Ro­bot­gräs­klip­pa­re en fa­ra för igel­kot­tar

I som­mar har fle­ra fall där igel­kot­tar fått all­var­li­ga ska­dor av ro­bot­gräs­klip­pa­re på­träf­fats. Igel­kot­tar spring­er in­te un­dan fa­ror ut­an kur­rar ihop sig till bol­lar och blir där­för lätt påkör­da.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SO­FIA GRüNWALD

Fle­ra fall där ro­bot­gräs­klip­pa­re kört över och all­var­ligt ska­dat el­ler dö­dat igel­kot­tar har på se­nas­te ti­den kom­mit till ve­te­ri­nä­rers kän­ne­dom. Ve­te­ri­när Kai­sa Wu­o­ri­maa väck­te de­batt när hon skrev om två fall på Fa­ce­book. Igel­kot­tar spring­er in­te un­dan fa­ror ut­an kur­rar ihop sig till bol­lar och ris­ke­rar där­för att lätt bli påkör­da av gräs­klip­pa­re.

I In­gå fick ve­te­ri­nä­ren Kai­sa Wu­o­ri­maa vår­da igel­kot­tar som ska­dats av ro­bot­gräs­klip­pa­re två gång­er med en vec­kas mel­lan­rum.

– Det är fruk­tans­vär­da fall som vi stött på, sä­ger Wu­o­ri­maa.

Först be­hand­la­de hon un­der­när­da igel­kotts­ung­ar vars mam­ma mist li­vet ef­ter att ha bli­vit över­körd av en ro­bot­gräs­klip­pa­re, och en vec­ka se­na­re en ho­na vars al­la ung­ar ha­de dött ef­ter att ha bli­vit påkör­da.

– Det var tyd­ligt att ska­dor­na kom från en ro­bot­gräs­klip­pa­re. Igel­kotts­ho­nan som mis­te si­na ung­ar fick själv all­var­li­ga ska­dor och dog ef­ter någ­ra da­gar, sä­ger Wu­o­ri­maa.

Wu­o­ri­maa skrev om de två fal­len på Fa­ce­book vil­ket väck­te myc­ket upp­märk­sam­het. ”Jag för min del vill in­te på­träf­fa igel­kot­tar som dö­dats el­ler ska­dats av ro­bot­gräs­klip­pa­re i mitt jobb igen”, skri­ver hon bland an­nat. En­ligt Wu­o­ri­maa bor­de äga­re till ro­bot­gräs­klip­pa­re fun­de­ra över sitt an­svar och vid­ta för­sik­tig­hets­åt­gär­der.

Hög­hol­mens vild­djur­sjuk­hus i Helsing­fors tar hand om ska­da­de igel­kot­tar i hu­vud­stads­re­gi­o­nen. I fjol be­hand­la­des 120 igel­kot­tar på sjuk­hu­set. Av dem kun­de 55 fö­ras

Det är så lätt för folk att an­vän­da ro­bot­gräs­klip­pa­re. Det finns vis­sa mo­del­ler som har sen­so­rer som läg­ger mär­ke till djur, men de bil­li­ga­re mo­del­ler­na klip­per allt som kom­mer i vägen. Det är på till­ver­kar­nas an­svar att gö­ra dem säk­ra­re. Ti­i­na Kin­nu­nen Igel­kotts­skö­ta­re

till­ba­ka till na­tu­ren. I år har sjuk­hu­set hit­tills haft över 60 igel­kottspa­ti­en­ter, och de blir fler he­la ti­den.

– Vi får in en mas­sa igel­kotts­ung­ar, he­la kul­lar kom­mer på en gång ef­ter att de­ras mam­ma har bli­vit över­körd el­ler av and­ra or­sa­ker be­kräf­tats död, sä­ger Ca­ri­na Wi­le­ni­us, djur­skö­ta­re och djur­lä­ka­ras­sist på vild­djur­sjuk­hu­set.

I fjol ha­de två av igel­kot­tar­na som för­des till sjuk­hu­set med sä­ker­het fått ska­dor av gräs­klip­pa­re. I år har än­nu ing­et fall be­kräf­tas va­ra or­sa­kat av gräs­klip­pa­re.

– Men det kom­mer in igel­kot­tar med myc­ket svå­ra ska­dor, hal­va skal­len el­ler ben som är bort och lång­drag­na sår på si­dor­na som myc­ket väl kan ha or­sa­kats av ro­bot­gräs­klip­pa­re el­ler and­ra träd­gårds­ma­ski­ner, sä­ger Wi­le­ni­us.

Det är of­ta svårt att ve­ta hur igel­kot­tar­na har ska­dats. I In­gå ha­de igel­kot­tar­na hit­tats av per­so­ner som har gran­nar med ro­bot­gräs­klip­pa­re.

– Jag tror in­te att så­da­na som har ro­bot­gräs­klip­pa­re själ­va med­de­lar el­ler för igel­kot­tar till vård ifall det skett olyc­kor. När se­dan gran­nar hit­tar dju­ren är det svårt att ve­ta ex­akt hur ska­dor­na har upp­stått, sä­ger Wi­le­ni­us.

Hon tror att det kom­mer allt fler fall där igel­kot­tar och and­ra djur ska­dats av ro­bot­gräs­klip­pa­re.

– Folk har nog in­te rik­tigt koll på var de­ras gräs­klip­pa­re rör sig och har den på sent på kväl­lar­na. Man bor­de en­dast ha på gräs­klip­pa­ren på da­gen, sä­ger hon.

Ti­i­na Kin­nu­nen, igel­kotts­skö­ta­re och en av ad­mi­nist­ra­tö­rer­na för webb­si­dan Si­i­li ki­i­ka­ris­sa, tror ock­så att an­ta­let ro­bot­gräs­klip­pa­re och där­med an­ta­let påkör­da igel­kot­tar kom­mer att öka.

– Det är så lätt för folk att an­vän­da ro­bot­gräs­klip­pa­re. Det finns vis­sa mo­del­ler som har sen­so­rer som läg­ger mär­ke till djur, men de bil­li­ga­re mo­del­ler­na klip­per allt som kom­mer i vägen. Det är på till­ver­kar­nas an­svar att gö­ra dem säk­ra­re, sä­ger hon.

För­svars­me­ka­nism gör igel­kot­tar ut­sat­ta

Bå­de Ca­ri­na Wi­le­ni­us och Ti­i­na Kin­nu­nen på­min­ner om att det in­te räc­ker med att till ex­em­pel stam­pa i mar­ken el­ler stic­ka med pin­ne i buskage för att för­sö­ka skräm­ma bort igel­kot­tar in­nan man star­tar sin ro­bot­gräs­klip­pa­re el­ler trim­mer.

– Igel­kot­tar­nas na­tur­li­ga skydds­me­ka­nism är att kur­ra ihop sig till bol­lar då de blir räd­da i stäl­let för att springa i väg från fa­ror. Med tag­gar­na kan de för­sva­ra sig mot na­tur­li­ga fa­ror, men män­ni­skan är den värs­ta fi­en­den, sä­ger Kin­nu­nen.

– Det gäl­ler att kol­la no­ga och till ex­em­pel krat­ta un­der bus­kar och i högt gräs för att kon­trol­le­ra att där in­te finns igel­kot­tar och and­ra djur som lig­ger och so­ver in­nan man bör­ja klip­pa gräs och trim­ma, sä­ger Wi­le­ni­us.

Igel­kot­tar är klum­pi­ga i si­na rö­rel­ser och är där­för sär­skilt ut­sat­ta för påkör­ning.

– Igel­kot­tar är in­te så snab­ba djur vil­ket ökar ris­ken för att de blir över­kör­da av ro­bot­gräs­klip­pa­re även om de för­sö­ker ta sig un­dan, sä­ger Kai­sa Wu­o­ri­maa.

Vad kan man gö­ra för att mins­ka ris­ken att ska­da igel­kot­tar? – Man kan för­sö­ka av­grän­sa om­rå­det där gräs­klip­pa­ren rör sig med sta­ket så att inga djur kom­mer dit, men det finns än­då risk för att de tar sig ige­nom. Om man har en ro­bot­gräs­klip­pa­re bor­de man va­ra be­redd att över­va­ka den så att den ba­ra klip­per gräs och in­te djur ock­så, sä­ger ve­te­ri­när Wu­o­ri­maa.

