Förs­ta hjäl­pen för igel­kot­tar

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Hit­tas en ska­dad igel­kott el­ler igel­kotts­ung­ar ut­an mam­ma ska man för­sö­ka be­dö­ma be­ho­vet av vård.

●●Man kan kon­tak­ta lo­ka­la djur­skydds­för­e­ning­ar el­ler nå­gon som man vet har skött om igel­kot­tar ti­di­ga­re för att få hjälp.

●●I Hu­vud­stads­re­gi­o­nen kan man kon­tak­ta rädd­nings­ver­kets djur­rädd­nings­en­het el­ler ringa Hög­hol­mens vild­djur­sjuk­hus.

●●Det är vik­tigt att vak­ta ska­da­de igel­kot­tar då man ring­er ef­ter hjälp så att den in­te för­svin­ner un­der ti­den.

●●Be­hö­ver igel­kot­ten om­hän­der­tas kan man trans­por­te­ra den i en lå­da med ett mjukt un­der­lag.

●●Igel­kot­tar­na kan till ex­em­pel fö­ras till Hög­hol­men bil­jett­kas­sa där per­so­nal från vild­djur­sjuk­hu­set se­dan tar hand om den.

●●Igel­kotts­ung­ar har än­nu in­te det fett­la­ger som be­hövs för att de ska hål­la sig var­ma och för­fry­ser där­för lätt. Man kan hjäl­pa dem att hål­la vär­men till ex­em­pel ge­nom att läg­ga flas­kor som är fyll­da med hett vat­ten på var­de­ra si­dan om dem.

●●På webb­si­dan Si­i­li ki­i­ka­ris­sa finns mer de­tal­je­ra­de in­struk­tio­ner på fins­ka om förs­ta hjäl­pen för igel­kot­tar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.