Hufvudstadsbladet

ATP-tur­ne­ring i Washing­ton ställs in

- Sports · Golf · Association of Tennis Professionals · Isaiah Washington · United States of America

Her­rar­nas ATP-tour i ten­nis var tänkt att star­tas i gång med The Ci­ti Open i Washing­ton ef­ter det långa pan­de­mi­up­pe­hål­let – men nu med­de­lar ar­ran­gö­ren att det in­te blir nå­gon tur­ne­ring.

Täv­ling­en var tänkt att in­le­das den 14 au­gusti, men re­se­re­strik­tio­ner­na i USA och oro­lig­he­ter runt co­ro­na­vi­ru­sets sprid­ning i lan­det har lett till be­slu­tet att stäl­la in eve­ne­mang­et.

”Vi är för­kros­sa­de över att med­de­la att vi ty­värr mås­te skju­ta upp den 52:a upp­la­gan av Ci­ti Open till som­ma­ren 2021”, skri­ver ar­ran­gö­ren i ett ut­ta­lan­de.

The Ci­ti Open skul­le ha va­rit den sis­ta täv­ling­en in­för årets US Open, som alltjämt är tänkt att star­ta den 31 au­gusti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland