USA och co­vid-19

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●USA har drab­bats mycket hårt av co­ro­na­vi­ru­set sett till an­ta­let dö­da och kon­sta­te­rat smit­ta­de. Lan­det har dock för­hål­lan­de­vis go­da test­möj­lig­he­ter och en stor be­folk­ning (knappt 330 mil­jo­ner in­vå­na­re).

●Om­kring 3500000 fall av vi­rus­smit­tan har kon­sta­te­rats i USA. Den finns i al­la 50 del­sta­ter samt i hu­vud­stads­om­rå­det District of Co­lum­bia. Den värst drab­ba­de del­sta­ten är New York med över 32000 döds­fall, men siff­ror­na sti­ger i fle­ra del­sta­ter i fram­för allt väst­ra och söd­ra USA.

●To­talt har över 137000 ame­ri­ka­ner av­li­dit i co­vid-19

●I värl­den to­talt har fler än 13 mil­jo­ner fall av co­vid-19 kon­sta­te­rats. Över 580000 män­ni­skor har av­li­dit. Käl­lor: The New York Ti­mes, Eu­ro­pe­is­ka smitt­skydds­myn­dig­he­ten (ECDC), John Hopkins-uni­ver­si­te­tet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.