Hufvudstadsbladet

Vildsvi­nen blir allt fär­re

Vildsvins­stam­men mins­kar i Fin­land, men man är fort­fa­ran­de oro­lig för svin­pest.

- VIL­HEL­MI­NA ÖHMAN/SPT Finland · European Union · Russia · Sweden · Hungary · Romania · Helsinki · Helsingfors · Nyland · Jesper Blomqvist

Na­tur­re­surs­in­sti­tu­tet upp­skat­tar att vildsvins­stam­men hål­ler på att mins­ka. I ja­nu­a­ri 2020 fanns det ung­e­fär 1 400 vild­svin i Fin­land. Det är näs­tan en tred­je­del fär­re än året in­nan.

Minsk­ning­en be­ror på jakt och på att fär­re vild­svin har vand­rat in ös­ter­i­från.

Stam­men an­tas ha va­rit star­kast 2018, då det en­ligt be­räk­ning­ar­na fanns över 3 000 in­di­vi­der.

De fles­ta vild­svin finns i öst­ra Ny­land och syd­öst­ra Fin­land.

Na­tur­re­surs­in­sti­tu­tet in­le­der i år gps-märk­ning av vild­svin i syd­öst­ra Fin­land för att lä­ra sig mer om des­sa hem­lig­hets­ful­la djur. Det be­hövs da­ta för att mer ex­akt kun­na upp­skat­ta po­pu­la­tio­nens stor­lek.

– Med hjälp av sa­tel­lit­spår­ning ser vi vart vildsvi­nen för­flyt­tar sig och hur­da­na livsmil­jö­er de väl­jer, sä­ger Mer­vi Kun­nas­ran­ta, spe­ci­al­fors­ka­re vid Na­tur­re­surs­in­sti­tu­tet.

Pro­jek­tet fi­nan­sie­ras av Jord- och skogs­bruks­mi­ni­s­te­ri­et.

Svin­pes­ten

Vildsvins­stam­men hålls un­der nog­grann upp­sikt i Fin­land på grund av oron för af­ri­kansk svin­pest (ASF). Det är en smitt­sam och död­lig vi­rus­sjuk­dom som drab­bar bå­de vild­svin och tam­gri­sar. ASF är ofar­lig för män­ni­skor.

Svin­pes­ten var länge be­grän­sad till Afri­ka, men spred sig un­der 2010-ta­let till fle­ra EU-län­der och har på­träf­fats i S:t Pe­ters­burg. ASF har tills vi­da­re in­te på­träf­fats i Fin­land.

På upp­drag av Jord- och skogs­bruks­mi­ni­s­te­ri­et har det gjorts en ut­red­ning om det lö­nar sig att sät­ta upp ett vilt­stäng­sel mel­lan Ryss­land och Fin­land för att mins­ka ris­ken för sprid­ning av ASF. Ut­red­ning­en kon­klu­de­ra­de att vild­svin har en ten­dens att strun­ta i stäng­sel och ta sig runt el­ler till och med ige­nom det.

Jak­ten på vild­svin

Det är främst ge­nom jakt som man hål­ler po­pu­la­tio­nen ne­re för att för­hind­ra sprid­ning­en av ASF.

– Vi har om­fat­tan­de jakt i Fin­land för att fö­re­byg­ga och för­hind­ra att svin­pest alls kom­mer hit. Ju gle­sa­re stam­men är desto svå­ra­re har sjuk­do­men att spri­da sig, sä­ger Val­to Kon­tro, vilt­pla­ne­ra­re i Ny­land vid Vilt­cen­tra­len.

Kon­tro be­to­nar att svin­pes­ten kan spri­da sig från vand­ran­de vild­svin från öst, men att det är osan­no­likt.

Mer san­no­likt är att det sprids via im­port­kött och im­port­fo­der, in­ter­na­tio­nell tra­fik och tu­rism. Främst sprids svin­pest allt­så från män­ni­ska till tam­gris.

– Det sprids lätt ge­nom yt­ter­plagg och yt­ters­kor. Där­för är det jät­te­vik­tigt med god hy­gi­en på svin­går­dar­na, sä­ger Kon­tro.

Er­fa­ren jä­ga­re

Hen­rik Blomqvist har ja­gat vild­svin i tju­go år i Sve­ri­ge, Fin­land, Ung­ern och Ru­mä­ni­en. Blomqvist sä­ger att vildsvi­nen är skyg­ga och om­byt­li­ga djur och att man kan be­hö­va vän­ta länge in­nan de dy­ker upp.

– De är på det sät­tet svå­ra att ja­ga för de för­flyt­tar sig of­ta. De kan va­ra på en plats en dag och va­ra bor­ta den näs­ta, sä­ger Blomqvist.

– De är skyg­ga när de kom­mer men när de väl bör­jar äta knuf­fas de och för myc­ket ovä­sen, fort­sät­ter han.

I ju­ni sköt po­li­sen tre vild­svin i Kott­by och Mo­sa­bac­ka i Helsing­fors. Blomqvist sä­ger att det är myc­ket ovan­ligt att de kom­mer så nä­ra stads­kär­nan.

Le­ver i mat­ri­ar­kat

Vildsvi­nen le­ver i mat­ri­ar­kat och det är le­dar­ho­nan som be­stäm­mer vil­ka in­di­vi­der som får för­ö­ka sig. En ho­na kan fö­da upp till ett ti­o­tal kul­ting­ar åt gång­en. Om man skju­ter fel in­di­vid kan det le­da till ka­os, me­nar Blomqvist.

– Om le­da­ren fälls skaf­far al­la ho­nor ung­ar och då ökar stam­men häf­tigt. Där­för är det vik­tigt att ha kun­skap om dju­ren.

Vild­svin ja­gas myc­ket med jakt­hund i Sve­ri­ge.

– Men hun­dar kan dö i jak­ten på vild­svin om hun­den om­ring­as av floc­ken, sä­ger Blomqvist.

Det har ny­li­gen bli­vit lag­ligt att ja­ga vild­svin med fäl­lor. Vilt­cen­tra­len sä­ger att de an­vänds för att gö­ra jak­ten så ef­fek­tiv som möj­lig. Blomqvist är in­te så för­tjust i dem.

– Vild­svin ja­gas främst med fäl­lor för att utro­ta dem, sä­ger han.

❞ Om le­da­ren fälls skaf­far al­la ho­nor ung­ar och då ökar stam­men häf­tigt. Där­för är det vik­tigt att ha kun­skap om dju­ren. Hen­rik Blomqvist har ja­gat vild­svin i tju­go år i Sve­ri­ge, Fin­land, Ung­ern och Ru­mä­ni­en.

 ??  ??
 ?? Fo­to: Pix­a­bay ?? ■ Na­tur­re­surs­in­sti­tu­tet upp­skat­tar att det fanns ung­e­fär 1 400 vild­svin i ja­nu­a­ri 2020.
Fo­to: Pix­a­bay ■ Na­tur­re­surs­in­sti­tu­tet upp­skat­tar att det fanns ung­e­fär 1 400 vild­svin i ja­nu­a­ri 2020.
 ?? Fo­to: Vil­hel­mi­na Öhman/SPt ??
Fo­to: Vil­hel­mi­na Öhman/SPt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland