Blom­kål och to­ma­ter i som­rig tapp­ning

HBL-coachen Anna Mar­ke­lin bju­der på två recept som pas­sar till som­ma­ren. Des­sa ve­ge­ta­ris­ka rät­ter med enk­la in­gre­di­en­ser är pric­ken över i:et på som­mar­bor­det.

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - ANNA MAR­KE­LIN

Nu är to­ma­ter­na som fi­nast och den in­hems­ka blom­kå­len är un­der­bar. Vi byt­te recept igen och det blev fak­tiskt en väl­digt lyc­kad kom­bi­na­tion. Bå­de to­ma­ten och blom­kå­len trivs fint på en som­mar­buffé el­ler som frä­scha till­be­hör till sommarens grill­mat. Välj gär­na to­ma­ter av oli­ka stor­lek och färg till pa­jen, den blir vack­rast med oli­ka sor­ter. Jag kan re­kom­men­de­ra dill ovan­på, det blir otro­ligt gott. De gu­la to­ma­ter­na är all­de­les un­der­ba­ra.

Tänk på att man kan by­ta ut en hel del av in­gre­di­en­ser­na till så­dant man har hem­ma, som­mar­mat­lag­ning ska in­te va­ra så märk­vär­dig och när man är på stu­gan så fat­tas all­tid nå­got.

Som­rig to­mat­paj:

1 pa­ket upp­ti­nad smör­deg, 500 g 200 g mjuk get­ost el­ler smu­lad fe­ta­ost 100 g crè­me fraîche svart­pep­par 2 röd­lö­kar 1 msk smör el­ler oliv­ol­ja 1 msk ho­nung el­ler si­rap 1 ägg för pens­ling To­mat­fyll­ning: ca 10 sto­ra to­ma­ter av oli­ka fär­ger el­ler en bland­ning av mind­re to­ma­ter, ca 400 g oliv­ol­ja flingsalt och pep­par val­fria ör­ter el­ler sal­lads­blad

Sätt ug­nen på 220 gra­der. Kav­la ut smör­de­gen så att den täc­ker un­ge­fär en halv ugns­plåt el­ler an­vänd en ugns­form med ett mått på un­ge­fär 25 x 35 cen­ti­me­ter (an­vänd gär­na en form med kan­ter och bak­plåts­pap­per så är det enkla­re). Skär en få­ra med en kniv cir­ka en cen­ti­me­ter in längs med kan­ten av smör­de­gen, skär in­te helt ige­nom de­gen. Pens­la den ytt­re kan­ten med ett upp­vis­pat ägg.

Ski­va lö­ken tunt i ring­ar. Het­ta upp smör el­ler ol­ja i en stek­pan­na och till­sätt ho­nung el­ler si­rap. Rör om och till­sätt lö­ken. Stek lö­ken lång­samt på låg vär­me tills den blir mjuk och gyl­len­brun, till­sätt en skvätt vat­ten om den bör­jar brän­na fast. Smak­sätt med svart­pep­par och salt och låt sval­na.

Blan­da get­ost el­ler fe­ta­ost med crè­me fraîche och bred ut på paj­bott­nen, in­nan­för den skur­na få­ran och för­de­la lö­ken ovan­på.

Gräd­da pa­jen i ug­nen i un­ge­fär 20 mi­nu­ter. Om de­gen sti­ger mycket kan man tryc­ka ur luf­ten med en gaf­fel. Ta ut och låt sval­na.

Skär to­ma­ter­na i tun­na ski­vor och för­de­la vac­kert på pa­jen. Ring­la på li­te oliv­ol­ja och smak­sätt med flingsalt och svart­pep­par. Gar­ne­ra med färs­ka ör­ter, dill el­ler spä­da sal­lads­blad.

Blom­kåls­sal­lad:

1 blom­kåls­hu­vud 1 som­mar­lök in­kl det grö­na, el­ler röd­lök 1 äpp­le el­ler pä­ron ca 150 g val­nöt­ter el­ler man­del ca 150 g au­ra­ost el­ler mot­sva­ran­de per­sil­ja el­ler blad­per­sil­ja Vi­nä­grett: 1 dl äp­pel­ci­der­vi­nä­ger el­ler vitvins­vi­nä­ger 2 msk ho­nung en re­jäl ny­pa salt och svart­pep­par 2 msk oliv­ol­ja

Riv blom­kå­len på det grövs­ta på rivjär­net el­ler kör kort i mat­be­re­da­re. Om du in­te har till­gång till nå­got av det­ta så går det ut­märkt att hac­ka den grovt.

Hac­ka som­mar­lö­ken (el­ler röd­lö­ken) i la­gom bitar. Blan­da allt i en skål.

Blan­da ihop allt till vi­nä­gret­ten och häll över blom­kå­len. An­vänd gär­na hän­der­na och kra­ma in den or­dent­ligt. Låt det stå åt­minsto­ne en tim­me men gär­na läng­re, vi­nä­gern och sal­tet bry­ter ner blom­kå­len li­te och gör den li­te mju­ka­re. Sma­ka av och öka på det du själv tyc­ker fat­tas. Det ska sma­ka söt­syr­ligt. Just in­nan ser­ve­ring: Hac­ka äpp­let/pä­ro­net och bryt val­nöt­ter­na i bitar. Om du an­vän­der man­del så hac­ka den grovt. Smu­la äde­los­ten och hac­ka per­sil­jan. Blan­da ner allt i sal­la­den och ser­ve­ra.

Sal­la­den hål­ler sig ett par da­gar i ky­len.

Det finns en vi­deo på mat­lag­ning­en från Danskar­by på HBL.fi/coachen. Recept och idé av Lou­i­se Mérus.

FO­TO: ANNA MAR­KE­LIN

■ Ser­ve­ra to­mat­pa­jen med blom­kåls­sal­la­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.