USA tar bort Hong­kong­pri­vi­le­gi­er

USA slo­par Hong­kongs för­mån­li­ga han­dels­sta­tus se­dan den om­strid­da sä­ker­hets­la­gen bli­vit verk­lig­het.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT-REU­TERS

Den sär­skilt för­mån­li­ga han­dels­sta­tus Hong­kong länge åt­njöt med USA är nu ett min­ne blott.

– Hong­kong kom­mer nu att be­hand­las på sam­ma sätt som Fast­land­ski­na, sä­ger den ame­ri­kans­ke pre­si­den­ten Do­nald Trump om det de­kret han un­der­teck­nat som ett svar på den om­strid­da sä­ker­hets­lag som i må­nads­skif­tet in­för­des i Hong­kong.

– I dag un­der­teck­na­de jag lag­stift­ning och ett pre­si­dent­de­kret för att hål­la Kina an­sva­rigt för dess ag­gres­si­va hand­ling­ar mot Hong­kongs be­folk­ning, sä­ger Trump.

Dess­utom har Trump signerat ett lag­för­slag om sank­tio­ner som USA:s kon­gress ta­git fram. Sank­tio­ner­na rik­tar sig mot ki­ne­sis­ka myn­dig­hets­fö­re­trä­da­re som an­ses ha del­ta­git i att un­der­mi­ne­ra de­mo­kra­tis­ka in­sti­tu­tio­ner i Hong­kong, samt mot ban­ker som gjort af­fä­rer med des­sa.

Ki­ne­sisk vre­de

Kina har re­a­ge­rat kraft­fullt på be­ske­det och kom­mer en­ligt stat­li­ga me­di­er att in­fö­ra mot­sank­tio­ner. Lan­dets ut­ri­kes­de­par­te­ment ska dess­utom kal­la upp USA:s am­bas­sa­dör i Pe­king, rap­por­te­rar ny­hets­by­rån Reu­ters.

Hong­kongs Pe­king­trog­na sty­re stäl­ler sig ut­an re­ser­va­tio­ner i kom­mu­nist­par­ti­ets ring­hör­na. I ett ut­ta­lan­de he­ter det att USA sak­nar ju­ri­disk rätt att be­läg­ga ban­ker verk­sam­ma i Hong­kong med sank­tio­ner samt att re­ge­ring­en till ful­lo kom­mer att sam­ar­be­ta med Pe­king för att mot­ver­ka ame­ri­kanskt ”her­ra­väl­de”.

An­sträng­da re­la­tio­ner

Re­la­tio­ner­na mel­lan USA och Kina är mer an­sträng­da än på många år.

Utö­ver Hong­kong­frå­gan har även han­dels­re­la­tio­ner och Ki­nas be­hand­ling av den ui­gu­ris­ka mi­no­ri­te­ten väckt osäm­ja.

När Trump i an­slut­ning till att straffåt­gär­der­na avi­se­ras får frå­gan om han skul­le vil­ja ha ett sam­tal med sin ki­ne­sis­ke mot­sva­rig­het Xi Jin­ping blir sva­ret:

– Jag har inga pla­ner på att pra­ta med ho­nom.

På ons­da­gen häll­de även den ame­ri­kans­ke ut­ri­kesmi­nis­tern Mi­ke Pom­peo bräns­le på lå­gor­na ge­nom att med­de­la att USA kom­mer ta ställ­ning mot ki­ne­sis­ka an­språk i Syd­ki­ne­sis­ka ha­vet samt in­fö­ra vi­sa­re­strik­tio­ner mot te­le­kom­fö­re­ta­get Hu­awei.

– Vis­sa Hu­awei­an­ställ­da till­han­da­hål­ler ma­te­ri­ellt stöd till den ki­ne­sis­ka kom­mu­nistre­gi­men som be­går män­ni­sko­rättskränk­ning­ar, sä­ger Pom­peo.

Dy­ra sank­tio­ner

Rö­ran­de just Hong­kong be­dö­mer ana­ly­ti­ker dock att USA:s åt­gär­der ock­så kan bli kost­sam­ma på hem­ma­plan. Hong­kong stod för­ra året för det en­skilt störs­ta bi­la­te­ra­la han­dels­ö­ver­skot­tet gente­mot USA – 26,1 mil­jar­der dol­lar.

En­ligt USA:s ut­ri­kes­de­par­te­ment bor om­kring 85 000 ame­ri­ka­ner i Hong­kong och fler än 1 300 ame­ri­kans­ka fö­re­tag är verk­sam­ma i re­gi­o­nen.

FO­TO: ANT­HO­NY WALLACE/LEHTIKUVA- AFP

Des­sa de­mo­kra­ti­ak­ti­vis­ter de­mon­stre­ra­de på Hong­kongs ga­tor i sön­dags för att upp­märk­sam­ma att det gått ett år se­dan de sto­ra våld­sam­he­ter­na mel­lan de­mon­stran­ter och po­lis i sta­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.