Det är ab­surt att krä­va masker i flyg­plan men in­te i bus­sar

Hufvudstadsbladet - - Debatt -

CO­RO­NA­VI­RU­SET Det rå­der djup tyst­nad om mas­ker­na i Fin­land. I två må­na­der har man i oli­ka län­der de­bat­te­rat om an­sikts­mas­ker­na är nyt­ti­ga el­ler ut­gör en risk un­der co­ro­na­pan­de­min. De fles­ta län­der har in­fört oli­ka slags maskre­kom­men­da­tio­ner och allt of­ta­re tvång, med un­dan­tag för Fin­land och de and­ra nor­dis­ka län­der­na.

De fin­länds­ka myn­dig­he­ter­na har ve­lat fram och till­ba­ka. När Mark­ku Ter­va­hau­ta, chef för In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd THL, gjor­de ett tyd­ligt ställ­nings­ta­gan­de för mas­ker­na i mit­ten av april, bör­ja­de det hän­da. Från mi­ni­ste­ri­et och an­tag­li­gen ock­så in­om THL kom mot­hugg och re­ge­ring­en be­slöt att be­stäl­la en obe­ro­en­de ut­red­ning om mas­ker­nas va­ra el­ler in­te va­ra. Det är in­tres­sant att ing­en jour­na­list har ve­lat un­der­sö­ka grund­ligt den fins­ka mask­po­li­ti­kens oli­ka kul­ler­byt­tor.

Ut­red­ning­en tog en och en halv må­nad och re­sul­ta­tet var att mas­ker­na in­te var nyt­ti­ga. Utred­ning­ens kär­na gäll­de en hand­full stu­di­er med slump­mäs­si­ga kon­trol­ler av masker, varav de fles­ta in­te alls är re­le­van­ta för co­ro­na­pan­de­min. Mi­ni­ste­ri­et kräv­de allt­så sträng­a­re ve­ten­skap­li­ga be­vis an­gå­en­de masker än om att hål­la fy­sisk di­stans el­ler att hos­ta i är­men.

Men he­la frå­ge­ställ­ning­en var fel­ak­tig. Man ut­red­de om mas­ker­na skyd­dar mot smit­ta i in­di­vi­du­el­la fall, då frå­gan bor­de ha va­rit vad som hän­der, om al­la bär mask i en si­tu­a­tion där luft­bu­ren smit­ta kan fö­re­kom­ma. Det­ta kan un­der­sö­kas med sam­ma lo­gik som smitt­sam­ma sjuk­do­mar, det vill sä­ga att om till­räck­ligt många bär mask, får vi ett ”flock­skydd”. Folk­mas­ker­na är in­te sär­skilt ef­fek­ti­va mot smit­ta, men de är ef­fek­ti­va när det gäl­ler att hind­ra sprid­ning när man hos­tar, ta­lar högt el­ler sjung­er. Se­dan mi­ni­ste­ri­ets ut­red­ning har det kom­mit ti­o­tals nya stu­di­er som al­la stö­der det­ta re­sul­tat. Nå­gon dag ef­ter Fin­lands ut­red­ning, som in­te kon­trol­le­rats ve­ten­skap­ligt, kom Lan­cet med en me­taa­na­lys som fö­re­språ­ka­de masker och fick världs­häl­so­or­ga­ni­sa­tio­nen WHO att änd­ra sin re­kom­men­da­tion.

Det ver­kar nu som om ut­bredd mas­kan­vänd­ning kun­de hal­ve­ra co­ro­na­vi­ru­sets smitt­sprid­ning. In­sik­ten upp­stod först ur jäm­fö­rel­ser mel­lan län­der som har haft masker från bör­jan (Ki­na, Ja­pan, Tai­wan, Syd­ko­rea) och så­da­na där det in­te finns nå­gon mask­kul­tur. De län­der där masker an­vänds har haft läg­re in­fek­tions­vå­gor och kun­nat stop­pa in­fek­tio­ner­na snab­ba­re. De län­der som in­te an­vän­der masker och har en lös stra­te­gi kla­rar sig sämst. Masker är sär­skilt nyt­ti­ga om de tas i brett bruk me­dan in­fek­tions­ris­ken är re­la­tivt låg – allt­så i Fin­land i dag, då vi öpp­nar sam­häl­let och in­fek­tions­ris­ken sti­ger. Su­per­smit­tar­na skul­le or­sa­ka av­se­värt mind­re ska­da om de var tvung­na att an­vän­da masker.

Fin­land av­vi­ker allt­så nu från WHO:s re­kom­men­da­tio­ner. WHO sä­ger en­ty­digt att tyg­mas­ker bör an­vän­das av all­män­he­ten i si­tu­a­tio­ner med många män­ni­skor, såsom i af­fä­rer och kol­lek­tiv­tra­fik. Dess­utom sä­ger WHO att al­la över 60 år all­tid bör bä­ra an­sikts­mas­ker i si­tu­a­tio­ner där fy­sisk di­stans in­te kan iakt­tas.

Fin­land har kla­rat sig väl över som­ma­ren, men bor­de nu re­dan in­fö­ra en po­si­tiv och ge­ne­rös kul­tur att an­vän­da masker i of­fent­lig tra­fik, bu­ti­ker och på oli­ka till­ställ­ning­ar. Det är ett bil­ligt och en­kelt sätt att hind­ra stör­re nya ut­brott, till­sam­mans med de öv­ri­ga för­sik­tig­hets­åt­gär­der vi re­dan har i bruk.

Sam­ti­digt som myn­dig­he­ter­na väg­rar att fö­re­språ­ka masker får man fort­fa­ran­de hö­ra i ra­di­on och TV:n att hand­tvätt är det bäs­ta sät­tet att skyd­da sig, vil­ket in­te ba­se­rar sig på forsk­ning. Det har kom­mit mind­re be­vis för att vi­ru­set spri­der sig via ytor (om än det kan hän­da) och myc­ket för luft­bu­ren smit­ta. Det är ab­surt att krä­va masker i flyg­plan men in­te i bus­sar. Det är ab­surt att des­in­fi­ce­ra hän­der­na i tåg­vag­nar men in­te bä­ra mask.

Ef­tersom vi­ru­set sprids via luf­ten och män­ni­skor ut­an sym­tom kan va­ra smit­to­bä­ra­re be­hövs uni­ver­sell mas­kan­vänd­ning i si­tu­a­tio­ner med träng­sel. Re­na hän­der hjäl­per in­te mot en smit­to­bä­ra­re som in­te har mask.

Till sist ett för­slag till THL. Änd­ra era re­kom­men­da­tio­ner så att de grun­dar sig på ny­as­te forsk­nings­re­sul­tat.

Det bäs­ta sät­tet att skyd­da sig är iso­le­ring. Det näst­bäs­ta sät­tet är att al­la an­vän­der mask i si­tu­a­tio­ner där fy­sisk di­stan­se­ring är omöj­lig. Hand­tvätt kan va­ra nyt­tigt, men ger en falsk käns­la av sä­ker­het.

J P ROOS Pro­fes­sor eme­ri­tus i so­ci­al­po­li­tik Helsing­fors

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.