Hufvudstadsbladet

”Räd­da Finn­kam­pen”

Svens­kar har alltjämt re­se­för­bud in till Fin­land. Nu upp­ma­nar Svens­ka fri­id­rotts­för­bun­det re­ge­ring­en att på­ver­ka fins­ka po­li­ti­ker så att svens­ka fri­id­rot­ta­re kan täv­la i klas­sis­ka Sve­ri­ge­kam­pen i Tam­mer­fors, en­ligt Da­gens Ny­he­ter.

- Hbl-tt Finland · Tampere · Dagens Nyheter · Sweden · Andrei Linde · Tammerfors

”Vi är tack­sam­ma om ni i era kon­tak­ter med re­ge­ring­en i Fin­land samt and­ra re­le­van­ta in­di­vi­der och grup­per kan ta ini­ti­a­tiv som gör det möj­ligt för Fins­ka och Svens­ka fri­id­rotts­för­bun­det att ar­ran­ge­ra Finn­kam­pen även det­ta spe­ci­el­la år”, skri­ver för­bun­det i ett brev som är rik­tat till bland an­nat stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven (S), ut­ri­kesmi­nis­ter Ann Lin­de (S) och id­rotts­mi­nis­ter Aman­da Lind (MP).

”Väl­digt an­ge­läg­na”

Den tra­di­tio­nel­la Finn­kam­pen, el­ler Sve­ri­ge­kam­pen, är tänkt att äga rum den 5–6 sep­tem­ber i Tam­mer­fors – men om de svens­ka id­rot­tar­na släpps över den fin­länds­ka grän­sen är högst osä­kert med tan­ke på re­se­för­bu­det in till lan­det.

– Finn­kam­pen är ju värl­dens älds­ta lands­kamp. Så vi är väl­digt an­ge­läg­na om att täv­ling­en ska gå att ge­nom­fö­ra. Men det hör ju ihop med hur de fins­ka myn­dig­he­ter­na ser på möj­lig­he­ter­na för svens­kar att re­sa till Fin­land, så där vill vi att vå­ra svens­ka po­li­ti­ker på­ver­kar si­na fins­ka kol­le­gor, sä­ger Jo­han Storå­kers, ord­fö­ran­de i Svens­ka fri­id­rotts­för­bun­det, till DN.

Bre­vet ska, för­u­tom till stats­rå­den, även ha skic­kats till högt upp­sat­ta po­li­tis­ka tjäns­te­män i Sve­ri­ge och fö­re­trä­da­re för Folk­hälso­myn­dig­he­ten.

Ta­git fram häl­so­pro­to­koll

För att ga­ran­te­ra att täv­ling­en blir häl­so­sä­ker har för­bun­det i bre­vet lyft fram fle­ra tänk­ba­ra åt­gär­der: co­ro­na­test av al­la svens­ka fri­id­rot­ta­re och trä­na­re in­nan av­färd, skip­pa ung­doms­klas­sen i Finn­kam­pen och att max­i­malt 70 per­so­ner per dag fly­ger över till Tam­mer­fors från Sve­ri­ge.

– Vi har kom­mit långt med att ta fram ett häl­so­pro­to­koll och an­ser att vi har tit­tat väl­digt nog­grant på sä­ker­hets­lä­get ur ett häl­so­per­spek­tiv, sä­ger Jo­han Storå­kers.

 ?? Fo­to: EMMI KoRHoNEN/LEHtIKUVA ?? ■ Fin­lands Vi­o­la West­ling, Sve­ri­ges Yo­lan­da Nga­ram­be och Sa­ra Kui­visto täv­lar på 800 me­ter i Sve­ri­ge­kam­pen i fjol.
Fo­to: EMMI KoRHoNEN/LEHtIKUVA ■ Fin­lands Vi­o­la West­ling, Sve­ri­ges Yo­lan­da Nga­ram­be och Sa­ra Kui­visto täv­lar på 800 me­ter i Sve­ri­ge­kam­pen i fjol.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland