Nor­dea för­be­re­der sig för sto­ra för­lus­ter

En stor del av stor­ban­ken Nor­de­as vinst för årets andra kvar­tal äts upp av av­sätt­ning­ar för fram­ti­da kre­dit­för­lus­ter. – Det an­svars­ful­la är att för­be­re­da oss på al­la sce­na­ri­er, in­te ba­ra det bästa, sä­ger vd Frank Vang-Jen­sen.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - JO­A­KIM GOKSöR, HENNING EKLUND/TT

Nor­dea re­do­vi­sar en rö­rel­se­vinst på 306 mil­jo­ner eu­ro för andra kvar­ta­let 2020. Det kan jäm­fö­ras med vins­ten på 900 mil­jo­ner eu­ro mot­sva­ran­de pe­ri­od i fjol.

Re­sul­ta­tet tyng­des av kre­dit­för­lus­ter – allt­så rän­tor och amor­te­ring­ar på lån som in­te be­ta­las – på 698 mil­jo­ner eu­ro, vil­ket är en ök­ning från 61 mil­jo­ner eu­ro ett år ti­di­ga­re. Fö­re kre­dit­för­lus­ter steg vins­ten till 1 004 mil­jo­ner eu­ro, mot 961 mil­jo­ner ett år ti­di­ga­re.

Men det hand­lar in­te så mycket om kre­dit­för­lus­ter ban­ken fak­tiskt gjort, ut­an om av­sätt­ning­ar för att kla­ra fram­ti­da kre­dit­för­lus­ter.

– Just nu ver­kar det gå bätt­re i raskt tem­po, men osä­ker­he­ten är stor. Därför tyc­ker jag det an­svars­ful­la är att för­be­re­da oss på al­la sce­na­ri­er, in­te ba­ra det bästa, sä­ger Frank Vang-Jen­sen.

To­talt är Nor­de­as buf­fert för att kla­ra fram­ti­da kre­dit­för­lus­ter och andra re­gle­rings­krav nu 650 mil­jo­ner eu­ro, en­ligt Frank Vang-Jen­sen.

Av­står ut­del­nings­be­slut

På in­täkts­si­dan steg rän­te­net­tot, det som ban­ken tjä­nar på skill­na­den på in- och ut­lå­nings­rän­tor, vil­ket of­ta anses va­ra den vik­ti­gas­te in­täkts­pos­ten. Ök­ning­en blev 2 pro­cent till 1 091 mil­jo­ner eu­ro, me­dan av­gift­soch pro­vi­sions­net­tot föll 9 pro­cent till 673 mil­jo­ner eu­ro. To­talt sjönk rö­rel­se­in­täk­ter­na 2 pro­cent till 2 092 mil­jo­ner eu­ro.

– Vi har när­mast oför­änd­ra­de in­täk­ter trots co­vid-19. Sam­ti­digt hål­ler vi på att byg­ga en stark kost­nads­kul­tur som mins­kat vå­ra kost­na­der med åt­ta pro­cent, sä­ger Frank Vang­Jen­sen.

I och med minsk­ning­en på åt­ta pro­cent sjönk kost­na­der­na till 1 088 mil­jo­ner eu­ro.

I kvar­tals­rap­por­ten kon­sta­te­rar Vang-Jen­sen att Nor­dea trots stäm­mans be­slut att be­myn­di­ga sty­rel­sen att de­la ut högst 0:40 eu­ro per ak­tie för fjol­å­ret, så av­står sty­rel­sen från att fat­ta be­slut om ut­del­ning den 1 ok­to­ber 2020, i lin­je med ECB:s re­kom­men­da­tio­ner.

Kraft­ful­la steg

Nor­dea är nor­dens störs­ta bank och har över tio mil­jo­ner pri­vat­kun­der i

Nor­ge, Dan­mark, Sve­ri­ge och Fin­land. Län­der som un­der pan­de­min del­vis valt oli­ka väg med oli­ka på­ver­kan på län­der­nas eko­no­mi. Men bank-vd:n vill in­te dra någ­ra långt­gå­en­de slut­sat­ser om hur re­spek­ti­ve lands eko­no­mi kla­rat kri­sen så här långt.

– Det vi kan se är att kon­sum­tio­nen i al­la län­der kom­mer starkt till­ba­ka nu även om Sve­ri­ge är li­te ef­ter.

Men det är vik­tigt att kom­ma ihåg att de nor­dis­ka län­der­na är små, öpp­na eko­no­mi­er, sä­ger Frank Vang­Jen­sen.

Han an­ser att re­ge­ring­ar­na i de nor­dis­ka län­der­na har gjort ett bra jobb med stöd­pa­ke­ten, som bi­dra­git till att många fö­re­tag kla­rat sig.

– Jag tyc­ker, när vi tit­tar brett, att al­la län­der­na kla­rat sig bra. Re­ge­ring­ar och myn­dig­he­ter har ta­git kraft­ful­la steg och ta­git be­slut om bra verk­tyg, vil­ket har skic­kat en stark sig­nal till mark­na­der­na att re­ge­ring­en vill stöt­ta eko­no­min att ta sig ige­nom co­vid-19, sä­ger Frank Vang-Jen­sen.

FO­TO: JO­NAS EKSTRöMER/TT-AR­KIV

Nor­dea, med vd Frank Vang-Jen­sen, pre­sen­te­rar en mind­re vinst än för­ra året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.