Hufvudstadsbladet

Kärn­frå­gor de­lar kan­di­da­ter­na

- US Politics · Politics · Donald Trump · Melania Trump · Luke Donald · Joe Biden · Jill Biden · United States of America · China · Europe · Canada · Mexico · Japan · Japan (band)

●●Ener­gi:

Do­nald Trump ta­lar om ener­gido­mi­nans och pri­o­ri­te­rar in­te för­ny­ba­ra ener­gikäl­lor. Joe Bi­den vill sat­sa på för­ny­ba­ra al­ter­na­tiv och att trap­pa ner fos­si­la bräns­len.

●●Ki­na:

Trump har valt att stäl­la USA en­samt emot Ki­na. Bi­den vill när­ma sig Eu­ro­pa, Kanada, Mex­i­ko och Ja­pan som mot­vikt gente­mot Ki­na.

●●Häl­so­vård:

Trump sik­tar fort­fa­ran­de på att upp­hä­va ’’Oba­maca­re’’. Bi­den skul­le job­ba för att hål­la kvar häl­so­vårds­sy­ste­met.

●●Han­del:

Trump är emot TPP (Trans-Pa­ci­fic Part­ners­hip). Bi­den vill att USA går med i fri­han­dels­av­ta­let.

●●Avre­gle­ring:

Trumps re­ge­ring har bland an­nat gjort av­re­gle­ring­ar in­om ener­gi­sek­torn, eko­no­min och mil­jön. Bi­den skul­le åter­in­fö­ra många cen­tra­la re­gle­ring­ar.

●●Be­skatt­ning:

Trump vill in­fö­ra en ny skat­te­lag som ska hjäl­pa me­del­klas­sen. Bi­den vill öka be­skatt­ning­en för fö­re­tag och de ri­ka.

●●Ar­be­te:

Trump stö­der in­te en na­tio­nell mi­ni­mi­lön och sat­sar på eko­no­mis­ka av­re­gle­ring­ar. Bi­den vill in­fö­ra 15 dol­lars mi­ni­mi­lön, be­tald le­dig­het och ett mer om­fat­tan­de ar­be­tar­skydd.

●●Pro­duk­tion:

Trump läg­ger sitt fo­kus på in­hemsk pro­duk­tion. Bi­den fo­ku­se­rar ock­så på in­hemsk pro­duk­tion, men fram­hä­ver li­kaså in­ter­na­tio­nellt sam­ar­be­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland