Hufvudstadsbladet

Alys­sa Nak­ken skrev histo­ria

- Oakland · United States of America · Gabe Kapler

Alys­sa Nak­ken fort­sät­ter att skri­va ba­se­boll­histo­ria. Nat­ten mot tis­da­gen fin­ländsk tid blev hon förs­ta kvin­na att ge trä­nar­di­rek­tiv ute på pla­nen i en herr­match mel­lan två MLB-lag, San Fran­sisco och Oakland, skri­ver CNN.

Det hi­sto­ris­ka ögon­blic­ket ut­spe­la­de sig när Nak­ken, as­si­ste­ran­de trä­na­re i San Fran­sisco, klev in på pla­nen från det tek­nis­ka le­da­r­om­rå­det i slu­tet av 6–2-se­gern, vi­sar tv-bil­der från ESPN.

I ja­nu­a­ri blev Nak­ken förs­ta kvinn­li­ga trä­na­re i ett lag i MLB, her­rar­nas högs­ta­li­ga i USA som grun­da­des 1903, när hon re­kry­te­ra­des till Gi­ants le­darstab av hu­vud­trä­na­ren Ga­be Kap­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland