Själ­visk­het bakom ame­ri­kans­ka co­ro­nakri­sen, an­ser pro­fes­sor

Han är en av Hol­ly­woods störs­ta stjär­nor. Frå­gan om han är en hust­ru­miss­hand­la­re ska nu av­gö­ras i en brit­tisk dom­stol. Men be­vak­ning­en av rät­te­gång­en i brit­tis­ka me­di­er väc­ker frå­gor om me­too.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - MIA HOLMBERG KARLS­SON/TT ny­he­ter@hbl.fi

Över 135 000 dö­da, en sjuk­vård som går på knä­na och en po­la­ri­se­rad be­folk­ning där som­li­ga för­ne­kar co­ro­na­vi­ru­sets ex­istens. Smitt­sprid­ning­en ökar dra­ma­tiskt i fle­ra del­sta­ter och pro­gno­sen ser dys­ter ut i det co­vidd­rab­ba­de USA. – Vi är ett splitt­rat sam­häl­le som sak­nar sunt för­nuft, sä­ger Jay Wolf­son, pro­fes­sor i folk­häl­sa i Flo­ri­da.

Nödro­pen från ame­ri­kans­ka vård­ar­be­ta­re blir allt fler. Från sjuk­hus i bland an­nat Ka­li­for­ni­en, Tex­as, Ari­zo­na och Flo­ri­da – del­sta­ter där an­ta­let co­vid­sju­ka nu sti­ger snabbt – kom­mer rap­por­ter om ful­la in­ten­siv­vårds­av­del­ning­ar och om­fat­tan­de brist på per­so­nal. Dess­utom ver­kar allt fler yng­re pa­ti­en­ter läg­gas in med all­var­li­ga sym­tom.

– Du hör larm­sam­ta­len och spring­er från ena än­den till den andra, som för att släc­ka brän­der, och för­sö­ker hjäl­pa så gott det går. Det är över­väl­di­gan­de, sä­ger Di­e­go Ma­sel­li Ca­ce­res, lä­ka­re i San An­to­nio i Tex­as, till tid­ning­en The New York Ti­mes.

Johns Hopkins-uni­ver­si­te­tets sam­man­ställ­ning vi­sar att an­ta­let re­gi­stre­ra­de vi­rus­fall sti­ger i över 30 del­sta­ter jäm­fört med för­ra vec­kan, vil­ket fört med sig en kraf­tig ök­ning i hur många pa­ti­en­ter som be­hö­ver in­ten­siv­vård. På fle­ra plat­ser i fram­för allt väst­ra och söd­ra USA rå­der nu brist på bå­de prov­tag­nings­ut­rust­ning och det an­ti­vi­ra­la lä­ke­med­let rem­desi­vir, vil­ket en­ligt tid­ning­en gör att lä­ka­re tving­as välja vil­ka pa­ti­en­ter som be­hö­ver me­di­ci­nen mest.

Splitt­rat an­svar

Jay Wolf­son, pro­fes­sor i folk­häl­sa vid Uni­ver­si­ty of South Flo­ri­da i Tam­pa, an­ser dock att de ful­la in­ten­siv­vårds­av­del­ning­ar­na in­te ut­gör det störs­ta pro­ble­met.

– Sjuk­hus­säng­ar kan skaf­fas fram, men vi sak­nar per­so­nal. Lä­ka­re och sjuk­skö­ters­kor som job­bar med co­vid­pa­ti­en­ter brän­ner ut sig otro­ligt snabbt, sä­ger han.

Pre­si­dent Do­nald Trump har kri­ti­se­rats för att in­te ha lyc­kats sam­ord­na sam­häl­lets in­sat­ser mot smit­tan och för att lan­dets vi­rus­kamp tycks bli allt­mer po­li­tisk. Trump har länge ar­gu­men­te­rat för att del­sta­ter­na har det främs­ta an­sva­ret för att han­te­ra pan­de­min, sam­ti­digt som han kri­ti­se­rat gu­ver­nö­rer som vill be­hål­la tuf­fa vi­rus­re­strik­tio­ner och stöt­tat dem som öpp­nat upp si­na eko­no­mi­er ti­digt.

Det splitt­ra­de an­sva­ret får kon­se­kven­ser. I ex­em­pel­vis Flo­ri­da får man in­te kal­la in vård­per­so­nal från andra de­lar av lan­det, vil­ket Wolf­son för­kla­rar med en ”xe­no­fo­bisk räds­la” för att Flo­ri­da­bor­na ska pressas ut från del­sta­tens ar­bets­mark­nad.

För­ne­kar vi­ru­set

En­bart i sön­dags rap­por­te­ra­des 15 299 nya vi­rus­fall i Flo­ri­da – den högs­ta dygns­siff­ran i en del­stat se­dan pan­de­min fick fäs­te i USA i vå­ras. Än så länge kla­rar del­sta­ten kri­sen, sä­ger Jay Wolf­son. Men si­tu­a­tio­nen på äldre­bo­en­den, för­has­ta­de pa­ti­entut­skriv­ning­ar och den an­nal­kan­de or­kan­sä­song­en ut­gör mör­ka oros­moln. Dess­utom vän­tas sko­lor­na öpp­na fy­siskt vid höst­ter­mi­nens start och re­dan nu floc­kas Flo­ri­da­bor på strän­der, re­stau­rang­er och på den ny­li­gen öpp­na­de nö­je­spar­ken Dis­ney­world.

Wolf­son är kri­tisk till re­ge­ring­ens han­te­ring av vi­rus­ut­brot­tet, men även till be­folk­ning­ens ge­ne­rel­la re­spons. Det ame­ri­kans­ka sam­häl­let är allt­för kul­tu­rellt, so­cio­e­ko­no­miskt och be­te­en­de­mäs­sigt splitt­rat för att kla­ra av en kris av pan­de­mins om­fatt­ning, sä­ger han.

– Vi har ing­en sam­häl­le­lig käns­la av ge­men­skap och sak­nar det mest kraft­ful­la vap­net: sunt för­nuft. Det här är en kris som ba­ra kan motas ge­nom ge­men­sam­ma åt­gär­der, men de­lar av be­folk­ning­en för­ne­kar till och med fort­fa­ran­de att vi­ru­set ens ex­i­ste­rar. Ame­ri­ka­ner är slå­en­de själ­vis­ka.

Allt yng­re

Äldre­bo­en­den ut­gör en upp­seg­lan­de pro­ble­ma­tik i fle­ra ame­ri­kans­ka del­sta­ter, en­ligt Wolf­son. På fle­ra håll sä­ger reg­ler­na att en per­son som läm­nar sitt bo­en­de för att läg­gas in på sjuk­hus un­der en läng­re pe­ri­od ris­ke­rar att för­lo­ra sin plats – och där­med in­te har nå­gon­stans att ta vägen ef­ter ut­skriv­ning.

– Det är ett väx­an­de fe­no­men just nu, en på­tag­lig kris för ame­ri­kans­ka fa­mil­jer.

Lik­som i många andra län­der kom­mer även rap­por­ter om att andra pa­ti­ent­grup­per tving­as stry­ka på fo­ten när co­vid­pa­ti­en­ter­na blir allt fler. Sam­ti­digt drab­bas de re­dan sju­ka som smit­tas av co­ro­na­vi­ru­set of­ta hår­da­re än andra. Döds­fal­len i de

grup­per­na sker i yng­re åld­rar.

Rick Stern, en onko­lo­gi­sjuk­vår­da­re i Ka­li­for­ni­en, be­skri­ver för The New York Ti­mes ar­bets­da­gar­na som ett lö­pan­de band av skydds­ut­rust­ning och hjärt­skä­ran­de mi­sär. En can­cer­pa­ti­ent som in­sjuk­na­de i co­vid-19 av­led in­om 15 tim­mar, en an­nan

svårt sjuk pa­ti­ent är ba­ra 35 år.

– Jag har upp­levt dö­den förr, men det här är an­norlun­da. De här män­ni­skor­na är in­te re­do att dö än­nu, sä­ger han till tid­ning­en.

John­ny Depp och hans fö­re det­ta fru Am­ber He­ard kli­ver ut ur varsin bil med mör­ka si­doru­tor. Någ­ra kvar­ter sö­derut lig­ger Them­sen och någ­ra kvar­ter väs­terut lig­ger de ex­klu­si­va natt­klub­bar­na där de bå­da fes­tat un­der ti­di­ga­re be­sök i den brit­tis­ka hu­vud­sta­den.

Själ­va dom­stols­bygg­na­den ser ut som ett sa­go­pa­lats. Vid in­gång­en smatt­rar fo­to­gra­fer­nas ka­me­ror. Al­la bär an­sikts­mask. Ock­så John­ny Depp och Am­ber He­ard. På trap­por­na drar Depp av sig scar­fen som täckt hans an­sik­te. Han ler och vin­kar åt fo­to­gra­fer­na och åt fan­sen som sam­lats ut­an­för. De ro­par och skri­ker upp­munt­ran­de ord.

John­ny Depp har stämt The Sun för äre­kränk­ning ef­tersom den brit­tis­ka ta­blo­i­den be­nämnt ho­nom som hust­ru­miss­hand­la­re. De­tal­jer­na som kom­mit ut un­der rät­te­gång­en har gjort pro­ces­sen till en sen­sa­tio­nell föl­je­tong i de brit­tis­ka ta­blo­i­der­na. Det är in­te förs­ta gång­en i år som brit­ter­na got­tat sig i ryk­ten och frå­gor kring en känd per­sons över­grepp på kvin­nor.

Vid års­skif­tet var det drott­ning Eli­za­bet­hs mel­lan­barn, Prins Andrew, som sy­na­des av me­di­er­na. Han ha­de gett en in­ter­vju till BBC om sin vän­skap med sex­för­bry­ta­ren och pe­do­fi­len Jeff­rey Ep­ste­in.

I in­ter­vjun för­sva­ra­de han vän­ska­pen och för­ne­ka­de att han känt till över­grep­pen trots att han fo­to­gra­fe­rats med ett av Ep­ste­ins of­fer

– som dess­utom upp­gett att hon haft sex med Prins Andrew. Han vi­sa­de ing­en stör­re med­käns­la med de of­ta min­derå­ri­ga flic­kor som ut­nytt­ja­des av Ep­ste­in och hans vän­ner. Det gjor­de in­te hel­ler de brit­tis­ka ta­blo­i­der­na.

– Off­rens per­spek­tiv ig­no­re­ras of­ta och me­di­er­nas fo­kus lan­dar på per­so­nen som är mer känd el­ler som har störst makt, sä­ger Lindsey Blu­mell, lek­tor på Ci­ty Uni­ver­si­ty.

Mak­ta­spek­ten vik­tig

Blu­mell har stu­de­rat bå­de de brit­tis­ka och ame­ri­kans­ka me­di­er­nas be­vak­ning av över­grepps­an­kla­gel­ser som rik­tats mot män med makt. Hon an­ser att fal­len vi­sar att dis­kus­sio­ner­na om över­grepp in­te för­änd­rats ef­ter me­too.

– Rap­por­te­ring­en går fort­fa­ran­de ut på att det är frå­gan om någ­ra röt­ägg, i stäl­let för att miss­han­del och över­grepp är ett stort sam­häl­le­ligt pro­blem.

– Vi frå­gar oss ”gjor­de han det el­ler gjor­de han det in­te” och se­dan slu­tar dis­kus­sio­nen där, tilläg­ger hon.

Un­dan­ta­get är Har­vey We­ins­te­in. De förs­ta ar­tik­lar­na om Hol­ly­wood­mo­gu­lens över­grepp fo­ku­se­ra­de ut­tryck­li­gen på off­ren och en­ligt Lindsey Blu­mell kan det ha bi­dra­git till att av­slö­jan­de­na fick ett så stort ge­nom­slag. Det finns ock­så en an­nan vik­tig aspekt som skil­jer fal­let från många andra.

– Det hand­lar om makt. Det var först då Har­vey We­ins­te­in för­lo­ra­de en del av sin makt som andra per­so­ner i makt­po­si­tio­ner vå­ga­de kri­ti­se­ra ho­nom el­ler be­rät­ta om över­grep­pen och sa­ker för­änd­ra­des.

Se­dan dess har in­te mycket hänt. Ett ex­em­pel på det är en­ligt Lindsey Blu­mell att Do­nald Trump in­te ta­git ska­da av an­kla­gel­ser­na mot ho­nom.

