Ny­kom­ling­ar bland kryss­ningsrut­ter­na får fort­sät­ta i höst

Co­ro­nae­pi­de­min har mö­ble­rat om re­de­ri­bo­la­gens kryss­ningsrut­ter. Sommarens ny­he­ter, lin­jen mel­lan Helsing­fors och Ri­ga och lin­jen mel­lan Åbo och Tal­linn, kom­mer att kö­ras även i höst.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT

Re­de­ri­bo­la­get Tal­link Sil­ja med­de­lar att den nya kryss­ningsrut­ten mel­lan Helsing­fors och Ri­ga kom­mer att fort­sät­ta kö­ras fram till ja­nu­a­ri 2021.

Rut­ten vi­sa­de sig va­ra mycket po­pu­lär bland fin­länds­ka re­se­nä­rer och därför har bo­la­get be­slu­tat att kö­ra mel­lan bäg­ge hu­vud­stä­der tre gång­er i vec­kan un­der de kom­man­de dry­ga fem må­na­der­na.

Hös­tens förs­ta kryss­ning blir 30 au­gusti och den sista av­gång­en från Ri­ga sker 9 ja­nu­a­ri.

Det är far­ty­get Sil­ja Se­re­na­de som kom­mer att ope­re­ra rut­ten. Nor­malt kör far­ty­get mel­lan Helsing­fors och Stock­holm. De re­se­nä­rer som even­tu­ellt re­dan har bo­kat en re­sa till Stock­holm med Sil­ja Se­re­na­de har nu möj­lig­het att by­ta ut res­må­let mot Ri­ga, om det finns plats om­bord.

Tal­link Sil­ja kom­mer att kon­tak­ta de kun­der som be­rörs av änd­ring­en.

Ut­ö­ver att kryss­nings­möj­lig­he­ten till Ri­ga fort­sät­ter kom­mer även lin­jen mel­lan Åbo och Tal­linn att gö­ra det. Rut­ten körs var­je fre­dag fram till mars 2021, och un­der höst- och jul­lo­vet läggs yt­ter­li­ga­re av­gång­ar till.

Fo­to: ChriSta lundStröM/SPt

Tal­link Sil­ja är i kon­takt med al­la de kun­der som be­rörs av änd­ring­en då far­ty­get Sil­ja Se­re­na­de i höst kör mot Ri­ga i stäl­let för Stock­holm

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.