Känd ga­tu­konst­när ska­par co­ro­na­verk i Lon­dons tun­nel­ba­na

Hufvudstadsbladet - - Kultur - TT

Den hem­lig­hets­ful­la graf­fiti­konst­nä­ren Banksy är till­ba­ka. Den här gång­en med ett co­ro­nain­spi­re­rat verk i Lon­dons tun­nel­ba­na.

I en vi­deo på Bank­sys Instagram syns en maske­rad man, som tros va­ra den mytomspun­ne konst­nä­ren, spray­må­la sten­ci­ler i form av råt­tor om­bord på ett tun­nel­ba­ne­tåg. Råt­tor­na har an­sikts­mask, ny­ser och spray­ar des­in­fek­tions­me­del.

Ver­ket ser ut att ha ti­teln ”If you don’t mask, you don’t get it” och är en tyd­lig upp­ma­ning att an­vän­da an­sikts­mask, nå­got som är ob­li­ga­to­riskt i Lon­dons tun­nel­ba­na.

Ex­akt när konst­ver­ket är gjort fram­går in­te, men en­ligt brit­tis­ka BBC har det re­dan hun­nit tvät­tas bort, i lin­je med sta­dens strik­ta po­li­cy mot graf­fiti.

PEZ­ZA­LI/TT-AP FO­TO: AL­BER­TO

Det nya ver­ket ”If you don’t mask, you don’t get it” ska­pa­des i ett tun­nel­ba­ne­tåg i Lon­don.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.