Hufvudstadsbladet

Ki­na krä­ver co­ro­na­test för al­la flyg­re­se­nä­rer

- TT-AFP China · Civil Aviation Administration of China

Ki­na krä­ver att al­la som ska fly­ga till lan­det kan vi­sa upp ett in­tyg om att de in­te är smit­ta­de av co­ro­na­vi­ru­set. Se­dan ti­di­ga­re kon­trol­le­ras tem­pe­ra­tu­ren på al­la flyg­re­se­nä­rer som an­län­der till Ki­na. Re­se­nä­rer­na mås­te ock­så på egen be­kost­nad sit­ta i 14 da­gars ka­ran­tän på sär­skilt an­giv­na ho­tell.

En­ligt de nya re­se­be­stäm­mel­ser­na från luft­farts­myn­dig­he­ten CAAC mås­te ki­ne­sis­ka med­bor­ga­re lad­da upp en bild av si­na ne­ga­ti­va co­ro­na­test i en sär­skild app. Ut­län­ning­ar mås­te be­vi­sa sin häl­so­sta­tus i en an­sö­kan till ki­ne­sis­ka am­bas­sa­der el­ler kon­su­lat. Co­ro­na­testet får in­te va­ra mer än fem da­gar gam­malt vid av­re­sa.

Många ki­ne­sis­ka med­bor­ga­re som bli­vit stran­da­de ut­om­lands har kla­gat på svå­rig­he­ten att ta sig hem på grund av bris­ten på fly­gav­gång­ar och sky­höga bil­jett­pri­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland