Sto­ra mot­sätt­ning­ar på topp­mö­tet

EU-le­dar­na har trots ett in­le­dan­de ställ­nings­krig in­te gett upp om att nå en upp­gö­rel­se om lång­tids­bud­get och co­ro­nakri­s­stöd. All­varsor­den, om hur vik­tigt det är att fak­tiskt enas om nå­got, in­prän­ta­des av le­da­re ef­ter le­da­re när de 27 med­lems­län­der­nas sta

Hufvudstadsbladet - - News - HBL-SPT/MI­KAEL PIIPPO-TT

Trots att allt till sy­nes kret­sar kring eko­no­min, och hur Eu­ro­pa ska få fart un­der ga­lo­scher­na igen – ut­an mark­nad ing­en av­sätt­ning för Fin­lands ex­port­va­ror – så hand­lar det i slutän­dan om po­li­tik. Om den eu­ro­pe­is­ka so­li­da­ri­te­ten. Om uni­o­nens in­ners­ta vä­sen.

Le­na Skog­berg

i le­da­ren på si­dan 4

I går på för­mid­da­gen sam­la­des EU:s stats- och re­ge­rings­che­fer till ett ex­tra in­satt topp­mö­te i Brys­sel för att för­hand­la om EU:s lång­tids­bud­get för de kom­man­de sex åren och den åter­hämt­nings­fond på 750 mil­jar­der eu­ro som kom­mis­sio­nen fö­re­sla­git – det förs­ta fy­sis­ka topp­mö­tet se­dan co­ro­nakri­sen bröt ut. För­hand­ling­ar­na på­gick he­la da­gen och fort­sat­te un­der kväl­len.

Eu­ro­pe­is­ka kom­mis­sio­nen har fö­re­sla­git en åter­hämt­nings­fond på 750 mil­jar­der eu­ro för att hjäl­pa eko­no­min på föt­ter ef­ter co­ro­nakri­sen. En­ligt för­sla­get skul­le 500 mil­jar­der eu­ro de­las ut som bi­drag till EUlän­der­na me­dan 250 mil­jar­der eu­ro skul­le lå­nas ut.

Stats­mi­nis­ter San­na Ma­rin (SDP) sa­de un­der en press­kon­fe­rens in­för mö­tet på fre­dags­för­mid­da­gen att Fin­lands mål in­för för­hand­ling­ar­na om åter­hämt­nings­pa­ke­tet är att mins­ka på den to­ta­la sum­man peng­ar som de­las ut, i syn­ner­het på den sum­ma som de­las ut i form av bi­drag.

– En pri­o­ri­tet för oss är att för­hål­lan­det mel­lan lån och bi­drag är mycket mer ba­lan­se­rat än i det för­slag som nu pre­sen­te­rats, sa­de Ma­rin i Yles sänd­ning från press­kon­fe­ren­sen.

Inga ex­ak­ta sum­mor som mål

Ef­ter kom­mis­sio­nens ur­sprung­li­ga för­slag har Eu­ro­pe­is­ka rå­dets ord­fö­ran­de Char­les Michel ta­git fram ett upp­da­te­rat för­slag till åter­hämt­nings­pa­ket, men ock­så det för­sla­get byg­ger på bi­drag i sam­ma pro­por­tion som det ti­di­ga­re.

– När det gäl­ler åter­hämt­nings­in­stru­men­tet har vi en del ge­men­samt med län­der­na i den så kal­la­de fru­ga­la fy­ran, det vill sä­ga Sve­ri­ge, Dan­mark, Ne­der­län­der­na och Ös­ter­ri­ke. Vår ge­men­sam­ma stånd­punkt är att pa­ke­tet mås­te va­ra mind­re och att bi­dra­gens an­del mås­te mins­kas, sa­de Ma­rin.

Ma­rin var ovil­lig att fast­stäl­la någ­ra ex­ak­ta sum­mor som Fin­land skul­le va­ra be­rett att god­kän­na.

– Vårt mål är att få till stånd en be­tyd­lig minsk­ning i bi­dra­gens om­fatt­ning. Vi har in­te satt upp någ­ra sum­mor som mål.

Stats­mi­nis­tern tilla­de dock att en bra mål­sätt­ning kun­de va­ra att sum­man som de­las ut i form av bi­drag ut­gör högst hälf­ten av den to­ta­la stöd­sum­man.

En­ligt Ma­rin är det vik­tigt för Fin­land att den fi­nan­sie­ring som de­las ut via åter­hämt­nings­fon­den rik­tas ut­tryck­li­gen till åt­gär­der som däm­par ef­fek­ter­na av co­ro­nakri­sen och som är till nyt­ta för he­la EU. Ma­rin öns­kar att peng­ar­na an­vänds så att de stöder håll­bar ut­veck­ling, di­gi­ta­li­se­ring och stär­kan­det av Eu­ro­pas kon­kur­rens­kraft, i en­lig­het med EUmå­len.

Co­ro­na­stö­det fö­reslås ock­så bin­das till att med­lems­sta­ter­na föl­jer rätts­stats­prin­ci­pen, vil­ket Ma­rin un­der­strök. Stats­mi­nis­tern sva­ra­de än­då in­te di­rekt på frå­gan om Fin­land är be­rett att fäl­la åter­hämt­nings­pa­ke­tet om det­ta in­te skrivs in som vill­kor.

Sto­ra me­nings­skilj­ak­tig­he­ter

Bud­getra­men och åter­hämt­nings­fon­den mås­te god­kän­nas en­häl­ligt av EU-län­der­na, så ut­ma­ning­ar­na är sto­ra ef­tersom åsik­ter­na går re­jält isär.

– Me­nings­skilj­ak­tig­he­ter­na är fort­satt väl­digt, väl­digt sto­ra, sa­de Tysklands för­bunds­kans­ler Ang­e­la Mer­kel, som fi­rar sin 66-års­dag på topp­mö­tet, då hon an­län­de till mö­tet på fre­da­gen.

– Vi be­hö­ver mycket mer so­li­da­ri­tet och stör­re am­bi­tio­ner. Det är vårt eu­ro­pe­is­ka pro­jekt som står på spel här, sa­de Frank­ri­kes pre­si­dent Em­ma­nu­el Macron.

Sve­ri­ges stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven be­to­na­de hur si­tu­a­tio­nen har för­änd­rats av co­ro­nakri­sen.

– Det här är en helt ny kris som vi har mött nu till­sam­mans och det in­ne­bär att vi mås­te ha ge­men­sam­ma lös­ning­ar. Vi be­hö­ver na­tur­ligt­vis gö­ra mer. Det är helt up­pen­bart, sa­de Löfven in­för topp­mö­tet.

Många län­der kri­tis­ka

Ne­der­län­der­nas pre­miär­mi­nis­ter Mark Rut­te har på för­hand ut­pe­kats som den mest hård­nac­ka­de bland spar­sam­hets­iv­rar­na, och han to­nar ned för­ut­sätt­ning­ar­na för en upp­gö­rel­se re­dan vid det här topp­mö­tet.

– Jag be­dö­mer chan­sen att vi når ett av­tal den här hel­gen till mind­re än 50 pro­cent. I slutän­dan är in­ne­hål­let vik­ti­ga­re än has­tig­he­ten. En svag kom­pro­miss kom­mer in­te att ta Eu­ro­pa vi­da­re, sä­ger Rut­te till ne­der­ländsk press, en­ligt ny­hets­saj­ten Po­li­ti­co Eu­ro­pe.

Det finns ock­så andra som krä­ver änd­ring­ar, och fle­ra län­der i öst­ra och cen­tra­la Eu­ro­pa ogil­lar att co­ro­na­stö­det mest ham­nar i Sy­deu­ro­pa, hos ex­em­pel­vis Ita­li­en och Spa­ni­en.

I Po­len tyc­ker man hel­ler in­te om kra­vet på att stöd­ja EU:s kli­mat­pla­ner för att få till­gång till om­ställ­nings­fon­den för en re­na­re mil­jö.

Och Ung­ern vill få bort hän­vis­ning­ar­na till att re­spek­te­ra grund­läg­gan­de rät­tig­he­ter och rätts­stats­prin­ci­per för att få peng­ar över hu­vud ta­get.

– Vi kom­mer att stöd­ja al­la län­ders åter­hämt­ning, men peng­ar­na mås­te för­de­las kor­rekt och rätt­vist, an­ser Tjec­ki­ens pre­miär­mi­nis­ter An­drej Ba­bis.

Bud­getra­men och åter­hämt­nings­fon­den mås­te god­kän­nas en­häl­ligt av EU-län­der­na, vil­ket in­ne­bär att ett en­da med­lems­land kan fäl­la för­sla­get. För­hand­ling­ar­na fort­sät­ter i dag. Två da­gar, fre­dag och lör­dag, har re­ser­ve­rats för topp­mö­tet. Om ing­et re­sul­tat nås un­der mö­tet kan yt­ter­li­ga­re ett topp­mö­te läg­gas in se­na­re i ju­li.

FO­TO: FRANCOIS LENOIR/TT-AP

FO­TO: STEPHANIE LECOCQ/LEHTIKUVA-AFP

Tysklands för­bunds­kans­ler Ang­e­la Mer­kel, pre­si­dent Em­ma­nu­el Macron från Frank­ri­ke och stats­mi­nis­ter San­na Ma­rin an­län­de till EU-topp­mö­tet i Brys­sel i går.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.