Hufvudstadsbladet

FSS: Gym­na­si­estu­de­ran­de drab­ba­des värst av di­stans­un­der­vis­ning­en

På grund av co­ro­na­pan­de­min hölls en stor del av vå­rens stu­di­er på di­stans. Fin­lands Svens­ka Skolung­doms­för­bund, FSS, har gjort en en­kät­un­der­sök­ning om huruvi­da ele­ver och stu­de­ran­de i hög­sta­di­et re­spek­ti­ve and­ra sta­di­et har på på­ver­kats av di­stans­un­der­vis

- HBL

I mit­ten av maj 2020 ut­för­des en­kä­ten som be­sva­ra­des av 857 hög­sta­die- och and­ra sta­di­ets stu­de­ran­de. Ett till­räck­ligt stort an­tal svar från yr­kes­stu­de­ran­de kom in­te in, skri­ver FSS i ett press­med­de­lan­de.

Va­ri­e­ran­de re­sul­tat

I re­sul­ta­ten kan man ur­skil­ja att gym­na­si­estu­de­ran­de i all­män­het har upp­levt di­stans­un­der­vis­ning­en mer krä­van­de och stres­sig än vad hög­sta­di­e­e­le­ver har gjort. När det gäl­ler skol­gång­en, an­ser en stör­re del av gym­na­si­estu­de­ran­de­na att den har på­ver­kats ne­ga­tivt på grund av di­stans­un­der­vis­ning­en. Bland hög­sta­di­e­e­le­ver­na där­e­mot an­ser ma­jo­ri­te­ten att di­stans­un­der­vis­ning­en har på­ver­kat de­ras skol­gång på ett po­si­tivt sätt.

64 pro­cent av gym­na­si­estu­de­ran­de­na sä­ger att mo­ti­va­tio­nen li­dit på grund av di­stans­un­der­vis­ning­en me­dan mot­sva­ran­de siff­ra bland hög­sta­di­e­e­le­ver är 34.

Stress har ock­så fö­re­kom­mit men långt ifrån al­la har upp­levt att det har ökat. 43 pro­cent av gym­na­si­estu­de­ran­de­na har känt mer stress, me­dan siff­ran är 30 pro­cent bland hög­sta­di­e­e­le­ver.

När det gäl­ler ar­bets­mängd kan man ur­skil­ja en stor skill­nad mel­lan gym­na­si­estu­de­ran­de och hög­sta­di­e­e­le­ver. 68 pro­cent av gym­na­si­estu­de­ran­de­na an­ser att ar­bets­mäng­den har ökat. Bland hög­sta­di­e­e­le­ver­na är siff­ran 40 pro­cent.

”Vi vet att många unga kän­ner sig stres­sa­de och ty­värr har co­ro­naar­range­mang­en bland gym­na­si­estu­de­ran­de ska­pat osä­ker­het och än me­ra stress. In­för en even­tu­ell and­ra våg av co­ro­na­vi­ru­set mås­te strä­vas ef­ter att i hög­re ut­sträck­ning upp­rätt­hål­la och stär­ka de ung­as stu­di­e­mo­ti­va­tion. Där­till får ar­bets­mäng­den in­te upp­levs som oö­ver­kom­lig”, sä­ger för­bunds­ord­fö­ran­de Emi­lie Jänt­ti i press­med­de­lan­det.

An­ta­let ele­ver och stu­de­ran­de vars skol­gång har på­ver­kats po­si­tivt och som har upp­levt mind­re stress och mind­re ar­bets­mängd, ska in­te stic­kas un­der sto­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland