Pla­ner på ut­ö­kat na­tur­skydd i Kvar­ken upp­rör

Mil­jö­mi­ni­s­te­ri­et vill ut­vid­ga Kvar­kens na­tur­skydds­om­rå­de men pla­ner­na mö­ter star­ka pro­tes­ter hos lo­kal­be­folk­ning­en som an­ser att man in­te lyss­nat på de­ras åsik­ter.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SOFIE FOGDE/SPT

– Jag har to­talt mist för­tro­en­det för myn­dig­he­ter­na när det gäl­ler na­tur­skydds­sta­tus. Det blir he­la ti­den svå­ra­re och svå­ra­re att id­ka pri­mär­nä­ring­ar­na i de här om­rå­de­na.

Det sä­ger Jo­han Hå­kans, ord­fö­ran­de för Kvar­kens fis­ke­ri­om­rå­de, om Mil­jö­mi­ni­s­te­ri­ets be­sked i bör­jan av maj att de tän­ker in­le­da be­red­ning­en av ett ut­vid­gan­de av na­tur­skydds­om­rå­det i Kvar­ken.

Hå­kans är in­te en­sam om den åsik­ten. Pla­ner­na har väckt be­stört­ning hos fle­ra lo­ka­la in­stan­ser. Kaj Su­o­me­la, land­skaps­di­rek­tör för Ös­ter­bot­tens för­bund, sä­ger att de in­te viss­te nå­got om mi­ni­ste­ri­ets pla­ner.

– Vi har i fle­ra år ar­be­tat med Ös­ter­bot­tens land­skaps­plan 2040 och Fin­lands havs­plan 2030 till­sam­mans med bå­de Forst­sty­rel­sen och Mil­jö­mi­ni­s­te­ri­et och ha­de ald­rig hört nå­got om det här. Det kän­des som att mi­ni­ste­ri­ets pla­ner över­lap­pa­de vå­ra, sä­ger Su­o­me­la.

Se­dan maj har sa­ken gått fram­åt och kring mid­som­mar sam­la­des

Världs­arvs­de­le­ga­tio­nen till mö­te i Mol­pe till­sam­mans med kom­mun­re­pre­sen­tan­ter, Ös­ter­bot­tens för­bund, lag­stift­nings­rå­det Lei­la Su­van­to­la vid Mil­jö­mi­ni­s­te­ri­et och om­rå­des­chef Mi­kael Nord­ström vid Forst­sty­rel­sen.

En­ligt Ös­ter­bot­tens för­bund be­står en fem­te­del av Ös­ter­bot­tens to­ta­la are­al re­dan av na­tur­skydds­om­rå­den. Det om­rå­de som mi­ni­ste­ri­et fö­re­slår att ock­så ska skyd­das upp­går till cir­ka 101 000 hek­tar, varav cir­ka 3 000 hek­tar är mark­om­rå­den och res­ten vat­ten­om­rå­den. Det är näs­tan li­ka myc­ket som re­dan är skyd­dat. Pro­jek­tet gäl­ler en­dast stats­äg­da om­rå­den och de lig­ger in­om kom­mu­ner­na Kors­näs, Ma­lax, Kors­holm, Ny­kar­le­by, Va­sa och Vörå.

Många ni­vå­er av skydd

I bör­jan av ju­ni ut­såg Kors­holms kom­mun en ge­men­sam in­tres­se­be­vak­nings­grupp för de be­rör­da kom­mu­ner­na. Den ska sam­man­trä­da förs­ta gång­en i au­gusti.

Ru­rik Ahl­berg, kom­mun­di­rek­tör i Kors­holm, sä­ger att syf­tet är att kart­läg­ga vad ett utvid­gat na­tur­skydds­om­rå­de be­ty­der i prak­ti­ken och gå ige­nom lag­stift­ning­en.

– Men den all­män­na åsik­ten är att ett utvid­gat na­tur­skydds­om­rå­de in­te be­hövs. Det finns re­dan så många skydds­ni­vå­er att det in­te till­för nå­got, sä­ger Ahl­berg.

Störs­ta de­len av de till­tänk­ta nya na­tur­skydds­om­rå­de­na in­går i nät­ver­ket Na­tu­ra 2000 och i världs­ar­vet Kvar­kens skär­gård i Ös­ter­bot­ten.

Ahl­berg sä­ger att in­vå­nar­na upp­le­ver att pla­ner­na körs ige­nom av en be­grän­sad sek­tor som in­te tar hän­syn till all­mä­nin­tres­set och lo­ka­la ut­veck­lings­pla­ner.

Han tror att den omdis­ku­te­ra­de pla­nen på en Kvar­ken­bro mel­lan stä­der­na Va­sa och Umeå möj­li­gen skul­le på­ver­kas av ett utvid­gat na­tur­skydds­om­rå­de.

– Ett utvid­gat na­tur­skydds­om­rå­de är ab­so­lut in­te i sam­klang med vi­sio­nen om en bro. Det skul­le an­tag­li­gen om­kull­kas­ta al­la pla­ner på nå­got så­dant även om bron i nu­lä­get lig­ger långt i fram­ti­den.

Ett utvid­gat na­tur­skydds­om­rå­de skul­le ha följ­der för jak­ten, fis­ket, båt­li­vet och till viss del ock­så för fri­tids­husä­ga­re i om­rå­det.

Jo­han Hå­kans – som själv bor i Brän­dö­vik ute i Kors­holms skär­gård – sä­ger att de do­ku­ment som nu finns till­gäng­li­ga vi­sar att det blir svå­ra­re för dem som bor där ute att ver­ka om na­tur­skydds­om­rå­det ut­vid­gas.

Mil­jö­mi­ni­s­te­ri­et har lå­tit med­de­la att det in­te finns nå­got be­hov av att be­grän­sa al­le­mans­rät­ten i om­rå­de­na och att man ut­re­der möj­lig­he­ter­na till un­dan­tag för till ex­em­pel jakt.

– Min er­fa­ren­het sä­ger att den här ty­pen av av­tal tap­par sin be­ty­del­se med ti­den och i stäl­let blir strik­ta­re. Här ute i skär­går­den har vi näs­tan ba­ra bac­kat i ut­veck­ling­en, sä­ger Hå­kans.

Ställ­nings­krig

Hå­kans upp­le­ver att lo­kal­be­folk­ning­en he­la ti­den är i ställ­nings­krig med mil­jö­myn­dig­he­ter­na. Det rå­der osäm­ja om bland an­nat skarv, grå­säl, vi­ka­re och var­gar och en­ligt Hå­kans har bå­da par­ter tag­gar­na ut­åt då nå­got nytt äm­ne dy­ker upp på dis­kus­sions­bor­det.

– Men ut­vid­gan­det av na­tur­skyd­det är ut­an tve­kan det störs­ta mol­net på vår him­mel just nu. Det en­da vi vill ha är en är­lig di­a­log för att hit­ta en lös­ning på frå­gan.

Hå­kans öns­kar att mil­jö­män­ni­skor skul­le lyss­na li­te mer på lo­ka­la kän­na­re och slu­ta tro att man i

Ös­ter­bot­ten vill ta li­vet av allt som rör sig.

– Det är lätt för stads­folk att räd­da en ti­ger ge­nom att do­ne­ra fem eu­ro i må­na­den till WHO. Det blir lätt na­tur­ro­man­tik för folk som bor i stä­der och in­te be­hö­ver le­va med pro­ble­men.

Vill nå sam­för­stånd

Lei­la Su­van­to­la vid Mil­jö­mi­ni­s­te­ri­et be­kla­gar att lo­kal­be­folk­ning­en in­te hört om Mil­jö­mi­ni­s­te­ri­ets pla­ner och för­står att det ska­pat ett miss­tro­en­de. Hon sä­ger att må­let är att ska­pa sam­för­stånd.

– Vi ska träf­fa al­la de som be­rörs mest av det här, såsom jä­ga­re och fis­ka­re, och dis­ku­te­ra vil­ka be­hov som finns och hur man kan lö­sa de pro­blem som iden­ti­fie­ras.

En­ligt Su­van­to­la är tan­ken att na­tur­skydds­om­rå­det ska in­rät­tas näs­ta år.

– Det är pla­nen, men be­red­ning­en får ta den tid den tar. Vi vill att den ska ut­fö­ras om­sorgs­fullt.

Den 8 sep­tem­ber ska Mil­jö­mi­ni­s­te­ri­et och Forst­sty­rel­sen träf­fa re­pre­sen­tan­ter från kom­mu­ner­na och Ös­ter­bot­tens för­bund igen. Där­ef­ter ska de ord­na fle­ra mö­ten i de be­rör­da kom­mu­ner­na så att lo­kal­be­folk­ning­en får sä­ga sitt.

– På lo­kal ni­vå kän­ner man bäst till om­rå­det, sä­ger Su­van­to­la.

Det en­da vi vill ha är en är­lig di­a­log för att hit­ta en lös­ning på frå­gan. Jo­han Hå­kans ord­fö­ran­de för Kvar­kens fis­ke­ri­om­rå­de Vi ska träf­fa al­la de som be­rörs mest av det här, såsom jä­ga­re och fis­ka­re. Lei­la Su­van­to­la lag­stift­nings­råd vid mil­jö­mi­ni­s­te­ri­et

FO­TO: SOFIE FOGDE

Jo­han Hå­kans, ord­fö­ran­de för Kvar­kens fis­ke­ri­om­rå­de, bor själv ute i ■ Brän­dö­vik i Kors­holms skär­gård och är en av de orts­bor som per­son­li­gen be­rörs av ut­vid­gan­det av na­tur­skydds­om­rå­det i Kvar­ken.

Fo­to: Jo­han­nes ter­vo

Stöm­mings­bå­dan i söd­ra ■ Kvar­ken hör till Ma­lax kom­mun. Kvar­kens skär­gård fick Une­scos världs­arv­sta­tus för el­va år se­dan.

Sparv/spt Fo­to: Jo­na­tan

Kaj Su­o­me­la, land­skaps­di­rek­tör ■ för Ös­ter­bot­tens för­bund, sä­ger att Mil­jö­mi­ni­s­te­ri­ets plan kom som en över­rask­ning och att den över­lap­par myc­ket av det ar­be­te som gjorts un­der åren, till ex­em­pel ut­veck­lan­det av land­skaps­pla­nen 2040.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.