Hufvudstadsbladet

Stjär­nan bröt co­ro­na­re­gel – skic­ka­des hem

- Sports · Danielle Collins · Judy Collins · Lyn Collins · Dominic West · Wendy Carlos

Ame­ri­kans­ka ten­nisspe­la­ren Da­ni­el­le Col­lins, se­mi­fi­na­list i Austra­li­an Open för­ra året och ran­kad 51 i värl­den, har bli­vit hemskic­kad från en täv­ling i West Vir­gi­nia ef­ter att ha bru­tit mot co­ro­na­re­gel­ver­ket.

”Re­gel­ver­ket har för­kla­rats ett an­tal gång­er för att sä­ker­stäl­la häl­san och sä­ker­he­ten för vå­ra spe­la­re, trä­na­re och per­so­nal vil­ket är av yt­ters­ta vikt”, sä­ger Car­los SIl­va, vd för World TeamTen­nis som ar­ran­ge­rar täv­ling­en, utan att spe­ci­fi­ce­ra vad Col­lins har gjort för fel.

La­ge­ve­ne­mang­et har på­gått på re­sortan­lägg­ning­en Gre­en­bi­er se­dan den 12 ju­li, med tillå­ten publik på upp till 500 per­so­ner på are­nan Cre­ek­si­de Sta­di­um med ka­pa­ci­tet för 2 500.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland