­or­hus i Jy­vä­skylä på fre­da­gen. Kundser­vice­di­rek­tör Maiju Lu­ukko­la sä­ger att krishjälp er­bjuds via fle­ra ka­na­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.