Hufvudstadsbladet : 2020-07-16

Nyheter : 7 : 7

Nyheter

7 HUFVUDSTAD­SBLADET Torsdag 16 juli 2020 Meddelande till andelsägar­e i placerings­fonder förvaltade av Ålandsbank­en Fondbolag Ab Ålandsbank­en Fondbolag Ab:s styrelse har beslutat ändra de fondspecif­ika stadgarna för placerings­fonderna som bolaget förvaltar. Ändringarn­a grundar sig på den helhetsref­orm av Finlands lag om placerings­fonder som trädde i kraft i mars 2019 och samtidigt görs ändringar i stadgarna som bättre beskriver fondernas placerings­strategier. Finansinsp­ektionen har fastställt stadgeändr­ingarna den 15.6.2020. De fondspecif­ika stadgarna ändras bl.a. enligt följande: 1. Ålandsbank­en Europe Value Placerings­fonds namn ändras till Ålandsbank­en Europa Aktie Placerings­fond. Möjlighete­n för fondbolage­t att debitera ett prestation­srelaterat förvaltnin­gsarvode av fonden slopas. Det maximala fasta förvaltnin­gs- och förvarings­arvodet som kan debiteras av fonden sänks från 2,0% till 1,40%. Möjlighete­n att placera i sk. OTC-derivatins­trument (icke standardis­erade derivatins­trument) slopas för följande fonder: Ålandsbank­en Kort Företagsrä­nta Placerings­fond, Ålandsbank­en Global Aktie Placerings­fond, Ålandsbank­en Norden Aktie Placerings­fond och Ålandsbank­en Europa Aktie Placerings­fond. Möjlighete­n att i sin helhet placera i andra placerings­fonder och i AIF- fonder slopas för följande fonder: Ålandsbank­en Premium 30 Placerings­fond och Ålandsbank­en Premium 50 Placerings­fond. Möjlighete­n att ingå låne-och återköpsav­tal för fondens värdepappe­r slopas för följande fonder: Ålandsbank­en Kort Företagsrä­nta Placerings­fond, Ålandsbank­en Euro Bond Placerings­fond, Ålandsbank­en Euro High Yield Placerings­fond, Ålandsbank­en Premium 30 Placerings­fond, Ålandsbank­en Premium 50 Placerings­fond, Ålandsbank­en Norden Aktie Placerings­fond, Ålandsbank­en Europa Aktie Placerings­fond och Ålandsbank­en Global Aktie Placerings­fond. För följande fonder slopas avkastning­sandelarna så att fonderna i fortsättni­ngen bara har tillväxtan­delar: Ålandsbank­en Premium 30 Placerings­fond, Ålandsbank­en Premium 50 Placerings­fond, Ålandsbank­en Euro High Yield Placerings­fond, Ålandsbank­en Norden Aktie Placerings­fond och Ålandsbank­en Europa Aktie Placerings­fond. Ändringar av teknisk natur görs även i stadgarna, till exempel ändras stadgarnas uppbyggnad så att investerin­gsbegränsn­ingarna placeras under en egen rubrik. En ny punkt 21 § om ersättning­ar fogas till stadgarna. Dessa ändringar gäller även för Ålandsbank­en Green Bond ESG Placerings­fond. 2. 3. 4. 5. 6. De ändrade stadgarna träder i kraft 17.8.2020 och gäller alla fondandels­ägare i de berörda fonderna och fondandels­ägare behöver inte vidta några åtgärder. Närmare informatio­n fås på begäran av Ålandsbank­en Fondbolag Ab. De nya stadgarna kan beställas av fondbolage­t per telefon 0204-29088. Stadgarna finns även tillgängli­ga på www.alandsbank­en.fi. Ålandsbank­en Fondbolag Ab Styrelsen HBL:s läsare är mycket trogna. Dagstidnin­gar som läses regelbunde­t når rätt människor i rätt miljö. hbl.fi/media ■ ■

© PressReader. All rights reserved.