Svens­kan stöds av eng­els­kan

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt - LEIF HÖCKERSTED­T Eke­näs

IN­TEG­RA­TION Mo­na Fors­skåhl och An­ni­ka Sta­di­us (HBL De­batt 7.7) be­to­nar den svens­ka in­teg­ra­tio­nen och de svens­ka rum­men med Ar­ca­da i spet­sen. Det är ef­ter­läng­tat. Idén att län­ka svens­ka en­he­ter och rum till ett stor svenskt kom­plex är till­ta­lan­de. En aspekt på mi­gran­ter­na och de­ras språkval kun­de tilläg­gas: mi­gran­ter­na har re­dan språk­kun­ska­per i ba­ga­get – hur be­ak­tas det? Den ge­men­sam­ma näm­na­ren är of­tast eng­els­kan som är det mest sprid­da kon­takt­språ­ket (lin­gua fran­ca) i värl­den. Mind­re och mer be­grän­sa­de kon­takt­språk är rys­ka och ara­bis­ka.

De som kom­mer till Fin­land kan of­tast eng­els­ka, lär sig re­la­tivt lätt svens­ka och ska­par sig en grund­för­stå­el­se för de eu­ro­pe­is­ka språ­ken. Nor­deu­ro­pa med ne­der­länds­ka och tys­ka är språk­ligt nä­ra. Svens­ka ver­kar li­te be­kant.

Fin­lands­svens­kar­na har språk­kon­tak­ter främst väs­terut och väx­lar mel­lan svens­ka och eng­els­ka i al­la sam­man­hang. Det pas­sar bra för de nya mi­gran­ter­na som kan bör­ja stu­de­ra på eng­els­ka och in­te­gre­ra sig na­tur­ligt på svens­ka och eng­els­ka. En språkre­surs som re­dan finns ut­nytt­jas. Kanske sker det­ta re­dan, men det ger knap­past po­äng i ett språk­po­li­tiskt kli­mat där fins­kan och svens­kan do­mi­ne­rar de­bat­ten i Fin­land.

Be­grep­pet två­språ­kig­het kun­de släng­as på sop­hö­gen och fler­språ­kig­het tas som start­punkt. Ing­en kan de­fi­ni­e­ra det fin­länds­ka språk­po­li­tis­ka be­grep­pet två­språ­kig­het me­dan det är helt möj­ligt att mä­ta språk­kom­pe­tens. Det är fler­språ­kig­het som gäl­ler.

Fin­lands­svens­kar lär sig i dag tre el­ler fy­ra språk. Mi­gran­ter­na kan of­ta mer än mo­ders­må­let. En mjuk in­gång i Nor­deu­ro­pa och Fin­land är eng­els­ka, svens­ka och fins­ka i nämnd ord­ning.

Min po­äng här – som jag för fram i boken Språk, språk, språk – är att man i dag in­te kan stir­ra sig blind på si­tu­a­tio­nen i Fin­land, in­te ens i va­let av in­teg­ra­tions­språk. Att eng­els­ka lig­ger nä­ra svens­ka kan man ba­ra tack­samt no­te­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.