Spel­au­to­ma­ter ska över­va­kas bätt­re

Spel­au­to­ma­ter­na stäng­des på grund av co­ro­na­vi­ru­set den 13 mars. Nu är de i gång igen, men från hös­ten ska över­vak­ning­en bli sträng­a­re för att säk­ra att per­so­ner un­der 18 år in­te spe­lar på au­to­ma­ter­na.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SO­FIA WES­TER­HOLM/SPT

Ve­ikkaus spel­au­to­ma­ter i af­fä­rer och ki­os­ker öpp­na­des på ons­da­gen. Trots att pen­ning­spel igen blir möj­li­ga kom­mer över­vak­ning­en av spe­lan­det att steg­vis in­ten­si­fie­ras un­der hös­tens lopp.

Ilk­ka Ni­su­la, in­for­ma­tör på Ve­ikkaus, sä­ger att bo­la­gets eg­na verk­sam­hets­plat­ser re­dan va­rit öpp­na se­dan slu­tet av ju­ni. I af­fä­rer­na öpp­nas in­te al­la spel­au­to­ma­ter ef­tersom man vill för­säk­ra sig om att till­räck­li­ga av­stånd hålls mel­lan spe­la­re.

– Här är två lin­jer ak­tu­el­la – dels öpp­nas in­te al­la spel­au­to­ma­ter på grund av sä­ker­hets­av­stån­det, dels strä­var vi ef­ter att mins­ka an­ta­let au­to­ma­ter och där­med mins­ka ris­ker­na för spel­miss­bruk, sä­ger han.

Skydds­ål­ders­grän­sen sti­ger

Polisstyre­lsen ut­red­de i bör­jan av året hur väl ål­ders­grän­sen för spel­au­to­ma­ter kon­trol­le­ras i Fin­land. Den un­der­sök­ning som Ta­loustut­ki­mus ut­för­de på po­li­sens be­gä­ran be­kräf­ta­de att det finns all­var­li­ga bris­ter be­träf­fan­de över­vak­ning­en.

Som en följd har Ve­ikkaus med­de­lat att bo­la­get un­der 2020 hö­jer den så kal­la­de skydds­ål­ders­grän­sen för spel­au­to­ma­ter­na från 23 år till 30 år vid al­la verk­sam­hets­stäl­len. Vid Ve­ikkaus eg­na spel­plat­ser har den nya skydds­ål­ders­grän­sen gällt se­dan den 26 ju­ni.

I prak­ti­ken in­ne­bär det att för­säl­ja­re i fram­ti­den ska kon­trol­le­ra ål­dern på al­la som spe­lar på spel­au­to­mat och ser ut att va­ra un­der 30 år.

Över­vak­ning­en skärps yt­ter­li­ga­re ef­ter års­skif­tet.

– Från och med 2021 blir det ett mås­te att iden­ti­fi­e­ra sig för att kun­na spe­la på en spel­au­to­mat, sä­ger Ilk­ka Ni­su­la.

Fo­to: HE­ik­ki Sauk­ko­maa/lEHtikuva

Ve­ikkaus spel­au­to­ma­ter öpp­na­des igen i går ef­ter att ha va­rit stäng­da se­dan den 13 mars.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.