Hufvudstadsbladet

Rap­port: Ing­en klar­het om rysk brex­it­på­ver­kan

För­sök­te Ryss­land på­ver­ka den brit­tis­ka folk­om­röst­ning­en om brex­it 2016? Frå­gan går in­te att be­sva­ra, en­ligt en rap­port från par­la­men­tets un­der­rät­tel­se­och sä­ker­hets­ut­skott, ef­tersom det in­te gjorts till­räck­li­ga an­sträng­ning­ar för att un­der­sö­ka sa­ken.

- TT-REU­TERS European Politics · Politics · United Kingdom · European Union · Boris Johnson · Holly Johnson · London · Russia · Moscow · Don Johnson

För­fat­tar­na till rap­por­ten an­ser sig lik­väl kun­na slå fast att Storbritan­nien är ett av de mest pri­o­ri­te­ra­de må­len för rys­ka un­der­rät­tel­se­in­sat­ser och upp­ma­nar nu till en ny ut­red­ning.

”Det är ic­ke desto mind­re kom­mit­téns upp­fatt­ning att de brit­tis­ka un­der­rät­tel­se­tjäns­ter­na bör gö­ra en ge­men­sam be­döm­ning av rysk på­ver­kan på EU-va­let”, står att lä­sa i rap­por­ten, som va­rit klar i över ett år men in­te of­fent­lig­gjorts för­rän nu.

Den brit­tis­ka re­ge­ring­en av­fär­dar dock be­ho­vet av en ny ut­red­ning. På frå­gan om pre­miär­mi­nis­ter Bo­ris John­son tror att om­röst­ning­en gick rätt till sva­rar en ta­les­per­son: – Ja, ab­so­lut. Rap­por­ten be­hand­lar ock­så frå­gan om rysk på­ver­kan mot den skots­ka själv­stän­dig­hets­om­röst­ning­en 2014. Det ska en­ligt för­fat­tar­na fin­nas ”tro­vär­di­ga” upp­gif­ter om så­da­na för­sök men rap­por­ten är i den de­len så cen­su­re­rad att dess slut­sat­ser in­te fram­går, en­ligt brit­tis­ka me­di­er.

Tvätt­ma­ski­nen Lon­don

I rap­por­ten rik­tas även skarp kri­tik mot hur den glo­ba­la fi­nans­met­ro­po­len Lon­don ”väl­kom­na­de” rys­ka oli­gar­ker vars för­mö­gen­he­ter kan ha för­vär­vats ohe­der­ligt.

”Sta­den er­bjöd ide­a­la me­ka­nis­mer ge­nom vil­ka svar­ta peng­ar kun­de om­sät­tas i vad som har kall­lats ’tvätt­ma­ski­nen Lon­don’”, skri­ver för­fat­tar­na.

Så sent som för­ra vec­kan an­kla­ga­de den brit­tis­ka re­ge­ring­en ak­tö­rer kopp­la­de till Ryss­land för att ha för­sökt på­ver­ka det brit­tis­ka va­let 2019.

Ryss­land slog ifrån sig den be­skyll­ning­en, lik­som på­stå­en­de­na i rap­por­ten som nu of­fent­lig­gjorts. ”Rus­so­fo­bi”, ly­der om­dö­met från ut­ri­kes­de­par­te­men­tet i Moskva.

 ?? FO­TO: ALEXEI NIKOLSKY/AP/TT ?? Stor­bri­tan­ni­ens pre­miär­mi­nis­ter Bo­ris John­son och Ryss­lands pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tin un­der ett mö­te i Tyskland i ja­nu­a­ri i år.
FO­TO: ALEXEI NIKOLSKY/AP/TT Stor­bri­tan­ni­ens pre­miär­mi­nis­ter Bo­ris John­son och Ryss­lands pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tin un­der ett mö­te i Tyskland i ja­nu­a­ri i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland