Hufvudstadsbladet

Slut­re­sul­ta­tet av EU-för­hand­ling­ar­na

-

●Den ge­men­sam­ma åter­hämt­nings­fon­den på 750 miljarder eu­ro om­för­de­la­des.

●Sam­man­lagt 390 miljarder eu­ro blev di­rek­ta stöd, me­dan 360 miljarder ska ut­be­ta­las i form av lån.

●Kom­mis­sio­nens ur­sprung­li­ga för­slag var 500 miljarder i di­rek­ta stöd och 250 miljarder i lån.

●Fin­lands krav var bland an­nat att fon­dens stor­lek skul­le mins­kas, att an­de­len di­rek­ta stöd skul­le skä­ras ned och att rättstats­prin­ci­pen skul­le in­gå.

●Åter­hämt­nings­fon­den ska fi­nan­sie­ras ge­nom att EU­kom­mis­sio­nen tar lån som med­lems­län­der­na ge­men­samt går i bor­gen för. Lå­nen be­ta­las ge­men­samt till­ba­ka och ska va­ra åter­be­ta­la­de år 2058.

●Lång­tids­bud­ge­ten för år 2021-2027 lig­ger på to­talt 1 074 miljarder eu­ro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland