Sys­sel­sätt­nings­åt­gär­der­na är otill­räck­li­ga

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt - ÅKE HOLMLUND kom­munal­full­mäk­ti­ge­le­da­mot

KONKURRENS­KRAFTSLÖFT­E An­ders Ad­lercreutz har en ut­märkt in­sän­da­re om kon­kur­rens­kraftslöf­tet (HBL De­batt 11.6).

För fö­re­ta­ga­re är det i de fles­ta fall svårt el­ler så gott som omöj­ligt att för­ut­se myn­dig­he­ter­nas be­te­en­de. Be­slut om bland an­nat be­skatt­ning­en och oli­ka lov kan skil­ja sig helt i två näs­tan iden­tis­ka fall, be­ro­en­de av be­re­da­rens tolk­ning av ären­det.

Jag hop­pas att vå­ra be­sluts­fat­ta­re när­mast i den grön­vänst­ra fa­lang­en änd­rar sin in­ställ­ning till den­na frå­ga. En god bör­jan till änd­ring av at­ti­ty­der­na är Ad­lercreutz in­sän­da­re som för­hopp­nings­vis öpp­nar ögo­nen för verk­lig­he­ten.

Nu­va­ran­de sys­sel­sätt­nings­åt­gär­der är otill­räck­li­ga och of­ta ty­värr se­na och fel­pri­o­ri­te­ra­de.

De nya pla­ne­ra­de ar­bets­till­fäl­le­na fal­ler in­te från him­len, de bör grun­das. Ut­an kon­kur­rens­kraft­löf­tet går vi mot en oviss fram­tid – för oss och för kom­man­de ge­ne­ra­tio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.