Nor­ge öpp­nar grän­ser­na för vis­sa tu­ris­ter

Tu­ris­ter från många Scheng­en­län­der är igen väl­kom­na till Nor­ge ut­an att sät­ta sig i ka­ran­tän på grund av co­ro­na­vi­ru­sets sprid­ning.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - HBL-TT

Tjec­kis­ka pa­ret Len­ka Neu­zi­lo­va och Mi­rek Bar­tek kör­de över grän­sen till Nor­ge med si­na barn i hus­bil strax ef­ter mid­natt på ons­da­gen, el­ler så fort Nor­ge lät­ta­de yt­ter­li­ga­re på re­se­re­strik­tio­ner­na.

– Vi är fris­ka och gör allt vi kan för att skyd­da oss mot co­ro­na­vi­ru­set. Vi kör­de ge­nom Sve­ri­ge och vi stan­na­de in­te – ba­ra ra­ka vägen från fär­jan till grän­sen, sä­ger de till NRK.

En­ligt nors­ka re­de­ri­et Co­lor Li­ne kör­de många tys­ka hus­bi­lar av fär­jan i Kristi­an­sand un­der ons­dags­nat­ten då den an­län­de från dans­ka Hirts­hals.

Vid den fins­ka grän­sö­ver­gång­en i Ka­ri­gasni­e­mi sam­la­des en grupp mo­tor­cy­klis­ter som är gla­da för att grän­sen öpp­nar så att de kan få upp­le­va Nord­kap.

– Vi har såklart med oss des­in­fek­tion, hål­ler av­stånd och är nog­gran­na med hand­tvät­ten, sä­ger Se­sel från Slo­ve­ni­en till NRK.

Fort­satt ka­ran­tän

Svens­kar från and­ra svens­ka län än Kro­no­berg, Skå­ne och Ble­kinge mås­te även i fort­sätt­ning­en sit­ta tio da­gar i in­re­se­ka­ran­tän ef­ter an­komst om de väl­jer att re­sa till Nor­ge, pre­cis som re­se­nä­rer från Scheng­en­län­der­na Bul­ga­ri­en, Kro­a­ti­en, Lux­em­burg, Por­tu­gal, Ru­mä­ni­en och Ung­ern.

Nor­ge öpp­na­de grän­sen mot Fin­land den 15 ju­ni, och det gjor­de Fin­land ock­så mot Nor­ge sam­ma da­tum.

Stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg har ti­di­ga­re upp­gett att Nor­ge kan öpp­na för svens­kar från fler de­lar av Sve­ri­ge om det rap­por­te­ras mind­re än 20 nya smit­to­till­fäl­len per 100 000 in­vå­na­re un­der de se­nas­te 14 da­gar­na. Dess­utom ska fär­re än fem pro­cent av co­ro­na­tes­ter­na va­ra po­si­ti­va i ge­nom­snitt de se­nas­te två vec­kor­na och en om­fat­tan­de ut­vär­de­ring av län­der­na ska gö­ras, ba­se­rat på tren­der i smitt­sprid­ning­en och an­nan re­le­vant in­for­ma­tion, en­ligt Fol­ke­hel­se­in­sti­tut­tet.

Öpp­ning­en på ons­da­gen in­ne­bär även att norr­män nu kan re­sa till de fles­ta län­der i Eu­ro­pa ut­an att ris­ke­ra att be­hö­va sät­tas i ka­ran­tän när de åter­vän­der.

”Lo­gistik och smitt­skydd”

Ett 40-tal flyg från ut­lan­det vän­ta­des an­län­da till Oslo-flyg­plat­sen Gar­der­mo­en un­der ons­da­gen, och en re­jäl ök­ning av tu­rist­till­ström­ning­en vän­ta­des. I en un­der­sök­ning för­ra vec­kan upp­gav till ex­em­pel när­ma­re 2,2 mil­jo­ner tys­kar att de över­vä­ger att se­mest­ra i Nor­ge när grän­ser­na öpp­nar, rap­por­te­rar ny­hets­by­rån NTB.

Ex­tra gräns­kon­trol­ler har fun­nits på plats se­dan i mars och kom­mer även i fort­sätt­ning­en att ta hand om per­so­ner som an­län­der till lan­det.

– Det hand­lar om lo­gistik och om smitt­skydd. Om vi ser att det blir långa kö­er kom­mer vi in­te att kon­trol­le­ra al­la ur smitt­skydds­syn­punkt, sä­ger Eli Fryjor­de vid po­lis­om­rå­det Øst, skri­ver NTB.

Från och med ons­da­gen ska al­la ut­län­ning­ar som kor­sar grän­sen få sms från myn­dig­he­ten Hel­se­di­rek­to­ra­tet om vil­ka co­ro­na­reg­ler som gäl­ler, och var man kan tes­ta sig om man blir sjuk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.