Räds­la för ny vi­rus­våg i Bar­ce­lo­na

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT-REU­TERS

Myn­dig­he­ter­na i den spans­ka re­gi­o­nen Ka­ta­lo­ni­en upp­ma­na­de un­der fre­da­gen in­vå­nar­na att hål­la sig hem­ma och att und­vi­ka folk­sam­ling­ar på över tio per­so­ner, i ett för­sök att stäv­ja sprid­ning­en av co­vid-19.

Över 28 000 co­ro­na­re­la­te­ra­de döds­fall har rap­por­te­rats i Spa­ni­en, som är ett av de län­der i Eu­ro­pa som har drab­bats värst av vi­ru­sets fram­fart.

I slu­tet av ju­ni lät­ta­de lan­det på re­strik­tio­ner­na då smitt­sprid­ning­en ver­ka­de va­ra un­der kon­troll. Men som en följd av nya ut­brott på fle­ra håll i lan­det har fle­ra re­gi­o­na­la myn­dig­he­ter vid­ta­git åt­gär­der för att brom­sa sprid­ning­en.

Mil­jonsta­den Bar­ce­lo­na, Spa­ni­ens andra störs­ta stad, har un­der den senaste vec­kan ånyo sett en upp­gång av an­ta­let fall och nu ökar oron för en andra våg av smitt­sprid­ning.

MORENATTI/TT-AP FO­TO: EMILIO

Träng­seln var stor på tors­da­gen på Las Ram­blas i Bar­ce­lo­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.