Hufvudstadsbladet

Or­ga­ni­sa­tio­nen War child

- Käl­la: War child Sweden

●●War child är en ic­ke-stat­lig or­ga­ni­sa­tion som grun­da­des 1993. Den rik­tar hjäl­pin­sat­ser, ut­bild­ning och psy­ko­so­ci­alt stöd till barn, unga och barn­fa­mil­jer som be­fin­ner sig i el­ler har flytt krigs- och kon­flikt­zo­ner.

●●War child eta­ble­ra­des i Sve­ri­ge 2016, i form av in­sam­lings­stif­tel­sen War child Sve­ri­ge. Dess in­sat­ser har hit­tills rik­tats mot ny­an­län­da flyk­ting­barn i Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland