Hufvudstadsbladet

”Jag har det störs­ta fram­för mig”

Fot­bolls­lands­la­gets kap­ten Tim Sparv läm­nar sin dans­ka klubb FC Mid­tjyl­land. Mest ser Sparv fram emot EM-slut­spe­let näs­ta som­mar.

- FILIP SAX­éN filip.saxen@ksf­me­dia.fi Sports · Soccer · Southampton · Europe · Manchester United F.C. · Manchester · Denmark · FC Midtjylland · Herning · MTV

Tim Sparvs klubb FC Mid­tjyl­land med­de­la­de på tis­da­gen att den fin­länds­ka lands­lags­kap­te­nen läm­nar la­get ef­ter tre li­ga­tit­lar, ett cup­mäs­ter­skap och sam­man­lagt 171 mat­cher.

Sparv an­slöt till Her­ning-klub­ben 2014 och i press­med­de­lan­det hyl­lar klub­ben sin fin­länds­ka spe­la­re.

”Han har på många sätt de­fi­ni­e­rat Mid­tjyl­lands ut­veck­ling. Med sin pro­fes­sio­nel­la ka­rak­tär har han bi­dra­git till att ut­veck­la och för­änd­ra kul­tu­ren. Han har hjälpt si­na lag­kam­ra­ter att bli bätt­re”, sä­ger klub­bens sport­chef Svend Gra­ver­sen.

Un­der Sparvs tid i klub­ben eta­ble­ra­de sig FC Mid­tjyl­land som ett av de sto­ra la­gen i dansk fot­boll. Med tre li­ga­tit­lar på sex år, ett spek­ta­ku­lärt mål mot Sout­hamp­ton i Eu­ro­pa Le­a­gue och se­gern över fa­vo­rit­klub­ben Man­ches­ter Uni­ted med kap­tens­bin­deln på ar­men finns det gott om go­da min­nen att ta med sig från ti­den i Dan­mark.

”Det är svårt att lyf­ta fram en­skil­da hän­del­ser för jag har så många bra upp­le­vel­ser här. Det förs­ta mäs­ter­ska­pet är all­tid det förs­ta. Mid­tjyl­land ha­de ald­rig ti­di­ga­re vun­nit så det var för­stås spe­ci­ellt då vi vann mäs­ter­ska­pet 2015. Det var ett stort steg för klub­ben”, sä­ger Sparv i press­med­de­lan­det.

För till­fäl­let är det in­te känt vil­ken som blir näs­ta klub­ba­dress för lands­lags­kap­te­nen. I en in­ter­vju för MTV sä­ger han att han stan­nar i Eu­ro­pa för att för­be­re­del­ser­na in­för EM­slut­spe­let 2021 ska va­ra så bra som möj­ligt. Han kom­mer in­te att flyt­ta till en li­ga där lö­nen är stör­re men spel­kva­li­te­ten läg­re.

Hu­vud­fo­kus är för­stås på EM som är det förs­ta mäs­ter­ska­pet som de fin­länds­ka fot­bolls­her­rar­na kva­lat in för.

”Jag har fort­fa­ran­de det störs­ta fram­för mig. Jag har spe­lat en lång kar­riär i lands­la­get, jag har en stor roll där och vi ska spe­la EM-slut­spel näs­ta som­mar”, sä­ger Sparv.

 ?? FO­TO: MARTTI KAINULAINE­N/ LEHTIKUVA ?? ■ Lands­lags­kap­te­nen Tim Sparv har gjort sitt i Dan­mark.
FO­TO: MARTTI KAINULAINE­N/ LEHTIKUVA ■ Lands­lags­kap­te­nen Tim Sparv har gjort sitt i Dan­mark.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland