En sund de­mo­kra­ti hand­lar om att sam­man­jäm­ka åsik­ter och att då ha en in­sti­tu­tion som är star­ka­re än al­la and­ra är far­ligt.

“Det hand­lar in­te om ifall Sau­li Ni­i­ni­stö är en bra typ el­ler in­te. Det hand­lar om pre­si­den­ten som in­sti­tu­tion.”

Hufvudstadsbladet - - Front Page - LE­NA SKOG­BERG le­na.skog­berg@ksf­me­dia.fi

Un­ge­fär så kom­men­te­rar Åbo­pro­fes­sorn Kim­mo Grönlund Helsingin Sa­no­mats gransk­ning av hur Sau­li Ni­i­ni­stö an­vän­der si­na makt­be­fo­gen­he­ter som pre­si­dent. På ett för­tjänst­fullt sätt går HS ige­nom ett an­tal hän­del­ser där pre­si­den­ten tras­kat runt i gräns­mar­ker­na till det han får, och ska, gö­ra en­ligt grund­la­gen.

Han ska, till­sam­mans med stats­rå­det, fat­ta be­slut om ut­ri­kes- och sä­ker­hets­po­li­ti­ken, men in­te om EU-po­li­ti­ken el­ler in­ri­kes­po­li­ti­ken. Än­då kan man an­se att han fö­re­gri­pit re­ge­ring­ens be­slut bå­de vad gäl­ler han­te­ring­en av co­ro­nae­pi­de­min och även EU:s åt­gärdspa­ket som nu lig­ger på bor­det när EU­le­dar­na möts på fre­dag.

I en in­ter­vju i MTV på tis­dag un­der­strök han själv att han le­der ut­ri­kes- och sä­ker­hets­po­li­ti­ken till­sam­mans med stats­rå­det och en­ligt hans tolk­ning in­ne­bär det in­te att han ska in­vän­ta re­ge­ring­ens be­slut för att där­ef­ter nic­ka bi­fall.

Det är ut­an tve­kan en kne­pig gräns­drag­ning vi har att gö­ra med. Pre­si­den­ten har rätt i att EU-po­li­ti­ken är svår att skil­ja från ut­ri­kes- och sä­ker­hets­po­li­ti­ken. De två är obön­hör­li­gen hoptvin­na­de.

Ett ex­em­pel är sank­tio­ner­na mot Ryss­land som en följd av Kri­man­nek­te­ring­en: på en kvälls­mid­dag kom EU-le­dar­na över­ens om att in­te ha nå­got med pre­si­dent Pu­tin att gö­ra så länge Krim­frå­gan var olöst. Då­va­ran­de stats­mi­nis­ter Jyr­ki Ka­tai­nen var tvung­en att fat­ta ett be­slut ut­an att stäm­ma av med pre­si­den­ten. Det led­de till att pre­si­den­ten, i ef­ter­hand, med­de­la­de att han tän­ker fort­sät­ta ha bi­la­te­ral kon­takt med sin rys­ka kol­le­ga – vil­ket han en­ligt grund­la­gen ock­så har rätt till.

De här fal­len vi­sar med all önsk­värd tyd­lig­het att pro­blem­ställ­ning­en är svår. Det hand­lar om bå­de po­li­tik och ju­ri­dik. Om prin­ci­per och ra­mar som är a och o för en de­mo­kra­tisk rätts­stat, men ock­så om ett po­li­tiskt an­svar och le­dar­skap som in­te kan skri­vas in i nå­gon lag.

Det tra­di­tio­nellt sett så star­ka fins­ka pre­si­dentäm­be­tet skars ner ge­nom en grund­lags­änd­ring 2000, och får stå som en mar­ke­ring av att Kek­ko­ne­ne­po­ken de­fi­ni­tivt var över. År 2012 kom­plet­te­ra­des re­for­men med yt­ter­li­ga­re en änd­ring. Ni­i­ni­stö är den förs­ta pre­si­dent som in­ne­haft äm­be­tet ef­ter den se­nas­te änd­ring­en och hans bå­da man­dat­pe­ri­o­der kom­mer att tjä­na som pre­ju­di­kat om hur re­vir­grän­ser­na ska tol­kas.

Ni­i­ni­stö är en ra­san­de skick­lig po­li­ti­ker, dess­utom i grun­den ju­rist, så det är ing­et tvi­vel om att han vet ex­akt vad han gör. Kraft får han av sin po­pu­la­ri­tet som stund­vis tar sig nord­ko­re­ans­ka mått. Men just där­för bör han va­ra upp­märk­sam på kraf­ten i si­na ut­ta­lan­den. Han är in­te vem som helst. Knap­past för­sö­ker nå­gon täp­pa till mun­nen på ho­nom, sna­ra­re hand­lar det om att den makt­för­del­ning som vi ta­git steg emot vid var­je grund­lags­änd­ring in­te ska rub­bas – ris­ken med Ni­i­ni­stös age­ran­de är att han för­läng­er och för­stär­ker fol­kets läng­tan ef­ter en stark le­da­re. Det vill vi in­te, sär­skilt in­te i en värld med star­ka auk­to­ri­tä­ra ström­ning­ar.

Det som är vik­tigt i det här lä­get, en bit in i and­ra halv­lek för Ni­i­ni­stös del, är att hans makt­ut­öv­ning grans­kas. Helsingin Sa­no­mat ska där­för ha en eloge för att ha ta­git upp sta­fett­pin­nen – låt va­ra att få av de cir­ka 30 in­ter­vju­a­de vå­gar ut­ta­la sig med namn.

Stats­mi­nis­ter San­na Ma­rin (SDP) har ock­så mar­ke­rat re­vir­grän­ser­na på ett sätt som an­står stats­mi­nis­tern, bå­de vid Gull­ran­da­sam­ta­len och ge­nom sitt ar­ti­ga men tyd­li­ga nej tack till pre­si­den­tens för­slag om att in­rät­ta ett sär­skilt kris­or­gan (”nä­ve”) för att råd­ge re­ge­ring­en vid de un­dan­tags­för­hål­lan­den som pan­de­min för­de med sig.

Det är ock­så av be­ty­del­se att vå­ra fors­ka­re vå­gar ge nykt­ra ana­ly­ser. En sund de­mo­kra­ti hand­lar om att sam­man­jäm­ka åsik­ter och att då ha en in­sti­tu­tion som är star­ka­re än al­la and­ra är far­ligt.

För som pro­fes­sor Kim­mo Grönlund vid Åbo Aka­de­mi sä­ger: Ef­ter Ni­i­ni­stö kan det kom­ma en mind­re bra typ.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.