Hufvudstadsbladet

Pär­mäk­o­ski trä­nar med lands­la­get

Kris­ta Pär­mäk­o­ski är en del av längd­skid­lands­la­get kom­man­de sä­song. Lands­la­gets förs­ta lä­ger hålls i Vu­o­kat­ti näs­ta vec­ka i sam­band med FM på rull­ski­dor.

- FILIP SAX­éN Sports

Stjärnå­ka­ren Kris­ta Pär­mäk­o­ski med­de­la­de på tis­da­gen att hon skri­vit på id­rot­tar­kon­trak­tet med skid­för­bun­det för kom­man­de sä­song. Det be­ty­der att Pär­mäk­o­ski kom­mer att va­ra en del av det fin­länds­ka läng­dåk­nings­lands­la­get då sä­song­en kör i gång näs­ta vec­ka.

”Det var nog ing­en dra­ma­tik i det här kon­trakt­sä­ren­det men det är sa­ker som of­fi­ci­ellt mås­te va­ra i skick in­nan den egent­li­ga lands­lags­verk­sam­he­ten kör i gång”, sä­ger Kris­ta Pär­mäk­o­ski i ett press­med­de­lan­de.

Pär­mäk­o­ski och de öv­ri­ga lands­lagså­kar­na sam­las på mån­dag för lä­ger i Vu­o­kat­ti. För Pär­mäk­o­ski är det be­kant om­giv­ning – hon har hun­nit med två fö­re­be­re­dan­de trä­nings­lä­ger i just Vu­o­kat­ti.

”Jag trä­na­de till­sam­mans med Vil­ma Nis­si­nen i ju­li och med ett stör­re gäng då vi kör­de ett trä­nings­lopp i sprint. Trä­ning­en har gått en­ligt pla­ner­na och trä­nings­mäng­der­na är rätt höga den här ti­den på sä­song­en. I prak­ti­ken be­ty­der det en stän­dig kamp mot trött­he­ten”, sä­ger Pär­mäk­o­ski.

Som en del av lands­la­gets trä­nings­lä­ger del­tar Pär­mäk­o­ski i FM­täv­ling­ar­na på rull­ski­dor. 29-åring­en stäl­ler upp på 10 kilo­me­ter in­ter­vall­start sön­dag 2 au­gusti.

Ef­ter lands­lags­läg­ret i Vu­o­kat­ti styr Pär­mäk­o­ski sö­derut. En­ligt den nu­va­ran­de pla­nen ska hon re­sa till Mel­la­neu­ro­pa för ett lä­ger men det finns ock­så en plan B i fall co­ro­na­si­tu­a­tio­nen skul­le änd­ras och läg­ret stäl­las in.

”Jag hop­pas att läg­ret i au­gusti kan ge­nom­fö­ras som pla­ne­rat. In­för den här sä­song­en änd­ra­de vi pla­ner­na så att två kor­ta­re lä­ger på hög höjd er­sat­tes av ett läng­re. Men vi är re­do att änd­ra på pla­nen med kort var­sel”, sä­ger Pär­mäk­o­ski om lä­get.

En­ligt pla­ner­na ska världs­cu­pen in­le­das i Ru­ka sis­ta hel­gen i no­vem­ber. VM av­görs i tys­ka Oberst­dorf 23 feb­ru­a­ri–7 mars.

 ?? FO­TO: MARKKU ULANDER/LEHTIKUVA ?? ■ Kris­ta Pär­mäk­o­ski hop­pas kun­na åka på trä­nings­lä­ger till Mel­la­neu­ro­pa i au­gusti.
FO­TO: MARKKU ULANDER/LEHTIKUVA ■ Kris­ta Pär­mäk­o­ski hop­pas kun­na åka på trä­nings­lä­ger till Mel­la­neu­ro­pa i au­gusti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland