Hufvudstadsbladet

Fin­lands fåg­lar häc­kar ti­di­ga­re och kor­ta­re

- Amphibian · Animals · Good News · Wildlife · Finland · University of Helsinki · Helsinki · Helsingfors

Fåg­lar­na i Fin­land har bör­jat häc­ka ti­di­ga­re un­der de se­nas­te fy­ra de­cen­ni­er­na, vi­sar en ny stu­die ge­nom­förd av fors­ka­re vid Helsing­fors uni­ver­si­tet.

I stu­di­en in­går to­talt 800 000 ob­ser­va­tio­ner av få­gel­ung­ar som ring­märkts med hjälp av fri­vil­li­ga.

Stu­di­en vi­sar att en stor an­del av de 73 få­gel­ar­ter som un­der­sök­tes ha­de ti­di­ga­re­lagt sin häck­ning. I många fall ha­de häck­nings­pe­ri­o­den ock­så för­kor­tats.

Mest för­kor­ta­des häck­nings­ti­den hos de fåg­lar som häc­kar ti­di­ga­re på vå­ren.

Fastän fåg­lar­na häc­kar ti­di­ga­re ver­kar de än­då in­te sät­ta mer tid på själ­va häc­kan­det. Un­der tillägg­s­ti­den kan fåg­lar­na bland an­nat för­be­re­da hös­tens mi­gra­tion.

– Vux­na fåg­lar kan an­vän­da till­lägg­s­ti­den för and­ra sta­di­er i sin livscy­kel, sä­ger in­ten­dent Alek­si Le­hi­ko­i­nen vid Helsing­fors uni­ver­si­tets Na­tur­hi­sto­ris­ka central­mu­se­um.

När fåg­lar­na får för­be­re­da sig på höst­flyt­ten i tid har de bätt­re för­ut­sätt­ning­ar att över­le­va en tung mi­gra­tions­re­sa.spt

 ?? Fo­to: alek­Si le­hi­ko­i­nen ?? ■ Slagugglan­s häck­ning på­ver­kas av kli­ma­tet.
Fo­to: alek­Si le­hi­ko­i­nen ■ Slagugglan­s häck­ning på­ver­kas av kli­ma­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland