Minst 250 grip­na un­der pro­tes­ter

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT-REU­TERS

Po­li­sen grep un­der tis­da­gen minst 250 de­mon­stran­ter som del­tog i de­mon­stra­tio­ner i Be­la­rus hu­vud­stad Minsk.

Pro­tes­ter­na in­led­des ef­ter att val­myn­dig­he­ten be­slu­tat att pre­si­dent Alek­sandr Lu­ka­sjen­kos två hu­vud­mot­stån­da­re in­te fått re­gi­stre­ra sig in­för pre­si­dent­va­let, upp­ger män­ni­sko­rätts­grup­pen Ves­na-96. Po­li­sen har in­te kom­men­te­rat upp­gif­ter­na. Or­ga­ni­sa­tio­nen har pub­li­ce­rat en lis­ta på al­la som upp­ges ha gri­pits un­der tis­da­gen ef­ter be­ske­det från val­myn­dig­he­ten.

Den nu 65-åri­ge Lu­ka­sjen­ko har styrt lan­det i 26 år och vän­tas vin­na va­let den 9 au­gusti.

EU:s ut­ri­kes­chef Jo­sep Bor­rell kri­ti­se­ra­de un­der tis­da­gen den ”till sy­nes god­tyck­li­ga” ute­slut­ning­en av kan­di­da­ter­na un­der tis­da­gen. En­ligt hans ut­ta­lan­de un­der­grä­ver val­myn­dig­he­tens be­slut ”va­lets över­gri­pan­de in­tegri­tet och de­mo­kra­tis­ka ka­rak­tär”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.