Hufvudstadsbladet

Be­tyd­ligt fär­re barn på tio år

- Parenting · Family · Finland · Helsinki · Helsingfors

●●De svensk­språ­ki­ga små­bar­nen i ål­dern 0–4 år mins­ka­de med tio pro­cent 2010–2019. Det är fär­re än mot­sva­ran­de siff­ra för de finsk­språ­ki­ga som är kring 20.

●●An­ta­let svensk­språ­ki­ga barn öka­de ba­ra i ett få­tal kom­mu­ner i det svensk- och två­språ­ki­ga Fin­land. Hit hör bland an­nat Helsing­fors.

●●Den störs­ta or­sa­ken till de fär­re små­bar­nen är den sjun­kan­de frukt­sam­he­ten. De barn­lö­sa är fler och fa­mil­jer­na är mind­re än för tio år se­dan.

●●Ut­flytt­ning har ock­så bi­dra­git till fär­re barn i vis­sa kom­mu­ner. Den sjun­kan­de frukt­sam­he­ten är än­då den cen­tra­la fak­torn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland