Hufvudstadsbladet

Ran­tala­keus: Si­pi­lä läm­nar riks­da­gen

- Business · Politics

Lo­kal­tid­ning­en Ran­tala­keus rap­por­te­ra­de på tis­da­gen att Cen­terns Ju­ha Si­pi­lä in­te stäl­ler upp som kan­di­dat i näs­ta riks­dags­val.

– Jag har be­slu­tat att jag in­te kom­mer att stäl­la upp i föl­jan­de val. Tre in­tres­san­ta man­dat­pe­ri­o­der i riks­da­gen räc­ker för mig och nu är det nå­gon an­nans tur, sä­ger Si­pi­lä till Ran­tala­keus.

Si­pi­lä har fun­ge­rat som Fin­lands stats­mi­nis­ter un­der åren 2015–2019 och som Cen­terns ord­fö­ran­de 2012–2019.

En­ligt Ran­tala­keus flyt­tar Si­pi­lä re­dan nu del­vis till­ba­ka till Kem­pe­le i Nor­ra Ös­ter­bot­ten från Sib­bo där han bott un­der ti­den i riks­da­gen.

Näs­ta riks­dags­val ord­nas år 2023.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland