Sar­gat Sy­ri­en går till val

Ett sar­gat folk går till va­lur­nor­na. Men Sy­ri­ens tred­je par­la­mentsval ef­ter krigs­ut­brot­tet 2011 är ing­et an­nat än ett spel för gal­le­ri­et – pre­si­dent Bashar al-As­sads fort­sat­ta makt är re­dan säk­rad.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - MIA HOLM­BERG KARLS­SON/TT

Sy­ri­er rös­ta­de i över 7 000 val­lo­ka­ler på re­ge­rings­kon­trol­le­rat ter­ri­to­ri­um un­der sön­da­gen. Va­let, som skju­tits upp två gång­er på grund av den på­gåen­de co­ro­na­pan­de­min, skul­le från bör­jan ha hål­lits i april.

I Da­mas­kus­för­or­ten Dou­ma träng­des män­ni­skor vid en av val­lo­ka­ler­na när de skul­le läg­ga sin röst på nå­gon av de 1 600 kan­di­da­ter­na som stäl­ler upp i va­let om par­la­men­tets 250 plat­ser. Pre­si­den­ten Bashar al-As­sad vän­ta­des in­te tap­pa mark.

– Jag kom för att rös­ta för att vi vill le­va i sä­ker­het och för att de höga pri­ser­na ska gå ner, sa­de Zaid till ny­hets­by­rån Reu­ters.

Han hän­vi­sa­de till de höga mat­pri­ser som gör li­vet svårt för många ef­ter snart tio år av in­bör­des­krig.

Det var ett stu­kat folk som gick till va­lur­nor­na. Många sak­na­de möj­lig­het att ens läg­ga sin röst.

El­va mil­jo­ner män­ni­skor – hal­va Sy­ri­ens be­folk­ning – be­fin­ner sig på flykt. En­ligt FN:s flyk­ting­or­gan UNHCR har näs­tan hälf­ten av dem flytt till and­ra län­der och kan in­te rös­ta. Dess­utom står sto­ra de­lar av lan­det ut­an­för re­gi­mens kon­troll, sä­ger Aron Lund, Sy­ri­en­kän­na­re och ana­ly­ti­ker vid den ame­ri­kans­ka tan­kes­med­jan The Cen­tu­ry Founda­tion.

– In­tern­flyk­ting­ar kun­de rös­ta i en an­nan pro­vins, men i re­bell­kon­trol­le­ra­de om­rå­den kun­de man in­te att kun­na rös­ta över hu­vud ta­get. I prak­ti­ken är det ett val or­ga­ni­se­rat av re­ge­ring­en som en styr­ke­de­mon­stra­tion: att de fort­fa­ran­de kan or­ga­ni­se­ra val, att al­la in­sti­tu­tio­ner tug­gar på som de ska, att ”vi kör på som för­ut”.

I 2016 års par­la­mentsval vann pre­si­dent Bashar al-As­sads Baat­h­par­ti och dess al­li­e­ra­de som vän­tat en klar ma­jo­ri­tet av plat­ser­na i par­la­men­tet. Va­let, som av op­po­si­tio­nen kal­la­des en ”bluff”, er­kän­des in­te av FN och kri­ti­se­ra­des hårt av om­värl­den.

Inga fria val

For­mellt gick par­la­mentsva­let till som ett helt van­ligt val, sä­ger Aron Lund. Men i prak­ti­ken hand­lar det sy­ris­ka va­let i myc­ket li­ten ut­sträck­ning om det som van­li­gen kän­ne­teck­nar de­mo­kra­tis­ka val: fol­kets vil­ja.

– Sy­ri­en är en myc­ket strikt dik­ta­tur, så par­la­men­tet har ald­rig spe­lat nå­gon stör­re roll och va­len är in­te hel­ler fria. Ge­nom la­gar och oli­ka ty­per av in­for­mel­la in­skränk­ning­ar hål­ler sä­ker­hets­tjäns­ten koll på fol­ket och för­säk­rar sig om en ga­ran­te­rad ma­jo­ri­tet för al-As­sads par­ti.

– Va­let har ing­et att gö­ra med vad fol­ket tyc­ker, sä­ger han.

Par­la­men­tet, i Sy­ri­en kal­lat folk­rå­det, an­vänds av re­ge­ring­en för att dra in makt­ha­va­re, mi­lis­le­da­re, vik­ti­ga af­färs­män och klan­le­da­re i stats­ap­pa­ra­ten, sä­ger Lund. På så sätt spe­lar par­la­men­tet en po­li­tisk roll – men lag­stift­nings­ar­be­tet och va­let av le­da­mö­ter är in­te de­mo­kra­tiskt ut­an hårt kon­trol­le­rat ovan­i­från.

– Pre­si­den­ten kan på egen hand stif­ta la­gar ge­nom de­kret. Par­la­men­tet sam­man­kal­las mest för att dis­ku­te­ra lä­get i lan­det och för att ut­ta­la stöd för al-As­sads po­li­tik.

”Ma­ri­o­nett­par­ti­er”

Un­der in­bör­des­kri­gets and­ra år ge­nom­för­des en folk­om­röst­ning där sy­ri­er­na rös­ta­de fram en ny kon­sti­tu­tion. Grund­lags­änd­ring­en med­för­de en över­gång till ett fler­par­ti­sy­stem som skul­le er­sät­ta Sy­ri­ens halv­se­kel­långa en­par­ti­sty­re. Fint på papp­ret – men in­te mer än så, me­nar Aron Lund.

– Par­la­men­tet be­står av ett li­tet an­tal små par­ti­er, al­li­e­ra­de till al-As­sads Baath-par­ti, som fun­ge­rar som en sorts ma­ri­o­nett­par­ti­er.

Att få vet­skap om vad den sy­ris­ka be­folk­ning­en egent­li­gen tyc­ker är så gott som omöj­ligt.

– Det finns inga opi­ni­ons­un­der­sök­ning­ar och inga rik­ti­ga val. Re­dan fö­re kri­get slog man sten­hårt mot fred­lig op­po­si­tion och de­mon­stra­tio­ner, men nu ta­lar vi om helt and­ra siff­ror. Det är up­pen­bart att många är mot­stån­da­re till al-As­sad och att många stöd­jer ho­nom, men vil­ken opi­ni­on som är störst går in­te att ve­ta. Kri­get har bru­ta­li­se­rat si­tu­a­tio­nen helt och hål­let.

Näs­ta år hål­ler Sy­ri­en pre­si­dent­val för förs­ta gång­en se­dan 2014. Att det skul­le slu­ta med nå­got an­nat än yt­ter­li­ga­re sju års man­dat­pe­ri­od för pre­si­dent Bashar al-As­sad är myc­ket otro­ligt, sä­ger Lund.

– Pre­si­dent­va­let blir väl än­nu mer te­a­ter än det­ta val.

FO­TO: LEHTIKUVA / AFP

FO­TO: LEHTIKUVA / AFP

En kvin­na från Nu­bi, ett om­rå­de nä­ra Alep­po, rös­tar. Men el­va mil­jo­ner män­ni­skor – hal­va Sy­ri­ens be­folk­ning – be­fin­ner sig på flykt och kan in­te rös­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.