Hufvudstadsbladet

Ing­en kan tys­ta pre­si­dent Ni­i­ni­stö

- Politics · Sauli Niinistö

Makt I sin le­da­re (HBL 20.7) skild­rar Torsten Fagerholm för­träff­ligt en av nu­ti­dens fö­re­te­el­ser: film­ning el­ler si­mu­le­rad smär­ta. Det­ta för­fa­ran­de är ty­piskt spe­ci­ellt för po­pu­lis­tis­ka rö­rel­ser.

Den här ty­pens stra­te­gi tycks spri­da sig ock­så i det fins­ka sam­häl­let, som till ex­em­pel pre­si­dent Ni­i­ni­stö som kom­men­te­ra­de kri­tik mot sitt makt­ut­ö­van­de som ett för­sök att tys­ta ned ho­nom.

Här har vi ett pa­radex­em­pel av si­mu­le­rad smär­ta. Pre­si­dent Ni­i­ni­stö är en av Fin­lands främs­ta po­li­ti­ker. Ing­en kan tys­ta ned ho­nom, även om man vil­le gö­ra det. Det är hu­vud­löst att sä­ga an­nat.

ERKKI LYYTIKäINE­N Es­bo

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland