”Jag är en bra ut­veck­la­re men en då­lig upp­rätt­hål­la­re”

Tit­lar­na är se­kun­dä­ra. Nick­las Stor­björk, ny vd på Fon­ta­na me­dia och an­sva­rig re­dak­tör för Kyrk­pres­sen, ser upp­dra­get som vik­tigt och upp­gif­ter­na som ro­li­ga.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - JE­A­NET­TE ÖSTMAN/SPT

Re­dan i bör­jan av in­ter­vjun av­bry­ter Nick­las Stor­björk, 41, sig själv med att upp­ma­na mig att av­bry­ta ho­nom om jag vill få in en ny frå­ga i sam­ta­let. Om in­te så kom­mer han att ma­la på.

– Jag är in­te den som kan ge kort­fat­ta­de svar. Allt häng­er dess­utom ihop.

Stor­björk job­bar med fo­to­gra­fe­ring och mark­nads­fö­ring via sin egen fir­ma. Där­till är han, från och med den 1 ju­ni, vd för Fon­ta­na me­dia som in­ne­fat­tar ett bok­för­lag och tid­ning­en Kyrk­pres­sen. Stor­björk är dess­utom an­sva­rig re­dak­tör för Kyrk­pres­sen.

– Jag är ing­en kar­riär­män­ni­ska. Tit­lar är se­kun­dä­ra, det är upp­gif­ter­na som är in­tres­san­ta. Just nu fly­ter jobb och fri­tid ihop och det finns vec­kor då jag job­bar långa da­gar. Men det är fint att få ha så ro­li­ga jobb att man gär­na hål­ler på.

Vill max­i­me­ra out­pu­ten

Det här är in­te förs­ta gång­en Stor­björk tar sig an ett nytt upp­drag med skräck­blan­dad för­tjus­ning.

2010 hop­pa­de han av job­bet som ny­hets­chef på Ös­ter­bot­tens tid­ning för att grun­da en re­gi­o­nal gra­tis­tid­ning till­sam­mans med en hand­full kol­le­ger.

– Det var lä­ro­rikt att få upp­le­va hur var­je eu­ro ska dras in för att se­dan spen­de­ras på det mest ef­fek­ti­va sät­tet. Jag ser sam­ma be­hov när jag job­bar med lo­ka­la fö­re­tag. De mås­te käm­pa för var­je eu­ro och när de kan sat­sa nå­got på mark­nads­fö­ring­en så mås­te den träf­fa rätt. Jag hop­pas kun­na ta med mig den er­fa­ren­he­ten från det lil­la sam­man­hang­et in i det sto­ra.

Nu är bud­ge­ten en an­nan: Kyrk­pres­sen har en bud­get på 1,5 mil­jo­ner eu­ro och för­la­gets lig­ger på 350 000 eu­ro.

Stor­björk ser än­då lik­he­ter i upp­dra­gen. Må­let är att max­i­me­ra or­ga­ni­sa­tio­nens out­put.

När den ti­di­ga­re chefre­dak­tö­ren och vd:n May Wik­ström sa­des upp för ett år se­dan upp­gav re­dak­tio­nen att det fanns pro­blem i ar­bets­mil­jön. Vad är mest vä­sent­ligt för att ska­pa en bra ar­bets­mil­jö? – Min upp­gift är att ska­pa en mil­jö där kol­le­ger­na vill ge sitt allt, mest med mo­rot men ock­så med li­te pis­ka. Jag läs­te ny­li­gen att det i en or­ga­ni­sa­tion utö­ver en vi­sion be­hövs ge­nom­fö­ran­de kraft. Min upp­gift är att se till att vi tar kon­kre­ta steg mot den vi­sio­nen.

Från vi­ka­rie till vd på tre år

Att han skul­le bli vd fanns in­te på kar­tan när Stor­björk 2017 nap­pa­de på ett vi­ka­ri­at som re­dak­tions­sek­re­te­ra­re på Kyrk­pres­sen.

– Kyrk­pres­sen är en in­sti­tu­tion. Jag tänk­te att det vo­re kul med ett kort in­hopp i en värld och på en tid­ning som ald­rig för­änd­ras.

Så blev det in­te, även om han för­sök­te: när frå­gan om att bli an­sva­rig re­dak­tör kom 2019 ha­de han re­dan med­de­lat att han in­te tänk­te kom­ma till­ba­ka ef­ter som­ma­ren.

– Av plikt­käns­la tog jag emot upp­dra­get som drog ut på ti­den för att, drygt ett år se­na­re, för­vand­las till en frå­ga om att bli vd. Jag är en bra ut­veck­la­re men en då­lig upp­rätt­hål­la­re. Men upp­dra­get känns vik­tigt, upp­gif­ter­na ro­li­ga och där­för tog jag emot det.

Kyrk­pres­sens bud­get står och fal­ler med för­sam­ling­ar­nas masspre­nu­me­ra­tio­ner. För­la­gets bud­get byg­ger till störs­ta del på bok­för­sälj­ning. Bå­da av­del­ning­ar­na har si­na ut­ma­ning­ar och be­hö­ver, en­ligt Stor­björk, ut­veck­las i takt med ti­den.

Stor­björks se­nas­te pro­jekt, in­nan han blev an­sva­rig re­dak­tör, var att lot­sa Kyrk­pres­sen in i ett nytt sche­ma med ut­giv­ning ba­ra varan­nan vec­ka och ett nytt for­mat.

Den här vå­ren har re­dak­tio­nen ge­nom­fört en ny för­änd­ring: nu­me­ra in­ne­hål­ler var­je num­mer fy­ra si­dor lo­kalt ma­te­ri­al, för­de­lat på sju re­gi­o­ner.

För­sam­ling­ar som masspre­nu­me­re­rar på Kyrk­pres­sen får det lo­ka­la ma­te­ri­a­let ut­an ex­tra kost­nad. För­sam­ling­ar­nas pri­o­ri­te­ring­ar styr ma­te­ri­a­let, in­te re­dak­tio­nens. Be­talt in­ne­håll, med and­ra ord.

– För re­dak­tio­nen är det vik­tigt med en klar di­stink­tion mel­lan be­talt och re­dak­tio­nellt in­ne­håll. Sam­ti­digt mär­ker vi att för­sam­ling­ar­na of­ta lyf­ter fram så­da­na äm­nen vi själ­va ock­så tyc­ker har ett ny­hets­vär­de. Jag tror, lik­som många me­di­e­hus nu­me­ra, på det lo­ka­la in­ne­hål­let.

Vå­ren och som­ma­ren har gått i di­stans­ar­be­tets tec­ken. Nor­malt pend­lar Stor­björk till Helsing­fors för ett par da­gar var­je vec­ka.

– Jag sak­nar en ge­men­sam klang­bot­ten med Helsing­fors. Å and­ra si­dan är mitt upp­drag all­fin­lands­svenskt. Jag trivs i Ja­kob­stad och med upp­läg­get.

Sni­gel-TV med Skor­pan, ett ul­t­ralo­kalt och di­rekt­sänt dis­kus­sions­pro­gram pro­du­ce­rat på kafé­et Skor­pan i Ja­kob­stad, hör till Stor­björks se­nas­te pro­jekt. – Jag och Ro­bin Ny­man som äger kafé­et vil­le bju­da, fram­för allt de som in­te kun­de rö­ra sig så myc­ket ut­om­hus un­der co­ro­navå­ren, på re­flek­te­ran­de dis­kus­sio­ner med in­tres­san­ta gäs­ter via kafé­ets so­ci­a­la me­di­e­ka­na­ler. Vi vill gö­ra någon­ting för and­ra, sam­ti­digt som vi själ­va har ro­ligt.

FO­TO: JE­A­NET­TE ÖSTMAN/SPT

Nick­las Stor­björk job­bar med fo­to­gra­fe­ring och mark­nads­fö­ring via sin ■ egen fir­ma, och är för till­fäl­let vd för Fon­ta­na me­dia som in­ne­fat­tar ett bok­för­lag och tid­ning­en Kyrk­pres­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.