Ur­bant bo­en­de i Van­da.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TEXT: OSKAR RÖNNBERG FO­TO: NIKLAS TALLQVIST

Ki­vistö är ett av de om­rå­den som väx­er mest i Van­da, men har un­der de se­nas­te åren fått ut­stå myc­ket kri­tik: än har det byggts för myc­ket et­tor, än finns det inga par­ke­rings­plat­ser. Köp­cent­ret som skul­le byg­gas blev hel­ler ald­rig av, men om ett år ska Mi­ik­ka och Fan­ny Lin­dén (bil­den) och 16 000 and­ra Ki­vistö­bor få sin förs­ta stör­re mat­bu­tik, då pla­ner­na på ett ur­bant ser­vice­cent­rum avan­ce­rar.

Då man jäm­nar sko­gen med mar­ken är det bäst att byg­ga tätt, då be­va­ras en stör­re del av na­tu­ren, sä­ger Ki­vistös om­rå­desar­ki­tekt An­na-Ri­it­ta Ku­ja­la. Än så länge känns bi­len än­då som en nöd­vän­dig­het i Van­das förs­ta stads­del som trot­sar den gam­la bil­kul­tu­ren.

En för­ort mitt bland skog, åk­rar och mo­tor­vä­gar – det är det förs­ta in­tryc­ket man får. Van­da är en stad med fle­ra jäm­sto­ra om­rå­des­cent­ra som i prak­ti­ken är för­stä­der till Helsing­fors.

Det som byggs upp bred­vid Ta­vas­te­hus­le­den, ba­ra en sex mi­nu­ters tågre­sa från flyg­plat­sen, ska dock bli allt an­nat än en sov­stad. Ki­vistö ska bli ett av Van­das störs­ta stads­cent­rum. Och det ska kän­nas ur­bant.

Ki­vistö blev känt för den sto­ra all­män­he­ten för fem år se­dan då bo­stads­mäs­san in­vig­de byg­gan­det av det nya Ki­vistö. Ring­ba­nan – tåg­ba­nan som för­bin­der Van­das störs­ta tä­tor­ter med varand­ra och Helsing­fors – ha­de just bli­vit klar. Den fö­rar­lö­sa bus­sen kör­de pas­sa­ge­ra­re från den ny­öpp­na­de tåg­sta­tio­nen till mäss­om­rå­det, som mark­nads­för­des som ”en rik­tig ekostad”.

Än är det långt kvar tills om­rå­det är fär­dig­byggt. En­dast en del av om­rå­det är i dag plan­lagt och sta­den har pre­cis ut­ar­be­tat en över­gri­pan­de plan för hur res­ten av om­rå­det ska bör­ja se ut. Fär­digt ska det bli om­kring år 2050.

Ba­ra en li­ten mat­bu­tik

Kvar­te­ren när­mast Ki­vistö tåg­sta­tion är de mest ur­ba­na med sju­vå­nings­hög­hus och många öpp­na bot­ten­vå­nings­lo­ka­ler. Många av dem fun­ge­rar som cy­kel­för­råd, men även fle­ra re­stau­rang­er och fri­sörsa­long­er har öpp­nat i hörn­lo­ka­ler­na. Ett sten­kast ifrån öpp­nar sig åk­rar och sko­gar, men käns­lan är än­då att man är in­ne i en stad – om man bort­ser från att det kanske in­te är så många män­ni­skor som kom­mer emot.

På Sa­fir­plat­sen ovan­för tåg­sta­tio­nen sit­ter Mi­ik­ka Lin­dén och dot­tern Fan­ny och avnju­ter var sin glass i den he­ta hög­som­mar­vär­men. Lin­déns flyt­ta­de till Ki­vistö för fem år se­dan, ef­ter att ha hit­tat ett lämp­ligt hus på bo­stads­mäs­san. Ti­di­ga­re bod­de de i Mag­nus­kärr i Helsing­fors.

– Det var en ut­märkt plats att bo på all­de­les in­till Central­par­ken, här finns in­te mot­sva­ran­de na­tur li­ka nä­ra hem­met. Men här finns lek­par­ker och pul­ka­bac­kar för barn och många jämn­å­ri­ga att le­ka med – en bra at­mo­sfär där al­la kän­ner al­la, sä­ger Mi­ik­ka Lin­dén.

Även om Ki­vistö är tänkt som en stads­del där man ska kun­na rö­ra sig till fots, på cy­kel och med kol­lek­tiv­tra­fik, är fa­mil­jen tvung­en att ha två bi­lar.

”Bil be­hövs”

En som in­te kör bil är Matt­hew Simp­son. Han har bott i Kä­in­by­bac­ken på and­ra si­dan mo­tor­vä­gen i tre år och job­bar på flyg­plat­sen, dit han en­kelt kom­mer med tåg.

– Då vi flyt­ta­de hit tyck­te vi att det var en bra idé att le­va ut­an bil, men nu tre år se­na­re gil­lar jag det in­te alls. Jag har bör­jat gå i bil­sko­la som 35-åring, sä­ger Simp­son.

En bil är bra att ha till ex­em­pel då man ska hand­la mat.

– Det finns ba­ra två när­bu­ti­ker här och de är ju för­stås rätt dy­ra, sä­ger Mi­ik­ka Lin­dén.

De all­ra fles­ta Ki­vistö­bor gör si­na ma­tin­köp i en an­nan stads­del, be­kräf­tar Ju­ri Kar­vi­nen som är köp­man i K-mar­ket Ki­vistö. Väl­digt myc­ket kon­kur­rens har han in­te, ef­tersom dag­lig­va­ru­han­deln i den nya stads­de­len för till­fäl­let be­står av hans bu­tik och en ki­osk. På en kilo­me­ters av­stånd, i det äld­re vil­la­om­rå­det, finns en Ale­pa.

– Hos oss gör man främst små­köp då man be­hö­ver fyl­la på det som be­hövs. De sto­ra in­kö­pen görs of­tast nå­gon an­nan­stans, till ex­em­pel i Myr­bac­ka. För­sälj­ning­ens struk­tur är nå­gorlun­da sam­ma, men me­de­lin­kö­pet är mind­re, sä­ger Kar­vi­nen.

En­ligt hans upp­fatt­ning är det främst en stör­re mat­bu­tik och ett apo­tek som in­vå­nar­na öns­kar sig till Ki­vistö. Nu bor 16 000 män­ni­skor i Ki­vistö sto­r­om­rå­de, av dem drygt 6 000 in­om en kilo­me­ters ra­die från tåg­sta­tio­nen.

– Här bor re­dan så många män­ni­skor att det finns be­hov av me­ra ser­vice. Om man säl­jer bo­stä­der med löf­tet att det kom­mer ett köp­cent­rum är det in­te så bra att det än­nu in­te har kom­mit, sä­ger Kar­vi­nen.

Köp­cent­rum lå­ter vän­ta på sig

En­ligt de ur­sprung­li­ga pla­ner­na skul­le Ki­vistö få ett 100 000 kvadrat­me­ter stort köp­cent­rum. Det skul­le ha va­rit stör­re än köp­cent­ret Jum­bo. Se­na­re vi­sa­de köp­cen­ter­boo­men i re­gi­o­nen att pla­ner­na var allt­för över­di­men­sio­ne­ra­de: kun­d­un­der­la­get skul­le in­te räc­ka till.

Att Ki­vistö­bor­na in­te ens fått en stör­re mat­bu­tik be­ror på de pre­li­mi­nä­ra av­tal sta­den gjor­de med bygg­fö­re­ta­gen Skans­ka och NCC år 2015 om byg­gan­det av köp­cent­ret.

– De här av­ta­len var myc­ket oför­del­ak­ti­ga för sta­den, men vi ha­de ing­en väg ut ur dem, sä­ger Ki­vistös om­rå­desar­ki­tekt An­na-Ri­it­ta Ku­ja­la.

Nu har av­ta­let löpt ut och sta­den sö­ker en snabb lös­ning på be­ho­vet av ser­vice i om­rå­det. Un­der som­ma­ren ska in­tres­se­ra­de ent­re­pre­nö­rer an­mä­la sitt in­tres­se för att byg­ga Ki­vistös cent­rum­kvar­ter, som ska er­sät­ta det till­tänk­ta köp­cent­ret. Bygg­ar­be­te­na ska bör­ja un­der näs­ta år. Det är allt­så in­te ett ”Jum­bo II” som ef­ter­strä­vas läng­re – i själ­va ver­ket in­te ens ett köp­cen­ter. Så­väl kom­mer­si­ell som of­fent­lig ser­vice ska fin­nas i bo­stads­hu­sens bot­ten­vå­ning­ar. Det är åt­minsto­ne tan­ken.

– Då pla­ner­na på ett stort köp­cent­rum drogs upp, var mål­sätt­ning­en att Ki­vistö cent­rum skul­le ha en­dast 12 000–14 000 in­vå­na­re och att köp­cent­ret i förs­ta hand skul­le be­tjä­na ett geo­gra­fiskt stör­re om­rå­de. Nu är mål­sätt­ning­en 50 000 in­vå­na­re och vi tän­ker att vi i stäl­let vill få till stånd ett håll­bart, lo­kalt cent­rum, sä­ger Ku­ja­la.

På tom­ten bred­vid det till­tänk­ta ser­vice­klust­ret pla­ne­ras en eve­ne­mangsa­re­na med plats för upp till 27 000 åskå­da­re.

En­for­migt bo­stads­byg­gan­de

Utö­ver köp­cent­ret som lå­tit vän­ta på sig har viss skep­ti­cism rik­tats mot bo­stads­byg­gan­det i Ki­vistö. En stor del av bo­stä­der­na som byggs är et­tor och två­or, och till och med bi­trä­dan­de stads­di­rek­tör Han­nu Pent­ti­lä kon­sta­te­ra­de för Van­taan Sa­no­mat att det byggts för myc­ket och för en­si­digt i Ki­vistö.

Det sä­ger även An­na-Ri­it­ta Ku­ja­la som an­sva­rar för om­rå­dets plan­lägg­ning. År 2018 god­kän­des Van­das nya bo­stads­po­li­tis­ka rikt­lin­jer, och nu ställs hög­re krav på för­del­ning­en av oli­ka bo­stads­ty­per då sta­den över­lå­ter mark för bo­stads­byg­gan­de.

Det som hit­tills byggts i Ki­vistö har helt och hål­let re­gle­rats av mark­nads­kraf­ter­na.

– Då man lå­ter mark­na­den be­stäm­ma vad som ska byg­gas, byggs gans­ka en­si­digt det som har den störs­ta ef­ter­frå­gan för stun­den.

Ku­ja­la på­pe­kar att det ba­ra är en ti­on­del av det bli­van­de Ki­vistö som re­dan byggts.

– Även om jag sä­ger att det nu är ett pro­blem att det finns så myc­ket et­tor, kom­mer det in­te att va­ra ett pro­blem i fram­ti­den.

Hur står det till på bo­stads­mark­na­den i Ki­vistö just nu då?

Mi­ik­ka Lin­dén är in­te över­en­tu­si­as­tisk.

– Det finns ett så stort ut­bud av bo­stä­der, jag skul­le nog in­te kö­pa en pla­ce­rings­bo­stad här nu. Då man ser till ex­em­pel på et­tor som är till sa­lu så finns det myc­ket fler le­di­ga bo­stä­der i Ki­vistö än and­ra mot­sva­ran­de om­rå­den, sä­ger Lin­dén.

Fas­tig­hets­för­med­la­re Ni­i­na Rau­ha på Ki­in­te­i­stö­maail­ma har en an

nan upp­fatt­ning om bo­stads­mark­na­den i Ki­vistö. Hon vet att vis­sa ent­re­pre­nö­rer vis­ser­li­gen har haft svårt att säl­ja si­na ny­bygg­da lä­gen­he­ter, men den ent­re­pre­nör som hon säl­jer för har lyc­kats säl­ja al­la nya bo­stä­der in­nan de bli­vit kla­ra.

– Ut­hyr­nings­bar­he­ten är myc­ket god i Ki­vistö. Här finns många små lä­gen­he­ter och det är lätt att hy­ra ut dem. Det har hänt många gång­er att jag sålt en bostad till en kund och di­rekt hyrt den vi­da­re. Dess­utom kan eg­na­hems­hus gå åt till och med in­nan förs­ta vis­ning­en, vil­ket in­te är fal­let i de fles­ta om­rå­den, sä­ger Rau­ha.

”Vi jäm­nar sko­gen med mar­ken”

Att byg­ga en ekologiskt håll­bar stads­del i stads­re­gi­o­nens ut­kan­ter är knap­past en helt lätt upp­gift. Om­rå­desar­ki­tekt An­na-Ri­it­ta Ku­ja­la på­pe­kar att Ki­vistö de facto in­te är i stads­re­gi­o­nens ut­kant, ut­an mitt i sko­gen.

– Vi jäm­nar på rik­tigt sko­gen med mar­ken. Det är för­stås helt fel ut­gångs­punkt för stads­ut­veck­ling­en, men be­slu­ten har ju ta­gits för länge se­dan. Vår tan­ke är att då vi byg­ger en ny ur­ban stads­kär­na mitt i sko­gen, gör vi det så tätt som möj­ligt, så att vi be­hö­ver av­ver­ka så li­te skog som möj­ligt, sä­ger Ku­ja­la.

Av­sik­ten är att byg­ga myc­ket tätt in­om en kilo­me­ters ra­die från Ki­vistö och kom­man­de Lapp­bö­le tåg

sta­tio­ner. Det ska en­ligt Ku­ja­la re­sul­te­ra i en be­folk­ningstät­het som i Fin­land en­dast på­träf­fas i Helsing­fors in­nerstad.

Då en li­ten del av om­rå­det byggs tätt kan de om­gi­van­de om­rå­de­na läm­nas obe­bygg­da, är tan­ken.

– Då kan vi spa­ra om­rå­dets iden­ti­tets­land­skap: skogs-Ki­vistö, som fort­sät­ter än­da till Noux och Helsing­fors central­park, och Van­da­å­da­lens kul­tur­land­skap, sä­ger Ku­ja­la.

Var är al­la par­ke­rings­plat­ser?

Den som be­sö­ker Ki­vistö läg­ger snabbt mär­ke till att ga­tu­bil­den in­te do­mi­ne­ras av par­ke­rings­plat­ser. Många bi­lar står par­ke­ra­de på till­fäl­li­ga fält vid bygg­ar­bets­plat­ser.

Sta­dens mål­sätt­ning är att gö­ra Ki­vistö till en stad där man hu­vud­sak­li­gen rör sig till fots och på cy­kel. Par­ke­rings­plat­ser­na finns i någ­ra par­ke­rings­hus, men det störs­ta pro­ble­met är att många in­te är re­do att be­ta­la för par­ke­ring, sä­ger Ku­ja­la.

– Par­ke­rings­kul­tu­ren i Van­da är en stor ut­ma­ning. Tra­di­tio­nen är att par­ke­ring är ge­me­ne bi­lists rät­tig­het, att det är gra­tis och att det finns till­gäng­ligt för al­la. Ki­vistö är den förs­ta stads­de­len i Van­da där man sys­te­ma­tiskt bör­jat bry­ta ner den tan­ken.

FO­TO: NIKLAS TALLQVIST

Med el­cy­kel är det lätt att rö­ra sig i Ki­vistö och läng­re bort, då cy­kel­vä­gar­na är bra. Dot­tern Fan­ny får åka med när Mi­ik­ka Lin­dén ger sig i väg.

Ro­sen­kvarts­ga­tan är Ki­vistös hu­vud­al­lé, med gott om ut­rym­me för allt ut­om par­ke­rings­plat­ser. Det är än­då in­te trå­kigt att gå längs ga­tan, ef­tersom var­je bygg­nad har sin egen form och färg.

Det kän­des som en god idé, men nu gil­lar han det in­te alls. Matt­hew Simp­son trod­de det skul­le gå bra att le­va ut­an bil i Ki­vistö – nu går han i bil­sko­la. ■

Ju­ri Kar­vi­nen var ti­di­ga­re köp­man i Munksnäs, men flyt­ta­de till Ki­vistö för ■ en stör­re lo­kal. Nu är hans bu­tik den en­da mat­bu­ti­ken i Ki­vistö cent­rum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.