Igel­kot­tar

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●Igel­kot­tar har tu­sen­tals tag­gar på ryg­gen och de är dju­rets främs­ta för­svar.

●Igel­kot­tar so­ver på da­gen och är ak­ti­va främst un­der nat­ten och i gry­ning­en.

●Igel­kot­tar äter in­sek­ter, snig­lar och dagg­mas­kar.

●Man ska in­te ma­ta igel­kot­tar med mjölk ef­tersom de­ras ma­gar in­te tål det.

●Igel­kot­tar får i Fin­land för det mesta en­dast en kull med ung­ar om året, i and­ra län­der kan de få fle­ra kul­lar per år.

●Ung­ar­na föds of­tast kring mid­som­mar.

●På vin­ter går igel­kot­tar i vin­ter­dva­la.

●Igel­kotts­ha­nar går i dva­la då de­ras testos­te­ron­halt bör­jar mins­ka och ho­nor går i dva­la då de sam­lat på sig ett till­räk­ligt fett­la­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.