– Om man vet om att det finns igel­klot­tar i när­he­ten ska man för sä­ker­hetskull in­te an­vän­da en ro­bot­gräs­klip­pa­re alls, sä­ger Ca­ri­na Wi­le­ni­us.

För­u­tom trim­rar, gräs­klip­pa­re och ro­bot­gräs­klip­pa­re var­nar Wi­le­ni­us ock­så för and­ra fa­ror för igel­kot­tar i träd­går­dar.

– Vi har bland an­nat haft fall med igel­kot­tar som fast­nat bär­busk­s­nät och i rått­fäl­lor som va­rit ute, sä­ger hon.

Wi­le­ni­us an­ser att man bor­de över­vä­ga att in­te klip­pa sitt gräs el­ler åt­minsto­ne läm­na ett om­rå­de på går­den oklippt.

– Det be­hö­ver in­te va­ra så per­fekt an­sat. Man hjäl­per na­tu­ren och bio­di­ver­si­te­ten på många sätt om man läm­nar grä­set oklippt. Bin, hum­lor och lik­nan­de har ock­så nyt­ta av högt gräs.

Ti­i­na Kin­nu­nen hål­ler med och ber folk att lå­ta gräs­mat­tan växa.

– Man kan klip­pa grä­set då och då men in­te he­la ti­den. Om man har en stor tomt kan man läm­na ett om­rå­de med högt gräs och kas­ta dit li­te ris och stjäl­pa ut lö­ven där på hös­ten. Då trivs igel­kot­tar och in­sek­ter, sä­ger hon.

Igel­kot­tar är frid­lys­ta

I Fin­land är igel­kot­tar frid­lys­ta men ef­tersom det in­te finns nå­gon forsk­ning om an­ta­let igel­kot­tar i lan­det har man in­te kun­nat fast­stäl­la om ar­ten är utrot­nings­ho­tad el­ler in­te.

– Av ob­ser­va­tio­ner har man än­då kun­nat fast­stäl­la att an­ta­let igel­kot­tar mins­kat un­der ti­den som den va­rit frid­lyst, sä­ger Kin­nu­nen.

Att igel­kot­tar är frid­lys­ta in­ne­bär bland an­nat att de in­te får flyt­tas från si­na bo­nings­plat­ser.

– Då igel­kot­tar om­hän­der­tas för vård mås­te de all­tid släp­pas till­ba­ka ut i na­tu­ren på sam­ma stäl­le där de hit­ta­des när de är fris­ka igen. Hit­ta­des igel­kot­ten i en stads­kär­na mås­te den åter­läm­nas till ett grön­om­rå­de in­om någ­ra kilo­me­ters ra­die, sä­ger Kin­nu­nen.

Vill man hjäl­pa igel­kot­tar att kla­ra sig kan man stäl­la ut katt­mat på hös­ten då nät­ter­na blir kal­la­re från och med au­gusti.

– Igel­kot­tar be­hö­ver ha en viss mängd fett på krop­pen för att kla­ra vin­tern. Man kan byg­ga en igel­kotts­stu­ga på går­den där de kan över­vint­ra, sä­ger Kin­nu­nen.

Spe­ci­ellt un­der som­ma­ren är det ock­så bra att stäl­la ut vat­ten i kärl med lå­ga kan­ter ef­tersom djur kan ha svårt att hit­ta vat­ten­käl­lor spe­ci­ellt då det är torrt och in­te reg­nat på länge. Man ska und­vi­ka att an­vän­da gift mot snig­lar ef­tersom igel­kot­tar äter snig­lar och kan för­gif­tas.

FO­TO: MOSTPHOTOS

FO­TO: MOSTPHOTOS

Man ska in­te ge mjölk åt igel­kot­tar men gär­na rent vat­ten i en skål med lå­ga kan­ter. ■

FO­TO: MOSTPHOTO/RO­BERT NYHOLM

Igel­kot­tar spring­er in­te un­dan ro­bot­gräs­klip­pa­re och blir lätt påkör­da, där­för att det vik­ti­ga att över­va­ka sin gräs­klip­pa­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.