Re­kord­många vi­rus­fall på fle­ra håll

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT

An­ta­let nyupp­täck­ta fall av co­ro­na­smit­ta var åter­i­gen re­kord­många i USA un­der tors­da­gen. Flo­ri­da har bli­vit den plats där smit­tan ver­kar spri­das som mest, med näs­tan 14 000 av lan­dets 68 000 nya fall. To­talt har 3,5 mil­jo­ner män­ni­skor smit­tats i USA.

I In­di­en pas­se­ra­des en mörk mil­stol­pe när en mil­jon be­kräf­ta­de fall re­gi­stre­rats. An­ta­let dö­da är drygt 25 000. Nya re­strik­tio­ner har in­förts igen i lan­det, se­dan man de senaste vec­kor­na bör­jat lät­ta på dem då man hop­pa­des att sprid­ning­en var un­der kon­troll.

Även i Austra­li­en – som ti­di­ga­re såg ut att va­ra på väg att bli vi­rus­fritt – ökar fal­len. Del­sta­ten Victo­ria har 428 nya fall av smit­ta­de, re­jält mycket hög­re än går­dags­dyg­nets re­kord­tal på 317.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.