– I vår kul­tur finns fort­fa­ran­de en ten­dens att tro att ”rik­ti­ga” våld­täktsof­fer at­tac­ke­ras i mör­ka grän­der av okän­da för­ö­va­re, även om vi vet att de fles­ta at­tac­ke­ras av en per­son de kän­ner.

Våld i hem­met stort pro­blem

En­ligt Lindsey Blu­mell är ock­så en van­lig re­ak­tion på be­rät­tel­ser om våld i hem­met fort­fa­ran­de att off­ret lju­ger.

Det är en re­ak­tion som in­te stäm­mer över­ens med verk­lig­he­ten. En stu­die av den brit­tis­ka åklagar­myn­dig­he­ten från 2013 vi­sar att av över 110000 åtal för part­ner­våld led­de sex fall vi­da­re till ett yt­ter­li­ga­re åtal för fals­ka an­kla­gel­ser.

Våld i nä­ra re­la­tio­ner är ett stort pro­blem i Stor­bri­tan­ni­en. I fjol upp­skat­tas när­ma­re 1,6 mil­jo­ner kvin­nor mel­lan 16 och 74 att ha ut­satts för våld i hem­met, upp­ger hjälp­or­ga­ni­sa­tio­nen Wo­men’s Aid. Po­li­sen i Eng­land och Wa­les tar emot när­ma­re hund­ra sam­tal per tim­me om våld i hem­met. Ma­jo­ri­te­ten av off­ren är kvin­nor. Sta­tisti­ken är dä­re­mot pro­ble­ma­tisk och många of­fer, sär­skilt män som ut­sätts för part­ner­våld, vå­gar in­te rap­por­te­ra miss­han­deln till po­li­sen.

Att skan­da­ler som hand­lar om sex och över­grepp rap­por­te­ras i ta­blo­id­pres­sen och får per­so­ner med makt att fal­la är än­då ing­et nytt. Ba­ra i Stor­bri­tan­ni­en kan man hit­ta fle­ra ex­em­pel.

På sex­tio­ta­let fick den så kal­la­de Pro­fu­mo­af­fä­ren stor upp­märk­sam­het. Då av­gick krigs­mi­nis­tern John Pro­fu­mo ef­ter av­slö­jan­den om ett för­hål­lan­de med en 19-årig mo­dell, som ock­så upp­ges ha haft en re­la­tion med en mi­li­tä­r­at­ta­ché från Sov­je­tu­ni­o­nen.

Mer känd i Fin­land är kans­ke Thor­pe­af­fä­ren som åter­be­rät­ta­des i tv-se­ri­en ”A Ve­ry Bri­tish Scan­dal” med Hugh Grant i hu­vud­rol­len. För drygt tio år se­dan ska­ka­des Stor­bri­tan­ni­en av av­slö­jan­de­na kring den folk­kä­ra TV-per­son­lig­he­ten Jim­my Sa­vi­les många över­grepp på barn och vux­na. Det led­de till fler av­slö­jan­den och po­lis­ut­red­ning­ar av kän­da per­so­ner.

Tablo­i­der an­kla­gas för sex­ism

”Ing­en me­dia, ing­en skan­dal”, skri­ver tre pro­fes­so­rer i le­dan­de ställ­ning i den aka­de­mis­ka nät­publi­ka­tio­nen The Con­ver­sa­tion. De frå­gar sig var­för en del kän­da per­so­ner ver­kar ska­ka av sig skan­da­ler och an­kla­gel­ser.

En­ligt dem upp­står en skan­dal på grund av dubbla bud­skap. Att det kän­di­sen an­kla­gas för in­te pas­sar ihop med den roll han el­ler hon spe­lar i of­fent­lig­he­ten. An­kla­gel­ser­na mås­te va­ra choc­ke­ran­de. För att en skan­dal ska blos­sa upp mås­te den ock­så upp­rö­ra en be­folk­nings­grupp som en­ga­ge­rar sig i frå­gan.

Sam­ti­digt mås­te publi­ken ha för­tro­en­de för me­di­er­na som be­va­kar skan­da­len. En tak­tik för att ska­ka av sig den här sor­tens be­vak­ning är att an­kla­ga me­di­er­na för att va­ra fals­ka ny­he­ter.

Slut­li­gen kan det bli för mycket, skri­ver för­fat­tar­na till ar­ti­keln i The Con­ver­sa­tion. För många skan­da­ler i me­di­er­na kan gö­ra att man trött­nar och att äm­net för­lo­rar sin för­må­ga att choc­ka.

De brit­tis­ka ta­blo­i­der­na kri­ti­se­ras of­ta för sex­ism. Ett ex­em­pel är the Daily Mails ökän­da löp­se­del med en stor bild av den då­va­ran­de pre­miär­mi­nis­tern The­re­sa May och Skott­lands förste­mi­nis­ter Ni­co­la Stur­geon. Ru­bri­ken frå­gar vem som har snyg­gast ben. In­för par­la­mentsva­let 2015 var ba­ra en av fem per­so­ner som nämn­des i me­di­er­nas val­be­vak­ning kvin­nor.

”År­hund­ra­dets kän­dis­rät­te­gång”

Den fe­mi­nis­tis­ka jour­na­lis­ten Lau­rie Pen­ny be­skri­ver i The Gu­ar­di­an vad brit­tis­ka kvin­nor får lä­ra sig om de lä­ser tablo­i­der:

”Det är ditt fel om du blir våld­ta­gen el­ler mör­dad. Du är vid­rig om du är gam­mal el­ler över­vik­tig. Du mås­te va­ra sex­u­ellt ak­tiv, men kom­mer då att an­kla­gas för att va­ra lös­ak­tig. Kvin­nor med kar­riär är pa­te­tis­ka och miss­nöj­da”, skri­ver Pen­ny och fort­sät­ter:

”Din roll är att va­ra en mor och en hust­ru. Det mest vär­de­ful­la du kan gö­ra med ditt liv är att få barn – men in­te om du är fat­tig el­ler ogift. Om du kla­gar över dis­kri­mi­ne­ring el­ler över­grepp är du en gnäl­lig, av­und­sjuk har­pa.”

Ef­ter #me­too fort­sät­ter ta­blo­i­der­na på sam­ma spår. Ko­lum­nis­ten Jan Mo­ir kal­lar i ta­blo­i­den the Daily Mail rät­te­gång­en mot The Sun för ”år­hund­ra­dets kän­dis­rät­te­gång”. Hon kri­ti­se­rar först John­ny Depp och be­skri­ver se­dan Am­ber He­ard så här: ”Den 34-åri­ga skön­he­ten ver­kar ha till­bring­at sitt äk­ten­skap med att stry­ka om­kring med en ka­me­ra som en CSI-de­tek­tiv som bli­vit ned­stänkt med blod”.

– Det sorg­li­gas­te med me­too är att vi in­te ver­kar ha lärt oss nå­got, sä­ger Lindsey Blu­mell.

FO­TO: JOE BURBANK/TT-AP

Smitt­siff­ror­na sti­ger allt­ef­tersom USA öpp­nar ef­ter vå­rens vi­rus­re­strik­tio­ner. ■ Ny­li­gen öpp­na­de Dis­ney två av si­na nö­je­spar­ker i del­sta­ten Flo­ri­da.

FO­TO: TOLGA AKMEN/LEHTIKUVA-AFP

Den ame­ri­kans­ka skå­de­spe­la­ren John­ny Depp har stämt den brit­tis­ka ta­blo­i­den ”The Sun” för för­tal ef­ter att tid­ning­en be­nämnt ho­nom som hust­ru­miss­hand­la­re. Här står han ut­an­för dom­sto­len i Lon­don och vin­kar åt si­na fans.

FO­TO: JIM WATSON/LEHTIKUVA-AFP

När det gäl­ler be­vak­ning­en av över­grepps­an­kla­gel­ser i USA me­nar Blu­mell att det finns någ­ra ex­em­pel på när fo­ku­set fak­tiskt ham­na­de på de som på­ståtts bli­vit ut­sat­ta för över­grep­pen, men i re­gel kan många mäk­ti­ga män lätt ska­ka av sig an­kla­gel­ser­na, nå­got Blu­mell me­nar att Do­nald Trump har kun­nat gö­ra.

FO­TO: JUSTIN TALLIS/LEHTIKUVA-AFP

Am­ber He­ard, fö­re det­ta fru till John­ny Depp, del­tar ock­så i rät­te­gång­en i Lon­don.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.