Nick­las Stor­björk

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●Ål­der: 41

●Bor: Ja­kob­stad.

●Fa­milj: för­äld­rar, bror och många go­da vän­ner.

●Fri­tid: trä­ning och mu­sik.

●Ut­bild­ning: stu­de­rat me­di­e­kul­tur (ljud­tek­nik) vid Yr­kes­hög­sko­lan Ar­ca­da i Helsing­fors. Sik­tar på att skri­va ex­a­mensupp­sat­sen näs­ta år.

●Kar­riär: Re­por­ter på Ja­kob­stads tid­ning. Re­por­ter och ny­hets­chef på Ös­ter­bot­tens tid­ning. Drev gra­tis­tid­ning­en Da­gens Tid­ning åren 2010– 2013. Re­dak­tions­sek­re­te­ra­re, pro­jek­t­an­sva­rig och an­sva­rig re­dak­tör på Kyrk­pres­sen. Egen­fö­re­ta­ga­re.

●Ak­tu­ellt: Från och med den 1 ju­ni vd för Fon­ta­na me­dia och an­sva­rig re­dak­tör för Kyrk­pres­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.