In­di­en och vi­ruspan­de­min

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●Be­kräf­ta­de co­rona­fall (den 19 ju­li): 1077 618

●Be­kräf­ta­de döds­fall (den 19 ju­li): 26 816

●Typ av sprid­ning: klus­ter­sprid­ning.

●Den 25 mars star­ta­de den to­ta­la ned­stäng­ning­en då 1,3 mil­jar­der män­ni­skor om­bads stan­na hem­ma.

●Den 20 april tilläts jord­bruk och vis­sa bu­ti­ker som sål­de jord­bruks­pro­duk­ter att öpp­na. Även ban­ker, vis­sa myn­dig­he­ter och varu­trans­por­ter fick åter­upp­ta sin verk­sam­het.

●I ju­ni bör­ja­de den förs­ta de­len av åter­öpp­ning­en av sam­häl­let med öpp­ning av vis­sa va­ru­hus, re­li­giö­sa plat­ser, ho­tell och re­stau­rang­er – dock med krav på so­ci­al di­stan­se­ring för ar­be­ta­re och kun­der.

●I ju­li in­led­des den and­ra de­len av åter­öpp­ning­en som rör myc­ket av den öv­ri­ga verk­sam­he­ten. Lo­ka­la re­strik­tio­ner har dock in­förts för sär­skilt drab­ba­de om­rå­den, som stor­sta­den Bom­bay som är ned­stängd till den 31 ju­li. Natt­ligt ute­gångs­för­bud rå­der i he­la lan­det mel­lan kloc­kan 22 och 05. Sko­lor, tun­nel­ba­nor och sportan­lägg­ning­ar ska hål­la stäng­da fram till den 31 ju­li. Käl­la WHO, The New York Ti­mes, The In­di­an Ex­press

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.